Brud PÅ Rammerne En RedegØRelse For Det &Aelig;Ndrede Samfund

512 words - 2 pages

Brud På RammerneTeksten, som denne redegørelse vil omhandle, er et uddrag af E. Stig Nielsens: Kroppen Her i Rummet Nu, som er udgivet i 1987. I uddraget, som nærmere bestemt omfatter side seks og syv af denne tekst, beskrives det moderne samfund som havende nedbrudt de traditionelle rammer, der før i tiden gav folk identitet og mening med livet. E. Stig Nielsen forsøger at forklare hvordan dette, mere eller mindre bevidste, brud med de faste rammer, skaber en form for identitetskrise. Teksten fungerer som en sammenligning af hvilken indflydelse faste rammer, eller mangel på samme, har haft på "Det gamle" og "Det moderne", og tager afsæt i denne sammenligning til at redegøre for den modernistiske tankegang.Som sagt er uddragets hovedfokus de rammer som vi tilrettelægger vores liv indenfor. Den lægger ud med at konstatere at "i "gamle dage"," altså før 1800-tallets oprørske stemning, "hang tingene sammen." Dermed menes at i gamle dage havde alt og alle sin faste plads i en verden af rammer, baseret på "sædvane og tradition, og troen på gud." Når man opfyldte sin bestemte plads inden for disse rammer, havde man en fornemmelse af at alt hang sammen og at der var mening med livet. Og med disse indsnævrede rammer, var det enkelt for den enkelte person at finde sin plads i verden og sin identitet.Men i slutningen af 1800-tallet, var disse rammer allerede ved at vakle. Kristendommen, som før havde været den vigtigste ressource til at opretholde rammerne, var ikke længere så magtfuld som før. "Gud var død", som den tyske filosof Friedrich...

Find Another Essay On Brud På Rammerne - en redegørelse for det ændrede samfund

Overgangen fra enevælde til konstitutionelt monarki i Danmark i perioden 1848-49, og den franske revolusjonen

3133 words - 13 pages jeg prøve på at komme ved en redegørelse for, hvorfor vi i dag har det vi kalder 'demokrati'. De rettigheder som vi nyder godt af den dag i dag, ligger er ca. 150 år gamle. Jeg har bl.a. tænkt mig, at jeg vil undersøge om der reelt var en mulighed for 'ikke' at indføre demokrati i Danmark. Jeg vil inddrage en redegørelse for hvad der lå til grund for grundloven. Om bl.a. hvilke personer

1848 Den Franske Revolution Essay

3125 words - 13 pages 10INDLEDNINGI denne opgave vil jeg prøve på at komme ved en redegørelse for, hvorfor vi i dag har det vi kalder 'demokrati'. De rettigheder som vi nyder godt af den dag i dag, ligger er ca. 150 år gamle. Jeg har bl.a. tænkt mig, at jeg vil undersøge om der reelt var en mulighed for 'ikke' at indføre demokrati i Danmark. Jeg vil inddrage en redegørelse for hvad der lå til grund for grundloven. Om

Magt

2367 words - 9 pages redegørelse for problemstillingerne her, vil være for langt fra opgaven.Men vi vil nævne et forhold, som vi finder 'pudsigt'. Det højest placerede organ i EU institutionen, er jo kommisionen, der udelukkende består af embedsmænd. Det 'pudsige' er så, at embedsmændene bliver holdt nøje øje med, af parlamentet, der består af folkevalgte repræsentanter. Vi ser altså en

De puniske krige De puniske krige er fællesbetegnelsen for de tre krige, som Rom og den fønikiske koloni Karthago udkæmpede mellem 264 og 146 f.v.t.. Roms sejr over

3631 words - 15 pages ; parternes bevæggrunde og derigennem forsøge at spore et eventuelt misforhold mellem krigenes formelle og reelle årsager. Det bør her bemærkes, at jeg af pladshensyn har valgt ikke at foretage en nærmere kronologisk gennemgang, men derimod blot nøjes med at opridse krigenes udbrud og efterspil. Til slut vil jeg kort komme ind på krigenes konsekvenser for området.De vigtigste kilder til tiden

Opgave om 1970érne og alle de oprør der var. oprørstiden 1970

3188 words - 13 pages teknologiske udvikling, gjorde at disse børn ikke røg ud for at stå på egne ben, så snart de var blevet 15 år, men stadig blev forsørget af deres forældre, som nu havde langt flere penge mellem hænderne. Udviklingen og det økonomiske opsving gjorde også at der var behov for flere mennesker med uddannelse end tidligere. Alt dette resulterede i at en ny befolkningsgruppe opstod: De

Dansk analyse af en leder i Information samt et indlæg til Chili om USA's nye metoder til at spore og likvidere terrorister. Karakter: 11 pil ned

