Bente Essay

988 words - 4 pages

Bente"Bakit kaya wala sila dito ngayon?" tanong ni Juan sa sarili. Luminga-linga siya sa kanyang paligid at napakamot ng ulo. Umupo si Juan sa may bangketa at dinukot ang kanyang asul na pitaka. Binuksan niya ito at kinuha at kumuha siya ng bente pesos mula rito. Bigla siyang napangiti. NaalaBigla siyang napangiti. Simula nang tumira siya dormitoryo sa bayan, mas napadali ang kanyang biyahe papuntang unibersidad. Isang sakay lang ng dyip at kaunting lakad lang ay makakarating na siya. Isang araw, habang tumatawid siya papunta sa sakayan ng dyip ay may nakita siyang dalawang bata na nakasalampak sa bangketa. Napansin ni Juan na sa harapan ng mga batang ito ay may lumang lata at kapirasong karton. Sa karton na ito nakasulat ang mga salitang 'konting tulong po para sa skool'. Tiningan mabuti ni Juan ang dalawang bata. Pareho silang payat at gusgusin. Ang nakakatanda ay may mahabang buhok na lagpas balikat, singkit na mata, matangos na ilong at maputlang mga labi. Ang nakakabata naman ay kahawig na kahawig niya, ngunit mas malusog ng kaunti. Dahan dahan niyang hinugot ang kanyang pitaka at kumuha ng bente pesos. Nilagay niya ang pera sa lata. Nginitian siya ng batang mas maliit, kitang kita na sungki sungki ang mga ngipin nito at naninilaw pa. Ngumiti din si Juan at nagpatuloy na sa kanyang pupuntahan. Sa sumunod na araw, nakita niya ulit ang dalawang bata. Muli, nagbigay ng bente pesos na limos si Juan. Lagi niyang nakikita ang dalawang bata na ito sa may bangketa, umulan man o umaraw. At sa tuwing dinadaanan sila ni Juan, lagi rin siyang nagbibigay ng bente pesos sa kanila. Hindi naman dahil sa maraming pera si Juan upang parating magbigay limos. Kakaibang awa kasi ang nararamdaman niya sa mga batang ito. Comment by Camba, Moreal Nagarit: Magknao? Detalye pa.Isang araw, habang nag-aabang siya ng masasakyan biglang may kumausap sa kanyang matandang lalaki."Boy, bakit lagi mong binibigyan ng limos yung mga bata ha?" nagulat si Juan sa tanong ng estranghero. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Medyo may kaliitan ang lalaki, kalbo na ngunit balbas sarado. Nakasuot lang ito ng puting sando at maong na pantalon."Wala lang ho" sagot ni Juan "Naawa lang po siguro ako sa kanila""Ah tama lang na kaawaan mo sila. Yung nakakatanda sa dalawa, yung singkit ay ginahasa ng tiyuhin niya, nabuntis, nalaman ng asawa ng tiyuhin niya, pinalayas siya, kaya ayan namamalimos" kwento ng estranghero. Nanlaki ang mata ni Juan sa sinabi ng matanda Comment by Camba, Moreal Nagarit: Bakit naman ito ang napiling eksena para sa magkapatid?"Eh nasaan po magulang niya tsaka yung anak niya? Teka, huwag niyong sabihin . . ""Maagang naulila yang batang yan, inampon ng tiyuhin, eh manyak pala yung tarantado, kaya ayan. Yung anak iyang kasama niya mamalimos"Hindi makapaniwala si Juan sa narinig niya, akala niya nangyayari lang ang mga pagkakataong iyon sa mga teleserye sa telebisyon. May kakaibang kurot siyang naramdaman sa kanyang puso. Comment by Camba, Moreal...

Find Another Essay On Bente

Role of the Fools in A Midsummer Night Dream and King Lear

2359 words - 9 pages William Shakespeare. Ed. David Bevington. 6th Ed. New York: Longman, 2008. Videback, Bente A. The Stage Clown In Shakespeare’s Theatre. Greenwood Press, 1996 Warde, Fredrick. The Fools Of Shakespeare. Los Angeles, California: Times Mirror Press, 1923.

the role of trust, social media and its effect on organizational reputation

2562 words - 11 pages easiest to lose and the most challenging to maintain (Bente et al., 2012). Nonetheless, in the event where organisations are expected to make profits and also contribute to the economic welfare of the society as well as build and maintain reputation, a lot of persistence and trust is needed amongst its stakeholders and shareholders(Colquitt et al.2012). The extractive industry is faced with environmental concerns thus causing local communities to no

Protecting Women from Domestic Violence

7930 words - 32 pages research will lead to a better understanding of the impact of women’s representation on protection. Bibliography Abrar, Stefania and Joni Lovenduski. “Feminist Ideas and Domestic Policy Change.” Political Studies. 48.2 (2002): 239-263. Beckwith, Karen. “Beyond Compare? Women’s Movements in Comparative Perspective.” European Journal of Political Research. 37.4 June (2002): 431-459. Boele-Woelki, Katharina, Bente Braat

why measuring trust is important in organizational reputation

2903 words - 12 pages In today’s world where corporate leaders operate in an intense and complex global business environment, facing high demanding set of well-informed stakeholders, and wrestling with the latest stage of technological innovation and transformation, trust and organizational reputation are considered to be a company’s most vital assets and must be managed and handled with utmost care(Bente et al, 2012 ). Especially in organizations like the energy

