Classification Essay

177 words - 1 page

Ο απλός (naïve) Bayes ταξινομητής

Πλεονεκτήματα : Λειτουργεί με μια μικρή ποσότητα δεδομένων, χειρίζεται πολλαπλές κλάσεις
Μειονεκτήματα : Είναι ευαίσθητος ως προς τον τρόπο που έχουν προετοιμαστεί τα δεδομένα εισόδου
Συμβατός με : Ονομαστικές τιμές

Ο απλός Bayes είναι υποσύνολο της Bayesian θεωρίας αποφάσεων, οπότε θα αναφερθούμε πρώτα στη θεωρία αποφάσεων Bayes.
Έστω, P η κατανομή πιθανότητας, D ένα σύνολο στιγμιότυπων που γνωρίζουμε σε ποια κλάση ανήκουν και h μια υπόθεση (για παράδειγμα η υπόθεση τα δεδομένα D να ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κλάση c). Ένα γνωρίζουμε την εκ των προτέρων πιθανότητα η υπόθεση h να είναι σωστή P(h), την πιθανότητα να παρατηρηθούν τα δεδομένα D, P(D) , και την εκ των υστέρων πιθανότητα να παρατηρηθούν τα δεδομένα D με την προϋπόθεση να είναι σωστή η υπόθεση h, P(D/h), τότε εφαρμόζοντας το θεώρημα Bayes μπορούμε να υπολογίσουμε την εκ των υστέρων πιθανότητα P(h/D), δηλαδή την πιθανότητα να είναι σωστή η υπόθεση h υπό την προϋπόθεση ότι παρατηρούνται τα δεδομένα D.

Ο τύπος υπολογισμού είναι :
P(h⁄D)=(P(D⁄h)∙P(h))/(P(D))
Η δυσκολία να εφαρμοστεί το θεώρημα Bayes στην μάθηση έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να γνωρίζουμε πολλές τιμές πιθανοτήτων. Για αυτό τον λόγο χρησιμοποιούμε μια απλουστευμένη εκδοχή της μάθησης κατά Bayes, τον απλό Bayes. Στον απλό Bayes γίνεται η παραδοχή πως όλα τα χαρακτηριστικά είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Θα περιγράψουμε πως λειτουργεί ο απλός ταξινομητής Bayes. Κάθε στιγμιότυπο Χ του προβλήματος αποτελείται από ένα σύνολο γνωρισμάτων x1, x2¬,…,xm. Σε ένα πρόβλημα m κλάσεων c1, c2, …, cm, όταν δίνεται ένα άγνωστο στιγμιότυπο Χ για το οποίο δεν γνωρίζουμε σε ποια κλάση ανήκει, ο ταξινομητής προβλέπει ότι το Χ ανήκει στην κλάση με την μεγαλύτερη εκ των υστέρων πιθανότητα. Ο ταξινομητής αναθέτει το στιγμιότυπο Χ στην κλάση ci, αν και μόνο αν ισχύει :
P(ci / X) > P(cj / X) για 1≤j≤m ,j≠i

Έτσι μεγιστοποιείται η πιθανότητα P(ci / X), η οποία με βάση το θεώρημα Bayes δίνεται από τη σχέση:
P(c_i⁄X)=(P(X⁄c_i )∙P(c_i))/(P(X))
Στον παραπάνω τύπο το Ρ(Χ) είναι σταθερό για όλα τα στιγμιότυπα, οπότε το μόνο που χρειάζεται να μεγιστοποιηθεί είναι ο αριθμητής. Όμως ο υπολογισμός του όρου P(X/ci) είναι δαπανηρός, οπότε για να μειώσουμε το υπολογιστικό κόστος υποθέτουμε ότι υπάρχει μια ανεξαρτησία ως προς την κατανομή των κλάσεων. Δηλαδή, για την κλάση κάποιου στιγμιότυπου θεωρούμε πως οι τιμές των γνωρισμάτων του στιγμιότυπου είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Προκύπτει η παρακάτω σχέση:
P(X⁄c_i )=∏_(k=1)^n▒〖P(x_k 〗∕c_i)
Οι πιθανότητες P(X/ci) μπορούν να υπολογιστούν κατευθείαν από τα στιγμιότυπα εκπαίδευσης. Προκειμένου να υπολογίσουμε ένα νέο στιγμιότυπο Χ, υπολογίζουμε την πιθανότητα P(X⁄c_i )∙P(c_i) για κάθε κλάση ci. Το στιγμιότυπο ανατίθεται στην κλάση ci , αν και μόνο αν ισχύει :
P(X/c¬i)∙P(ci) > P(X/cj)∙P(cj) για 1≤j≤m ,j≠i
Συνεπώς, για το στιγμιότυπο Χ επιλέγεται η κλάση με την μεγαλύτερη πιθανότητα.

Γενική προσέγγιση του απλού Bayes
1)Συλλογή : Με οποιαδήποτε μέθοδο
2) Προετοιμασία: Οι...

