This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Bente Essay

988 words - 4 pages

Bente"Bakit kaya wala sila dito ngayon?" tanong ni Juan sa sarili. Luminga-linga siya sa kanyang paligid at napakamot ng ulo. Umupo si Juan sa may bangketa at dinukot ang kanyang asul na pitaka. Binuksan niya ito at kinuha at kumuha siya ng bente pesos mula rito. Bigla siyang napangiti. NaalaBigla siyang napangiti. Simula nang tumira siya dormitoryo sa bayan, mas napadali ang kanyang biyahe papuntang unibersidad. Isang sakay lang ng dyip at kaunting lakad lang ay makakarating na siya. Isang araw, habang tumatawid siya papunta sa sakayan ng dyip ay may nakita siyang dalawang bata na nakasalampak sa bangketa. Napansin ni Juan na sa harapan ng mga batang ito ay may lumang lata at kapirasong karton. Sa karton na ito nakasulat ang mga salitang 'konting tulong po para sa skool'. Tiningan mabuti ni Juan ang dalawang bata. Pareho silang payat at gusgusin. Ang nakakatanda ay may mahabang buhok na lagpas balikat, singkit na mata, matangos na ilong at maputlang mga labi. Ang nakakabata naman ay kahawig na kahawig niya, ngunit mas malusog ng kaunti. Dahan dahan niyang hinugot ang kanyang pitaka at kumuha ng bente pesos. Nilagay niya ang pera sa lata. Nginitian siya ng batang mas maliit, kitang kita na sungki sungki ang mga ngipin nito at naninilaw pa. Ngumiti din si Juan at nagpatuloy na sa kanyang pupuntahan. Sa sumunod na araw, nakita niya ulit ang dalawang bata. Muli, nagbigay ng bente pesos na limos si Juan. Lagi niyang nakikita ang dalawang bata na ito sa may bangketa, umulan man o umaraw. At sa tuwing dinadaanan sila ni Juan, lagi rin siyang nagbibigay ng bente pesos sa kanila. Hindi naman dahil sa maraming pera si Juan upang parating magbigay limos. Kakaibang awa kasi ang nararamdaman niya sa mga batang ito. Comment by Camba, Moreal Nagarit: Magknao? Detalye pa.Isang araw, habang nag-aabang siya ng masasakyan biglang may kumausap sa kanyang matandang lalaki."Boy, bakit lagi mong binibigyan ng limos yung mga bata ha?" nagulat si Juan sa tanong ng estranghero. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Medyo may kaliitan ang lalaki, kalbo na ngunit balbas sarado. Nakasuot lang ito ng puting sando at maong na pantalon."Wala lang ho" sagot ni Juan "Naawa lang po siguro ako sa kanila""Ah tama lang na kaawaan mo sila. Yung nakakatanda sa dalawa, yung singkit ay ginahasa ng tiyuhin niya, nabuntis, nalaman ng asawa ng tiyuhin niya, pinalayas siya, kaya ayan namamalimos" kwento ng estranghero. Nanlaki ang mata ni Juan sa sinabi ng matanda Comment by Camba, Moreal Nagarit: Bakit naman ito ang napiling eksena para sa magkapatid?"Eh nasaan po magulang niya tsaka yung anak niya? Teka, huwag niyong sabihin . . ""Maagang naulila yang batang yan, inampon ng tiyuhin, eh manyak pala yung tarantado, kaya ayan. Yung anak iyang kasama niya mamalimos"Hindi makapaniwala si Juan sa narinig niya, akala niya nangyayari lang ang mga pagkakataong iyon sa mga teleserye sa telebisyon. May kakaibang kurot siyang naramdaman sa kanyang puso. Comment by Camba, Moreal...

Find Another Essay On Bente

Integration of Indigenous Knowledge and the Physical Sciences

3871 words - 15 pages , changing and evolving to meet the needs of the people. It is important that future curriculums in all aspects of education are revised and adapted to the constantly changing society we live in.Glen Aikenhead and Bente Huntley suggest some ways to remove barriers to accommodating Aboriginal ways of knowing in science classrooms in their paper, Teachers' Views on Aboriginal Students Learning Western and Aboriginal Science. Aikenhead and Huntley

Role of the Fools in A Midsummer Night Dream and King Lear

2359 words - 9 pages William Shakespeare. Ed. David Bevington. 6th Ed. New York: Longman, 2008. Videback, Bente A. The Stage Clown In Shakespeare’s Theatre. Greenwood Press, 1996 Warde, Fredrick. The Fools Of Shakespeare. Los Angeles, California: Times Mirror Press, 1923.

