Analys Av Den Allvarsamma Leken Essay

1192 words - 5 pages

Inledning
Kärleken har varit en känsla som tagits upp i texter, teaterföreställningar, filmer och i vardagliga sammanträffanden genom historien. Det är en viktiga känsla som deffinerar oss människor och sättet som vi beter oss på. I boken “Den allvarsamma leken” tas kärleken åter upp i debatt. I boken får man följa kärleksparet Arvid och Lydia där Arvid förgäves försöker väcka och bibehålla kärleksgnistan från parets tonårsförälskelse. Dock blir hans ansträngningar obesvarade av Lydia, vilket bara får honom att försöka återkalla de ännumer. I hans hopp om att återföda kärlekenmellan honom och Lydia skapar Arvid en illusion av vad kärlek egentligen är. Han inbillar sig att det fortfarande finns kärlek där det i själva verket inte finns någonting alls. Att kärleken är byggd på illusioner är därmed ett tema som är konstant närvarande genom boken.

Sammanfattning
Den allvarsamma leken handlar om kärleken mellan huvudpersonerna Arvid och Lydia, som sedan skiljs åt. Efter tio år återförenas paret av en slump och deras kärlek blommar upp igen, men personerna har förändrats. Deras liv är inte desamma längre och detta påverkar dem känslor som Arvid och Lydia känner för varandra. I slutändan visar det sig att den kärlek som de hade inte är vad de en gång trodde att den var.

Avhandling
Boken manifesterar illusionen om kärlek genom relationen mellan Arvid och Lydia. Den låter oss följa händelseförloppet av paret från deras oskyliga ungdomsförälskelse till deras likgiltiga slut. Boken tar fart under den mest väsentliga , då Arvid och Lydia återförenas efter tio år. De är nu två vuxna och mogna människor och det är här som boken tar fart. Den blir betydligt mer intressant då illusionerna om kärlek och lycka börjar ta form. Dock är det viktigt att förstå att Arvid och Lydia faktiskt älskade varandra under sin ungdom. Detta kan vi enkelt se på sidorna 8 och 20. På sidan 8 tänker Lydia; “Jo tänkte hon, han älskar mig på riktigt. Och hon tänkte vidare: Jag älskar honom. Jag älskar honom.” På sidan 20 är vi i Arvids tankar efter att paret hade skiljts åt: “Det gick aldrig ett dygn och sällan en time av dygnets vakna stunder utan att hon då och då steg upp i hans tanke. Och ofta tänkte han: detta måste visst vara kärleken: jag är rädd att det inte går för mindre.” Det är tydligt att det Arvid och Lydia kände för varandra innan de skiljdes åt var riktig kärlek men när de väl återförenas efter tio år och deras känslor börjar växa fram igen är deras liv tillsammans redan dömt då de har två helt åtskilda mål. Detta stöter vi på i konversationen mellan Arvid och Lydia på sidan 142: ”Jag är glad att jag har fått igen mitt namn och mig själv: att jag åter en gång har blivit Lydia Stille. Jag tycker att jag har fått igen något av mig själv, något som jag hade tappat, eller slarvat bort… Såg du min lilla mässingsplåt på dörren? Lydia Stille står det på den! Ingenting mer, ingenting annat! Och annat skall det heller aldrig stå på min dörr – varken Roslin eller Stjärnblom...

Find Another Essay On Analys av Den allvarsamma leken

When the Bubble Burst Essay

1539 words - 6 pages By the time I arrived state side from my second tour in the Middle East the housing bubble had already burst. I noticed a drastic change in the way that many of my friends and family were living. Several of my friends that worked in real estate had sold their boats and seconds houses. My own stock portfolio had lost a third of its value. My sister and her husband had defaulted on their home mortgage leaving them scrambling for a place to live. I

phase diagram Essay

4456 words - 18 pages Introduction: Chemical equilibrium is a crucial topic in Chemistry. To represent and model equilibrium, the thermodynamic concept of Free energy is usually used. For a multi-component system the Gibbs free energy is a function of Pressure, Temperature and quantity (mass, moles) of each component. If one of these parameters is changed, a state change to a more energetically favorable state will occur. This state has the lowest free energy

Revolutionary Work of Art

1890 words - 8 pages Walter Benjamin emphasizes in his essay, “The Work of Art in the Age of its Technological Reproducibility” that technology used to make an artwork has changed the way it was received, and its “aura”. Aura represents the originality and authenticity of a work of art that has not been reproduced. The Sistine Chapel in the Vatican is an example of a work that has been and truly a beacon of art. It has brought a benefit and enlightenment to the art

Enlightenment Thought in New Zealand Schools

1594 words - 6 pages In this essay I will be looking at how the political and intellectual ideas of the enlightenment have shaped New Zealand Education. I will also be discussing the perennial tension of local control versus central control of education, and how this has been affected by the political and intellectual ideas of the enlightenment. The enlightenment was an intellectual movement, which beginnings of were marked by the Glorious Revolution in Britain