Find Another Essay On classification

Offender Classification and Therapy Essay

1488 words - 6 pages Over the last few decades classification systems for offenders have been used for a variety of organizational purposes. Over time these classification systems have evolved, not only as a whole in the criminal justice system, but also varying between different organizations. Classification systems that create models based on the risks and needs of offenders are most popular. Throughout the years these models and the purposes for their use have

Classification Schemes in Biology Essay

1017 words - 4 pages Classification in biology, is the identification, naming, and groupingof organisms into a formal system. The vast numbers of living forms arenamed and arranged in an orderly manner so that biologists all over theworld can be sure they know the exact organism that is being examinedand discussed. Groups of organisms must be defined by the selection ofimportant characteristics, or shared traits, that make the members ofeach group similar to one

Classification of Sciences

528 words - 2 pages I can get new and useful knowledge from the sciences books, so I am interested in sciences in an academic field. Because sciences are divided into many classes, and I can't describe a full classification of sciences with my in being knowledge, therefore I will only describe certain parts of the total classification. Science is classified into pure science and natural science. Pure sciences include mathematics, physics and chemistry, natural

Classification of Organisms

1702 words - 7 pages Taxonomy is the study of the classification of organisms, it is the organization (separation) of all the known organisms into groups based on their shared features, these groups are then organized into further, larger groups. These groups are all referred to as Taxa (Taxon - singular). The taxa used in taxonomy are: Species, Genus, Family, Order, Class, Phylum and kingdom, each group getting larger going form species

Classification Essay - Exercise Partners

936 words - 4 pages Classification of Exercise Partners Every woman's magazine I've ever read gives its readers advice on exercising, and one of the most common tips I've seen is to find a partner to exercise with. In my experience, however, having an exercise partner is not a good idea. I have encountered five types of exercise partners, and I have concluded that it is definitely best to exercise alone. The Drill Sergeant My ex-boyfriend represents the

Classification of Law!

1766 words - 7 pages regards to seeking revenge and committing offences such as stealing. Likewise, if there were no sources of law to govern judges, they could possible take advantage of the system and simply condemn someone because of their demeanor or the way they look in the court room. The classification of law exhausts every possible loop hole to ensure conviction and fairness which ultimately leads to a governed nation.

Classification Of Vegetarians

3835 words - 15 pages Classification Of Vegetarians According to the research, there are a number of different types of vegetarians. The first four listed are considered to be "true" vegetarians because by definition the term vegetarian diet is composed mainly of plant foods and may or may not include eggs and dairy products. Any person who chooses to omit animal products uses a vegetarian diet. Vegetarian diets are often classified by the extent to which animal

Human Factors Analysis Classification System

646 words - 3 pages one of the reasons the plane went into a stall. On the other hand, the captain had some experience flying in icing condition. The captain was experiencing fatigue, which indeed, made him unfit to recover from a stall. With that in mind, the Human Factor Analysis Classification System (HFACS) will give insight of some errors both pilots made. According to “A Human Error Approach to Aviation Accident Analysis…”, both authors stated that HFACS was

The Classification of Descriptive Ethics

1997 words - 8 pages Values and Ethics are principal to any organisation. Values can be defined as those things that are substantial/valuable to or treasured by someone, it’s what we as a professional people judge to be correct both personally and organisationally. Therefore ethics can be defined as moral standards that rule one’s actions or the administering of an activity. BODY 3 TYPES OF ETHICS 1. Descriptive Ethics The classification of descriptive ethics is the

Cynical Classification of Sexual Partners

1226 words - 5 pages Cynical Classification of Sexual Partners When any thought of cynicism arises, it conjures an image of bitter thirty something divorcees, single alcoholic fathers, or disillusioned old maids. However, this disease is rampant now among "Gen X'ers", and it is certainly no surprise with the miasma of food, cars, money, drugs, and of course sex that assaults early twenties men and women with the frenetic pace of a moving el-train. Yet there is

History of the Universal Decimal Classification System

1845 words - 7 pages By definition, the Universal Decimal Classification (UDC) is an indexing and retrieval language in the form of a classification for the whole of recorded knowledge, in which subjects are symbolized by a code based on Arabic numerals.[1] The UDC was the brain-child of the two Belgians, Paul Otlet and Henry LaFontaine, who began working on their system in 1889, 15 years after Melvil Dewey established the DDC.[2] Otlet and LaFontaine built

Similar Essays

Library Classification Essay

2060 words - 8 pages It has always been a lifetime practice of man to arrange things in the most convenient order to save time and for ease of access and use. Such practice is commonly known as classification; the aim of which to bring order and logics to things and thought. We are exposed to classification in every aspect of our life, for example the filing of patients records in a doctor’s office, the way supermarket arrange groceries on their shelves and the

Human Classification Essay

1005 words - 4 pages The Classification of a Human Being People rely heavily on sight to detect who other people might be. The assumptions a viewer makes from how a person dresses of combs there hair help the viewer classify their subject. The problems these assumptions cause are numerous, lost opportunities, forced identities and violence among groups are a few results of these assumptions.When people look at one another while passing on the street they see much

Classification Essay

626 words - 3 pages “Getting to the top is optional. Getting down is mandatory.”-Ed Viesturs. Climbing mountains is one thing, but climbing Mount Everest is something entirely different. In order to get up the mountain safely, most people let guides show them the way. Rob Hall, Scott Fischer, and Mike Groom are three guides that led expeditions up Mount Everest. All three of these mountaineers were well known. They were all similar but different in their own ways

Biological Classification: Linnaeus System Essay

953 words - 4 pages The following paper outlines the use of the Linnaeus system of classification as applied in the field of biology and evolution. The aim of the paper is to highlight how living things are related to other in the ecosystem (Pierce, 2007). It takes us through the evolutionary system highlighting all the important features of life development amongst all the living things. Biological classification Classification is the process of categorizing