1347 words - 5 pages fremtiden og om man kan tillade sig det, og fjerde del hamre det i jorden, ved at forsøge at trække det ind i danske forhold. Det lykkedes efter min mening dog ikke rigtig - det er i bedste fald en naiv sammenligning. Det er en typisk opbygning af en avisartikel - først redegørelse for emnet, dernæst analyse og vurdering af problemets årsager og omfang og endelig stillingtagen til problemet.Som sådan er der

Analyse af Ole Bornedals 'Charlot & Charlotte', 1. afsnit

1972 words - 8 pages rejsens mål, der er det væsentlige, men det er selve rejsen som har betydning. Det er rejsen som symboliser den forandring og personudvikling, der finder sted i individet, når det bryder ud af samfundet for at finde sine egne normer og værdier. Individet er altså en uharmonisk person, som bryder ud af det samfund, der prøver at tilpasse det, for at finde sig selv og på den måde komme i harmoni og

"DEM" og "OS" - Grundloven og vedligeholdelse af 'dem' og 'os' ift. etniske minoriteter. En teoretisk diskussion.

3531 words - 14 pages valgt at besvare spørgsmålet; Hvordan konstrueres og opretholdes grænsen mellem "os" og "dem" i diskursen om de etniske minoriteter, med udgangspunkt i Ole Hyltofts kronik:" Folkesjælen og indvandrerne".AfgrænsningI enhver opgave, hvor der er begrænsninger for antal afleverede sider, finder jeg det centralt at lave en afgrænsning i forhold til, hvilke aspekter jeg vil fokusere på i denne opgave. Det

Se Dagens Lys - Svend Åge Madesen

3131 words - 13 pages øre idé at samle på smykker[..] Når hun forlod et hjem tog hun en ring eller et armbånd med sig. Til sidst havde hun (den personlige) taske fuld".-"Hvad skete der så"?-Hun fandt jo ud af at der stadig var nye smykker hvor hun kom frem. Altid dét parat som hun havde brug for, aldrig fik hun nogen glæde af det hun havde samlet sammen. Da hun havde slæbt rundt på skidtet nogle dage afleverede

"Tvivlsomme erindringer" af Jytte Borberg

1823 words - 7 pages . Det mener jeg, at det lille "..hvad jeg forgæves forsøgte at gøre hende begribeligt" afslører.Jeg er nu kommet så langt som til at begynde at arbejde på uddragets egentlige problematikker og temaer. Her vil jeg også påbegynde min tolkning af teksten, da jeg mener, at en redegørelse for problemerne er umulig uden samtidig at udrede nogle af de budskaber og antydninger, der ligger skjult

Politisk tolkning af Pontoppidans Nattevagt

1732 words - 7 pages ;geret flyder over tilsidst er at hun, selv om hun ganske vist benægter det, er gravid. Det at være gravid er i sig selv en stor fysisk belastning for kroppen idet hormonerne er meget ude af balance. Desuden har hun jo på det seneste været plaget af svimmelhedsanfald. Jeg tror også, at en del af grunden skal findes i hendes frygt for, at barnet skal vokse op i et så splittet og ustabilt muljø som deres

Similar Essays

En Uke PÅ Rasiumhospitalet Essay

1340 words - 5 pages ; meg en blyfrakk og et blybånd rundt halsen for å beskytte meg mot stråling. Den neste pasienten er en gammel mann. Han har en tumor som presser mot tarmen hans, så han må ha få en passasje fra nyrene til blæren. Nå må jeg ha på meg alt utstyret igjen. Den første passasjen gikk ganske bra, men da legen skulle sette inn den andre passasjen hadde pasienten det veldig vondt, og de

Fremmedgørelse Essay

1191 words - 5 pages og bliver fremmed over for det. Man kan nu ikke længere se sig selv i produktet (potte ~ pottemager). Jeg vil nu komme med et eksempel på førnævnte fremmedgørelse, så det står helt klart, hvad jeg mener. Tag f.eks. en snedker fra før i tiden. Han kendte de mennesker, han skulle lave tingene til, og han lagde 'noget af sig selv' ind i arbejdet. Derimod nu foregår det hele på maskiner

Dansk Folkeparti Essay

1634 words - 7 pages arbejde målrettet på at genskabe en dansk selvstændighedskultur.Fagforeninger.Dansk Folkeparti har ikke rigtig noget at tilføje til fagforeninger. de mener at det er godt de er her og kan give hjælp, til de folk der har brug for det.Indvandre.Danmark har gennem hele historien modtaget kulturelle påvirkninger fra verden omkring os. Nogle påvirkninger er formidlet ved at et begrænset antal mennesker fra

Radioens Historiske Udvikling Essay

4479 words - 18 pages rolle kan diskuteres, men sættes radiomediet ind i en historisk kontekst, bliver det tydeligt, at radioen i tidens løb har haft stor indflydelse på, hvordan samfundet har formet sig og er indrettet i dag.Denne opgave vil redegøre for hovedtrækkene i radioens historie fra de første forsøg, over dens etablering som massemedie, til den videre udvikling til omkring midten af det 20. århundrede. Opgaven