Relationship between Violent Video Game Playing and Social Interaction

2204 words - 9 pages community affects the whole community, not just the individual. Works Cited Bente, G., Kneer, J., & Glock, S. “Are Digital Games Perceived as Fun or Danger? Supporting and Suppressing Different Game-Related Concepts.” Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15, 604-609. Katherine Kealty. “Study: Video games, gun violence not related”. News- Central Florida Future. Peter Suciu. “ Violent Video Games Do Not Lead To Violent

the role of trust, social media and its effect on organizational reputation

2562 words - 11 pages easiest to lose and the most challenging to maintain (Bente et al., 2012). Nonetheless, in the event where organisations are expected to make profits and also contribute to the economic welfare of the society as well as build and maintain reputation, a lot of persistence and trust is needed amongst its stakeholders and shareholders(Colquitt et al.2012). The extractive industry is faced with environmental concerns thus causing local communities to no

Protecting Women from Domestic Violence

7930 words - 32 pages research will lead to a better understanding of the impact of women’s representation on protection. Bibliography Abrar, Stefania and Joni Lovenduski. “Feminist Ideas and Domestic Policy Change.” Political Studies. 48.2 (2002): 239-263. Beckwith, Karen. “Beyond Compare? Women’s Movements in Comparative Perspective.” European Journal of Political Research. 37.4 June (2002): 431-459. Boele-Woelki, Katharina, Bente Braat

why measuring trust is important in organizational reputation

2903 words - 12 pages In today’s world where corporate leaders operate in an intense and complex global business environment, facing high demanding set of well-informed stakeholders, and wrestling with the latest stage of technological innovation and transformation, trust and organizational reputation are considered to be a company’s most vital assets and must be managed and handled with utmost care(Bente et al, 2012 ). Especially in organizations like the energy

When the Bubble Burst

1539 words - 6 pages By the time I arrived state side from my second tour in the Middle East the housing bubble had already burst. I noticed a drastic change in the way that many of my friends and family were living. Several of my friends that worked in real estate had sold their boats and seconds houses. My own stock portfolio had lost a third of its value. My sister and her husband had defaulted on their home mortgage leaving them scrambling for a place to live. I

phase diagram

4456 words - 18 pages Introduction: Chemical equilibrium is a crucial topic in Chemistry. To represent and model equilibrium, the thermodynamic concept of Free energy is usually used. For a multi-component system the Gibbs free energy is a function of Pressure, Temperature and quantity (mass, moles) of each component. If one of these parameters is changed, a state change to a more energetically favorable state will occur. This state has the lowest free energy

Revolutionary Work of Art

1890 words - 8 pages Walter Benjamin emphasizes in his essay, “The Work of Art in the Age of its Technological Reproducibility” that technology used to make an artwork has changed the way it was received, and its “aura”. Aura represents the originality and authenticity of a work of art that has not been reproduced. The Sistine Chapel in the Vatican is an example of a work that has been and truly a beacon of art. It has brought a benefit and enlightenment to the art

Enlightenment Thought in New Zealand Schools

1594 words - 6 pages In this essay I will be looking at how the political and intellectual ideas of the enlightenment have shaped New Zealand Education. I will also be discussing the perennial tension of local control versus central control of education, and how this has been affected by the political and intellectual ideas of the enlightenment. The enlightenment was an intellectual movement, which beginnings of were marked by the Glorious Revolution in Britain

Psychological Egoism Theory

2240 words - 9 pages The theory of psychological egoism is indeed plausible. The meaning of plausible in the context of this paper refers to the validity or the conceivability of the theory in question, to explain the nature and motivation of human behavior (Hinman, 2007). Human actions are motivated by the satisfaction obtained after completing a task that they are involved in. For example, Mother Teresa was satisfied by her benevolent actions and

Similar Essays

Aquatic Therapy Essay

1064 words - 5 pages and Data Many symptoms of chronic heart failure include; high blood pressure, stroke volume, and increased heart rate, which can increase the size of the hearts chambers. According to Bente Gruner Svealv’s experimentation, all of these areas were affected. The average heart rate and blood pressure both decreased. The heart rate dropped by an average of seven bets per minutes in the patients. Blood pressure dropped by an average of six beats per

Islamic State In Iraq And Syria (Isis) A Consequence Of The Bush Doctrines And The Loosely Defined Nature Of The “War On Terror”

2497 words - 10 pages “War on terror” following the domino theory through fear began adding to the nation’s foreign policies in par with the axis of evil list more and more nations, which the administration perceived as a danger. According to Bente Scheller (2013), “President Bush stated that Syria posed “an unusual extraordinary threat to the national security, foreign policy and economy of the united States,” and declared “a national emergency to deal with that

Life Is Not A Video Game

1691 words - 7 pages Chronicle of Higher Education 53.45 (2007). Academic One File. Web. 14 Nov. 2011. “Dad Takes Plea Deal in Baby Son’s Death.” Knoxville News Sentinel. News Bank. Web. 14 Nov. 2011. Iannotti, Ronald J., Ole Melkevik, Torbjorn Torsheim, and Bente Wold. “Is Spending Time in Screen-based Sedentary Behaviors Associated with Less Physical Activity; a Cross National Investigation.” The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical

Continuous Emotional Response To The Audio, Visual, And Audiovisual Channels

1714 words - 7 pages outcome of media exposure rather than audiences’ emotional experience during media exposure. It is believed that television message is dynamic stimuli, consisting of sequential variations information or content (Bente, Aelker, & Fürtjes, 2009). On the other hand, as it mentioned before, the human organism engages in moment-to-moment transactions with audiovisual message content (A. Lang, 2006a). That is, human’s emotional experience is view as a