This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Ang Kulturang Iluko Sa Pilosopiyang Bayan

1492 words - 6 pages

Ang Kulturang Iluko sa Pilosopiyang BayanAng pag-aaral sa panitikang Iluko ay hindi lamang isang pag-aaral sa kasaysayan nito kundi pati na rin ang pag-unlad ng kulturang Iluko. Ang panitikan ay tinitignan bilang isang dokumentong panlipunan dahil hindi ito isang uri ng sining lamang kundi ayon kay Richard G. Moulton ay isang kombinasyon ng sining at pilosopiya. Marami ang nakasulat tungkol sa mga Ilokano nguni't iilan lamang ang nakakaintindi sa kanila. Upang lubusan natin maunawaan ang panitikan ng mga Iluko, bigyan natin ng pansin ang iilang aspeto ng kanilang kultura.Halos lahat ng panitikan ng mga Ilokano ay "nadumihan" na ng mga Kastila at nilagyan ng mga Kristiyanong isipan. Upang makamit ng isang bansa ang sarili nilang identidad, kinakailangan ipahayag ng mga indibidwal na tribu ang kaninilang mga identidad. Unti unting nawawala ang identidad ng mga pre-kolonyal na Ilokano. Dahil sinunog ng mga Kastila ang lahat ng nakasulat na panitikan, ang pasalitang tradisyon na lamang ang nagsasagip sa tunay na panitikang Ilokano.Mayaman ang kultura ng mga Iluko na nagpapaalaala sa panahong kolonyal. Ang mga ilokano ay mapamaraan at masipag. Sila ay elastiko dulot ng kanilang lokasyon at sa sukdulang panahon na kanilang dinadanas. Mahilig sila mag-ipon na minsan ay tinitignan ng mga hindi ilokano na pagiging kuripot. Ang mga Ilokano ay mayroon malawak na paniniwala at ugali na kanyang ginagamit sa pakikitungo. Sa pisikal na kaanyuan, halong Malay at Mongoloid ang Ilokano. Maraming mga pre-kolonyal na paniniwala ang pinanatili ng mga Ilokano. Sa kabuuan, ang mga Ilokano ay taimtim na relihiyoso, masiglang manggagawa, at mahusay na mandirigma. Parating dala ng Ilokano ang kanyang Ilokanong tauhan - kapayakan, kababaang-loob, relihiyoso, katipiran, at ang kanyang industriya.Sa kanyang libro, sinabi ni Fernando Leaño na ang Ilokano ay mahinahon at kombensiyunal. Sa kanyang interpretasyon ng buhay, kanyang tinitignan ang halaga. Tinatago ng Ilokano ang kanyang mga damdamin at emosiyon. Ang Ilokano ay sumulong mula sa ekonomiyang batas na magaralgal.Nag-iisip siya habang siya'y nagtratrabaho. Siya ay nasa kanyang pinakamagalin na anyo kapag masikip ang sitwasyon at kinakailangan mag-isip ng mabilis. Malinaw ang kanyang pag-iisip kapag may ginagawa. Subalit wala siyang kwenta sa mga oras na malaya. Ang mga bayaning Ilokano ay mga tao ng aksiyon at mga mabilis mag-isip tulad nina Luna, Aglipay, Ricarte, at Silang. Ang lihim ng kanyang tagumpay ay ang kanyang tiyaga, pagtitiis at ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang mga gawain. Ang kanyang kaunlaran ay hindi kahanga-hanga nguni't ito'y tuloy-tuloy.Mabuti para sa mga Ilokano ang panitikan ng mga Ilokano ay buhay na buhay na nagpapatunay sa kanilang halaga. Sa katunayan, ang mga Ilokanong manunulat ay ang pinakaaktibo sa lahat ng rehiyonal na manunulat. Sa kabila ng lahat, pumapangalawa ang mga Ilokano sa paglalathala sa bansa, nauuna ang mga Tagalog.Dinadala ng sinasalitang tradisyon (oral tradition)...

Find Another Essay On Ang Kulturang Iluko sa Pilosopiyang Bayan

Review of Mag-anak Na Cruz

2839 words - 11 pages tumutulong sa isa't-isa at ito ang nagagawa nila sa nobelang ito. Siko-Analitiko Base ang nobelang ito sa mga damdamin namamayani sa mga tauhan kagaya ng pag-ibig, pagmamahal sa bayan at mga negatibong damdamin rin katulad ng galit, takot, atbp. Paglalarawan

Adarna Bird Summary Essay

2018 words - 8 pages Buod ng Florante at LauraAng kuwento ng Florante at Laura ay nagsisimula sa isang madilim na gubat sa may dakong labas ng bayang Albanya, malapit sa ilog Kositong na ang tubig ay makamandag. Dito naghihimutok ang nakataling Florante na inusig ng masamang kapalaran. Ang mga gunita niya ay naglalaro sa palagay niya ay nagtaksil na giliw na si Laura, sa kanyang nasawing ama, at kahabag-habag na kalagayan ng bayan niyang mahal.Sa gubat ay nagkataong

Andres Bonifacio

842 words - 4 pages power consume them causing pillage and plunder. The “Alay sa Malayang Bayan” exhibition at the GT Toyota Asian Cultural Center and the “Bonifacio @ 150” at the Cultural Center of the Philippines both feature artworks of rebellion and revolution in different perspectives. Some created images of Andres Bonifacio as a modern day Juan who continues to protest against the torment and ill-doings of the government and the elite. Some artists, on the

