Dat Le Essay

1494 words - 6 pages

Name: DAT LE Date: 4/20/2014 Per# 2THE VIRTUAL EVOLUTION STICKLEBACK LABAs you complete each part of the virtual lab, answer the questions below in the space provided.QUESTIONSINTRODUCTION1. Define "model organism."Model organisms are nonhuman species that are extensively studied to understand certain biological phenomena.2. How do spines protect ocean stickleback fish?Most stickleback fish living in the ocean sport heavy armor in the form of bony plates and spines projecting from the back and pelvis. When threatened, a stickleback can simultaneously flare out its pair of pelvic spines and three dorsal spines, making it difficult for predators to swallow them.3. How did ancestral populations of ocean-dwelling fish come to live in freshwater lakes?At the end of the last ice age, new freshwater lakes formed as glaciers melted. These lakes provided new breeding grounds for stickleback swimming to these lakes from the ocean. As more and more ice melted, the land that had been depressed by the weight of the massive ice sheets became elevated, and the connections between some of the lakes and the ocean were cut off. Researchers think that stickleback populations became trapped in these lakes and adapted to living exclusively in fresh water.4. Watch the video about pelvic reduction in freshwater stickleback. The loss of stickleback pelvic spines issimilar to the loss of which body parts in some other four-legged vertebrates?The loss of stickleback pelvic spines is similar to the loss of which body parts in some other four-legged vertebrates: Hind limbs.5. From a researcher's perspective, what is the benefit of having access to hundreds of postglacial lakes?Because there are hundreds of postglacial lakes in the Northern Hemisphere, researchers can compare a trait like pelvic reduction in many different stickleback populations living in these lakes. The great number of lakes allows researchers to make predictions about which environmental conditions influence the trait.6. Watch the video with evolutionary biologist Dr. Michael Bell.Why is the threespine stickleback a model organism for studies in evolution? (List at least two7. Watch the video with Dr. David Kingsley explaining hind-limb reduction. Name two other vertebrateanimals whose evolutionary histories included the loss of hind limbs.Hind-limb reduction has occurred in several vertebrate lineages, including manatees, snakes, and whales.OVERVIEW1. Click on the interactive stickleback fish. Describe where its spines are located.2. What is the difference between marine, sea-run, and freshwater stickleback fish populations? Be specific.3. Watch the video about the stickleback fish armor.a. In addition to the spines, what is another component of the "armor" of a stickleback fish?b. Explain how the stickleback armor protects the fish from some predators.TUTORIAL 11. Describe the following structures:a. Complete pelvis:b. Reduced pelvis:c. Absent pelvis:*2. Start Tutorial 1. Continue to practice scoring...

Find Another Essay On Dat Le

De invloed van veiligheid op de persvrijheid in de VSA

4908 words - 20 pages groeperingen die massavernietigingswapens willen ontwikkelen. Het voorkomen van een aanval is een logische strategie die door het internationaal recht ondersteund wordt. Het controversiële aan de Bush-doctrine is de uitbreiding van de mogelijkheid tot preventieve militaire actie, zelfs wanneer er twijfels bestaan over de plaats, tijd en oorspong van de aanslag, die geen legale of praktische grondslag heeft.Het tweede thema bepaalt dat het militaire

Volatiliteit van drie beurskoersen Essay

1452 words - 6 pages Aan de hand van de laatste 50 wekelijkse beursnoteringen tot en met april 2008 is de volatiliteit van een drietal op de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde commerciële vastgoedfondsen geanalyseerd. Het doel van dit onderzoek was na te gaan of van een van de fondsen of van alle fondsen een voorspelling kan worden gedaan over toekomstige koersontwikkelingen. Aan de hand van de analyses kan de conclusie worden getrokken dat van twee fondsen de

Case Study Marketing: Independer.nl

7305 words - 29 pages verstrekkers bepaalde afspraken en zullen ze potentiële klanten met name offertes aanbieden van deze verstrekkers. Hiermee wordt de onafhankelijkheid dus teniet gedaan. Het spreekt voor zich dat ook banken veelal producten van hun eigen label(s) aanbieden.Het is moeilijk om aan te geven of er sprake is van voorwaartse of achterwaartse integratie in de bedrijfskolom. Van voorwaartse integratie is sprake als een bedrijf zich neerwaarts in de

Opdracht 1_2_3 ASM

2337 words - 9 pages InleidingDe opdracht van deze taak bestaat uit de beantwoording van een aantal vraagstukken:Wie zijn de stakeholders van Cirque du Soleil ? Zijn deze stakeholders blij dat Cirque du Soleil bestaat c.q. voldoet Cirque du Soleil aan hun verwachtingen en waarom?In hoeverre versterken de belangen van de stakeholders het financiële resultaat en vice versa;Ontwikkel een corporate mission voor Cirque du Soleil, uitgaande van de volgende 4

world war 1

4091 words - 16 pages paintre dem[eurant] au bois le duc' (Jheronimus van Aken, genaamd Bosch, schilder, wonend te 's-Hertogenbosch).[8] en in 1510 in 's-Hertogenbosch als 'Jheronimus van Aken [...] die hem selver scrift Jheronimus Bosch'. Het aannemen van de artiestennaam Bosch is een aanwijzing dat hij op dat moment buiten 's-Hertogenbosch bekend was, maar het zou er ook op kunnen wijzen dat hij enige tijd in een vreemde stad heeft gewoond. Opvallend is dat Bosch