Psychological Egoism Theory

2240 words - 9 pages The theory of psychological egoism is indeed plausible. The meaning of plausible in the context of this paper refers to the validity or the conceivability of the theory in question, to explain the nature and motivation of human behavior (Hinman, 2007). Human actions are motivated by the satisfaction obtained after completing a task that they are involved in. For example, Mother Teresa was satisfied by her benevolent actions and

How Celtic Folkore has Influenced My Family

1587 words - 6 pages Every family has a unique background that influences the way they live and interact with other people. My parents, who emigrated from Ireland to the States with my three brothers in 1989, brought over their own Celtic folklore and traditions that have helped shaped the way our family operates and lives. One aspect of folklore that has helped shape my family dynamic is the Celtic cross—both its background and what role it has played in our lives

Julia Margaret Cameron

1406 words - 6 pages At a time when women were looked upon as being homemakers, wives, mothers and such the late 1850's presented a change in pace for one woman in specific. Photography was discovered in 1826 and soon after the phenomenon of photography was being experimented with and in turn brought new and different ways of photo taking not only as documenting real time, but also conceptualizing a scene in which an image would be taken. Julia Margaret Cameron will

Evaluation of School Improvement

1403 words - 6 pages The evaluation process should be progressive to incorporate overall planning, implement changes, which contribute to success. In order to focus on school climate and norms, the evaluation design must include the students, instructions, and outcomes to improve communication and building-level concerns to be address in this response. School Climate and Social Norms The school principal, other staff leaders, and personnel set the tone and the

Case Study: The Benefits of Animal Testing

1757 words - 7 pages Nine year old Amy has already had a rough start in life. She was born with an abnormal heart that hinders her everyday activities. Amy is unable to keep up with kids her own age because she often tires out easily. As a consequence, she has very little friends and is often alone. Amy is forced to take different medications everyday just to survive. Amy’s life consists of medicine, doctors, and constant hospital visits. However, Amy is due for a

Myth and Magic: Realism in "One Hundred Years of Solitude"

1531 words - 6 pages “He enjoyed his grandmother's unique way of telling stories. No matter how fantastic or improbable her statements, she always delivered them as if they were the irrefutable truth” (Wikipedia, 2011). Experiences are particular instances of one personally encountering or undergoing something and in these moments of time life changes for the best or the worst and memories are formed. These recollections such as riding your first bicycle, going to

Adiponectin: a Novel Indicator of Malnutrition and Inflammation in Hemodialysis Patients

2384 words - 10 pages Objective Protein-Energy malnutrition (PEM) and inflammation are common and overlapping conditions in hemodialysis patients which are associated with increased risk of morbidity and mortality. Adiponectin is an adipocytokine which is exclusively produced by adipose tissue. Few studies in hemodialysis patients have demonstrated that serum levels of adiponectin were significantly higher in malnourished patients compared to well-nourished ones. The

Similar Essays

Dans I Grunnskolen Essay

1019 words - 4 pages Dans i grunnskolen av Pavel ØklandDans i forbindelse med grunnskolen har stadig vert et diskusjonsområde. Dette er fordi dansen muligens nok er den vanskeligste faget å gjennomføre en lærerik og effektiv time i. Dette har ført til at dans blir mindre satt fokus på innen grunnskolen.Det å bevise ovenfor elevene at dansen er et læringsrikt og interessant fag er selvfølgelig l&aelig

Hemtentamen Vetenskapsfilosofi Essay

1312 words - 5 pages konsekvenser ur den givna hypotesen)Att undersöka om dessa konsekvenser stämmer överens med verkligheten.Eller mer enkelt; Härledning genom prövning. Vi vill få vår hypotes verifierad. Detta gör vi genom lämpliga att ställa upp lämpliga testimplikationer. Problemet med verifiering av hypotes är att det kvarstår eller rentav uppkommer nya frågeställningar. En hypotes

Mänsklig Missär I Det Moderna Sammhället. En Analys Av Lars Noréns "Ett Sorts Hades"

3910 words - 16 pages Abstract Lars Norén förefaller mig vara den främsta dramatikern i dagens Sverige. Han framställer moderna samhällsproblem, analyserar samt diskuterar dem på ett sätt som, för mig, saknar motstycke. En av hans senaste pjäser, "Ett sorts Hades", framställer den andliga misär som präglar det moderna svenska samhället på ett oerhört starkt och illustrativt vis

Essay

7912 words - 32 pages kan lära ett annat program den färdiga analys som finns inbyggd i det första programmet). Ur den synvinkeln är programmet som kan lära sig spela backgammon förstås inte mer imponerande än en "komponerande" dator som bara kan komponera ett verk, för vilken den blivit förprogrammerad. Den stora prestationen har gjorts av människan, som analyserat fram tankarna och sedan bara låtit