History of Philippine Cinema

4350 words - 17 pages whetted. Producers cashed in on the new type of bomba, which showed female stars swimming in their underwear, taking a bath in their camison (chemise), or being chased and raped in a river, sea, or under a waterfall. Such movies were called the wet look? One such movie was the talked-about Ang Pinakamagandang Hayop sa Balat ng Lupa (The Most Beautiful Animal on the Face of the Earth, 1974) starring former Miss Universe Gloria Diaz.However, the

When the Bubble Burst

1539 words - 6 pages By the time I arrived state side from my second tour in the Middle East the housing bubble had already burst. I noticed a drastic change in the way that many of my friends and family were living. Several of my friends that worked in real estate had sold their boats and seconds houses. My own stock portfolio had lost a third of its value. My sister and her husband had defaulted on their home mortgage leaving them scrambling for a place to live. I

phase diagram

4456 words - 18 pages Introduction: Chemical equilibrium is a crucial topic in Chemistry. To represent and model equilibrium, the thermodynamic concept of Free energy is usually used. For a multi-component system the Gibbs free energy is a function of Pressure, Temperature and quantity (mass, moles) of each component. If one of these parameters is changed, a state change to a more energetically favorable state will occur. This state has the lowest free energy

Revolutionary Work of Art

1890 words - 8 pages Walter Benjamin emphasizes in his essay, “The Work of Art in the Age of its Technological Reproducibility” that technology used to make an artwork has changed the way it was received, and its “aura”. Aura represents the originality and authenticity of a work of art that has not been reproduced. The Sistine Chapel in the Vatican is an example of a work that has been and truly a beacon of art. It has brought a benefit and enlightenment to the art

Enlightenment Thought in New Zealand Schools

1594 words - 6 pages In this essay I will be looking at how the political and intellectual ideas of the enlightenment have shaped New Zealand Education. I will also be discussing the perennial tension of local control versus central control of education, and how this has been affected by the political and intellectual ideas of the enlightenment. The enlightenment was an intellectual movement, which beginnings of were marked by the Glorious Revolution in Britain

Psychological Egoism Theory

2240 words - 9 pages The theory of psychological egoism is indeed plausible. The meaning of plausible in the context of this paper refers to the validity or the conceivability of the theory in question, to explain the nature and motivation of human behavior (Hinman, 2007). Human actions are motivated by the satisfaction obtained after completing a task that they are involved in. For example, Mother Teresa was satisfied by her benevolent actions and

How Celtic Folkore has Influenced My Family

1587 words - 6 pages Every family has a unique background that influences the way they live and interact with other people. My parents, who emigrated from Ireland to the States with my three brothers in 1989, brought over their own Celtic folklore and traditions that have helped shaped the way our family operates and lives. One aspect of folklore that has helped shape my family dynamic is the Celtic cross—both its background and what role it has played in our lives

Julia Margaret Cameron

1406 words - 6 pages At a time when women were looked upon as being homemakers, wives, mothers and such the late 1850's presented a change in pace for one woman in specific. Photography was discovered in 1826 and soon after the phenomenon of photography was being experimented with and in turn brought new and different ways of photo taking not only as documenting real time, but also conceptualizing a scene in which an image would be taken. Julia Margaret Cameron will

Similar Essays

Sona1 Essay

10172 words - 41 pages higit na kaunlaran sa ating mga magsasaka.Halimbawa po, sa niyog. Ayon sa pagsusuri noong 2009, isa sa mga pinakamahirap na sektor sa bansa ang coconut farmers. Ang proseso ng pagsasaka nito: Pagkatanim, pitong taong hihintaying mamunga ang niyog, pero pagkatapos, dalawang henerasyon ang wala nang ibang kailangang gawin kundi mamitas na lang nang mamitas. May potensyal po tayong palakihin ang kita ng sektor na ito kung maglalatag tayo ng kulturang

Jjjjjjjjjjjjjjj Essay

1660 words - 7 pages Makikita ang pagpapahalaga ni Rizal sa eduksayon kung bibigyang pansin ang kanyang mga akdang tula. Una na diyan ang tulang "Ang Tanglaw ng Bayan" na isinulat sa Ateneo Municipal. Makikita dito kung gaano pinahahalagahan ni Rizal ang edukasyon bilang "ilaw ng bayan". Kung babasahin, sa unang taludtod, sinabi niya na ang magandang edukasyon ang magbibigay ng "virtue" at kapangyarihan sa taumbayan. Iaangat nito ang bayan at mabibigyan ito ng

Paano Kung Pinapawalang Bisa Ang Batas Rizal?

623 words - 2 pages minsan na ring ipinalabas sa Los Angeles, CA. (http://www.international.ucla.edu/showevent.asp?eventid=175).Pangalawa, ang mga kasulatan ni Rizal ay tungkol sa mga opisyal na nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Sa pagbabasa ng mga kabataan sa gawa ni Rizal, ay maari sila na ang magiging makabagong politiko na hindi mang-aabuso ng kapangyarihan. Si Rizal na rin mismo ang nagsabi na ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Subalit kung ang mga kabataan

Bente Essay

988 words - 4 pages Bente"Bakit kaya wala sila dito ngayon?" tanong ni Juan sa sarili. Luminga-linga siya sa kanyang paligid at napakamot ng ulo. Umupo si Juan sa may bangketa at dinukot ang kanyang asul na pitaka. Binuksan niya ito at kinuha at kumuha siya ng bente pesos mula rito. Bigla siyang napangiti. NaalaBigla siyang napangiti. Simula nang tumira siya dormitoryo sa bayan, mas napadali ang kanyang biyahe papuntang unibersidad. Isang sakay lang ng dyip at