Ambitions Of Japan In The Beginning Of The 20th Century

1648 words - 7 pages contre la Chine et la Russie, et à l'occupation de Taiwan et de la Corée. L'extrait proposé est tiré d'un essai intitulé Sous le signe du dragon, rédigé par Paul Claudel, daté de 1909 et publié en 1948 aux éditions de La Table Ronde. Claudel est un diplomate, poète, essayiste et un dramaturge, il est connu par ses énormes œuvre et travaux. Dans la manière

levers of control

1257 words - 5 pages Terugkoppeling Opdracht 3.1.1Algemeen:Management control is the process by which managers influence other members of the organization to implement the organization's strategies (Anthony, Reader 3,tekst 3.1, pag 15). Management control systemen moeten goal congruence ondersteunen en het gedrag van mensen beïnvloeden en zorgen ervoor dat individuele acties, die genomen worden om persoonlijke doelen te bereiken ook helpen om doelen van de

management control

1257 words - 5 pages Terugkoppeling Opdracht 3.1.1Algemeen:Management control is the process by which managers influence other members of the organization to implement the organization's strategies (Anthony, Reader 3,tekst 3.1, pag 15). Management control systemen moeten goal congruence ondersteunen en het gedrag van mensen beïnvloeden en zorgen ervoor dat individuele acties, die genomen worden om persoonlijke doelen te bereiken ook helpen om doelen van de

Case Study: Ford Ka - Breaking new ground in the Small Car Market (Insead 599-038)

6029 words - 24 pages . Essentiële onderdelen van zijn marketing strategie voor de Ford Ka zijn segmentering, doelgroep bepaling en positionering. De automobiel industrie hanteert tot op dat moment een traditionele manier van segmentatie. In dit rapport wordt deze segmentatie onder de loep genomen en worden voorstellen gedaan voor een andere manier van segmenteren. Vervolgens worden op basis van deze segmentatie doelgroepen en een positionering geformuleerd

Nigeria in de ban van de olie

6183 words - 25 pages . Logischerwijze kan het besluit getrokken worden dat de EU sterkere commerciële banden heeft met Nigeria dan met Niger. De verklaring hiervoor is niet ver te zoeken. De economie van Niger is onderontwikkeld, het is een van de armste landen van de wereld. De handel van Niger drijft vooral op veeteelt. De olie die Nigeria als grote troef heeft vinden we bij Niger niet terug.In 2005 is de waarde van de totale Europese invoer uit Niger gestegen tot 245

Naar één Europese betaalmarkt

999 words - 4 pages samenwerking op Europees niveau en houdt toezicht op de stabiliteit van de financiële sector. Dit moest ervoor zorgen dat het vertrouwen ten opzichte van de euro bij de burgers verhoogt. Momenteel is de euro ingevoerd bij de 18 lidstaten van de eurozone. In de Europese Verdragen is afgesproken dat alle EU-­‐ landen overstappen op de euro als ze voldoen aan een aantal economische voorwaarden. Deze economiische voorwaarden, de zogenaamde

Similar Essays

Legalisering Van Drugs In Nederland Essay

1142 words - 5 pages Legalisering van drugs in NederlandIntroductieNederland is een van de meeste zeer ontwikkelde landen in de wereld. Het is een internationaal, goed-geïntegreerde land met beleid dat valt onder de meeste liberale landen van de wereld.Inderdaad heeft Nederland misschien het liberaalste overzicht op drugsgebruik dan ander land en zelfs naar het uiterste van buitengewoon is gegaan heeft zijn wetten aangaande soft drugs ontspannen.Nochtans, een

Haloo Essay

9848 words - 39 pages bitcoin vastgelegd en wordt elk aspect kort toegelicht waarom bitcoin noodzakelijk is. Het meest belangrijke argument dat Satoshi (Satoshi Nakamoto is de pseudoniem voor de bedenker van bitcoin) aanhaalt, is dat er in het huidige systeem een bepaald vertrouwen nodig is. In het huidige financiële systeem vertrouw je namelijk een derde partij met je geld: de bank. Dat zijn op winst gerichte bedrijven die ook failliet kunnen gaan(en dat hebben we

De Informatie Maatschappij Essay

1008 words - 4 pages kan model staan voor de belangerijke taak die wij aan de bibliotheken, die merkwaardige tussen de cultuur in het verleden, het heden en de toekomst, willen toekennen.Het UNESCO-manifest van 1994 over de openbare bibliotheken stelt onder meer -ik citeer- dat 'de openbare bibliotheek, de plaatselijke toegangspoort tot kennis, de essentiële voorwaarde schept voor levenslang leren, voor onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling

Agrifood Essay

2385 words - 10 pages ­ ren. Hoe korter dit duurt, hoe beter. Het renovatieproces moet dus sneller. Ook gaat renoveren vaak gepaard met hinder voor de omwo­ nenden, en klanten willen liever geen gedoe met opleverpunten. Het moet dus ook beter. Met de verminderde financiële ruimte van corpora­ ties en andere opdrachtgevers komt ook het groot onderhoud onder druk te staan. Het moet dus goedkoper, zonder dat er water in de kwali­ teitswijn wordt