Reality and Illusion in Shakespeare's Hamlet - Reality, Appearance and Deception

896 words - 4 pages Reality and Illusion in Hamlet   Shakespeare’s play, Hamlet, begins with the appearance of a ghost, an apparition, possibly a hallucination. Thus, from the beginning, Shakespeare presents the air of uncertainty, of the unnatural, which drives the action of the play and develops in the protagonist as a struggle to clarify what only seems to be absolute and what is actually reality. Hamlet's mind, therefore, becomes the central force of the

Sub-plots in Hamlet

1118 words - 4 pages Sub-plots in Hamlet   There are many things that critics say make Hamlet a "Great Work," one of which is the way that Shakespeare masterfully incorporates so many sub-plots into the story, and ties them all into the main plot of Hamlet’s revenge of his father’s murder. By the end of Act I, not only is the main plot identified, but many other sub-plots are introduced. Among the sub-plots are trust in the Ghost of King Hamlet, Fortinbras, and

Hamlet as Victim and Hero

1301 words - 5 pages Hamlet as Victim and Hero      Hamlet, Prince of Denmark, a Shakespearean tragedy, tells the story of Prince Hamlet, who gained the knowledge of a terrible incident that his kingdom had suffered. Claudius, the king of Denmark and Hamlet's uncle, had killed his own brother, the king, who was also the father of Hamlet, and married his brother's widow. Hamlet suffered these traumas to a severe degree, and his only relief was to defeat his

Essay on Light and Dark in Antigone

1188 words - 5 pages Use of Light and Dark in Antigone   The "Golden Age" of Greece is noted for its many contributions to the creative world, especially in its development of the play. These performances strived to emphasize Greek morals, and were produced principally for this purpose. Antigone, by Sophocles, is typical. The moral focused on in Antigone is the conflict between physis (nature) and nomos (law), with physis ultimately presiding over nomos

charant Creon as the Main Character of Antigone

1231 words - 5 pages Creon as the Main Character of Antigone   Throughout the Greek play Antigone by Sophocles, there exists a dispute as to who should receive the designation of main character. Antigone, the daughter of the cursed King Oedipus, as well as Creon, stately king of Thebes, both appear as the key figures in this historic play. I believe that Creon, king of Thebes, should be considered the main character in this work of Greek theater. Three

Free Macbeth Essays: Sleep and Sleeplessness

525 words - 2 pages The Sleep and Sleeplessness Motif in Macbeth We have consciences that function to tell us the difference between right and wrong. If we have clear consciences, we usually possess the ability to sleep. But when our consciences are full of guilt, we experience a state of sleeplessness. In Macbeth, Shakespeare uses the sleep and sleeplessness motif to represent Macbeth's and Lady Macbeth's consciences and the effect Macbeth's conscience has on

Life Outside of Life in Hawthorne’s Wakefield

898 words - 4 pages Life Outside of Life in Hawthorne’s Wakefield   Efficacy lies at the heart of human desires for immortality. Characters throughout literature and art are depicted as wanting to step aside and see what their world would be like without their individual contributions. The literary classic A Christmas Carol and the more recent, but ageless, film It’s Wonderful Life both use outside influences (three ghosts and Clarence the Angel

Similar Essays

Aquatic Therapy Essay

1064 words - 5 pages and Data Many symptoms of chronic heart failure include; high blood pressure, stroke volume, and increased heart rate, which can increase the size of the hearts chambers. According to Bente Gruner Svealv’s experimentation, all of these areas were affected. The average heart rate and blood pressure both decreased. The heart rate dropped by an average of seven bets per minutes in the patients. Blood pressure dropped by an average of six beats per

Continuous Emotional Response To The Audio, Visual, And Audiovisual Channels

1714 words - 7 pages outcome of media exposure rather than audiences’ emotional experience during media exposure. It is believed that television message is dynamic stimuli, consisting of sequential variations information or content (Bente, Aelker, & Fürtjes, 2009). On the other hand, as it mentioned before, the human organism engages in moment-to-moment transactions with audiovisual message content (A. Lang, 2006a). That is, human’s emotional experience is view as a

Life Is Not A Video Game

1691 words - 7 pages Chronicle of Higher Education 53.45 (2007). Academic One File. Web. 14 Nov. 2011. “Dad Takes Plea Deal in Baby Son’s Death.” Knoxville News Sentinel. News Bank. Web. 14 Nov. 2011. Iannotti, Ronald J., Ole Melkevik, Torbjorn Torsheim, and Bente Wold. “Is Spending Time in Screen-based Sedentary Behaviors Associated with Less Physical Activity; a Cross National Investigation.” The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical

Integration Of Indigenous Knowledge And The Physical Sciences

3871 words - 15 pages , changing and evolving to meet the needs of the people. It is important that future curriculums in all aspects of education are revised and adapted to the constantly changing society we live in.Glen Aikenhead and Bente Huntley suggest some ways to remove barriers to accommodating Aboriginal ways of knowing in science classrooms in their paper, Teachers' Views on Aboriginal Students Learning Western and Aboriginal Science. Aikenhead and Huntley