"Dem" Og "Os" Grundloven Og Vedligeholdelse Af 'dem' Og 'os' Ift. Etniske Minoriteter. En Teoretisk Diskussion.

3531 words - 14 pages

IndholdsfortegnelseEtniske Minoriteter1Indledning1Afgrænsning1Ole Hyltofts kronik2Diskurs3Den almene befolkning ? opretholdelse af diskurs4"Os" og "dem"5Kategorisering en del af socialiseringen og vores identitet5Etnicitet og identitet6Integration ? "de" skal være som "os"7Integration7Mediernes rolle i grænsen mellem dem og os8Konklusion9Etniske MinoriteterIndledningJeg har i denne eksamensopgave omkring etniske minoriteter valgt at besvare spørgsmålet; Hvordan konstrueres og opretholdes grænsen mellem "os" og "dem" i diskursen om de etniske minoriteter, med udgangspunkt i Ole Hyltofts kronik:" Folkesjælen og indvandrerne".AfgrænsningI enhver opgave, hvor der er begrænsninger for antal afleverede sider, finder jeg det centralt at lave en afgrænsning i forhold til, hvilke aspekter jeg vil fokusere på i denne opgave. Det er dog nemmere at skrive end at gøre, da hele denne diskurs omkring "os" og "dem" er meget kompleks, som ét stort rodnet. Derfor forekommer der også i opgaven flere afsnit, hvor der har været vanskeligt at adskille begreberne fra hinanden, da de mere eller mindre er afhængig af hinanden. Jeg har taget udgangspunkt i citater fra Ole Hyltofts kronik. Det første afsnit i opgaven vil indeholde et kort sammendrag af Hyltofts kronik for at give læseren et indblik i hvilke temaer, som jeg vil koncentrere min opgave omkring.Et begreb, som er meget centralt i denne opgave, er diskurs, så derfor har jeg også valgt at beskrive, hvilken betydning diskurs har i vores samfund med henblik på etniske minoriteter. Da alle i samfundet mere eller mindre er med til at skabe diskurser, vil jeg også komme kort ind på, denne betydning, samt hvilken rolle fremtrædende personer har i forhold til skabelse af diskurser. Vores identitet bliver hele tiden revurderet, når vi interagerer med andre personer, uanset hvilket forhold vi i forvejen har til disse. Dermed er identitet også et af de begreber, jeg har lagt særlig vægt på omkring konstitutionen og opretholdelsen af grænsen mellem "dem" og "os". Jeg beskæftiger mig i opgaven med identitet i forhold til kategorisering, kultur og etnicitet. Yderligere vil jeg på baggrund af Ole Hyltofts kronik, som blev trykt i nyhedsavisen Politiken, se på den rolle, som medier generelt har i forhold til diskursen omhandlende etniske minoriteter. Jeg har bevidst valgt at tage en del aspekter med i denne opgave istedet for et lille udvalg. Dette er besluttet på baggrund af, at der er så mange faktorer, som har indvirken på diskursen.Da denne opgave ikke indeholder noget krav om en lang teoretisk diskussion omkring forståelse af begreber, har jeg valgt at benytte diverse teoretikere som supplerende for hinanden.Ole Hyltofts kronikDet gennemgående i Ole Hyltofts kronik er en masse forskelle mellem...

Find Another Essay On "DEM" og "OS" - Grundloven og vedligeholdelse af 'dem' og 'os' ift. etniske minoriteter. En teoretisk diskussion.

Livsholdninger. En stil om livsholdninger, lykke og etik

1703 words - 7 pages om, at mange unge i dag har svært ved at finde et ståsted i livet. De fleste unge klarer heldigvis denne periode og finder ud af at styre deres eget liv. Så er der nogle, der ikke klarer den og det er ofte dem som kommer så langt ud, at de i et råb om hjælp, prøver at tage livet af sig. Suzanne Brøgger siger selv at netop denne søgen efter et holdepunkt har været en vigtig faktor for

Dansk analyse af en leder i Information samt et indlæg til Chili om USA's nye metoder til at spore og likvidere terrorister. Karakter: 11 pil ned

1347 words - 5 pages hangarskib - USA har 13!USA har gang på gang reddet vores rø... bagdel og hjulpet os med problemer, vi ikke selv kunne klare - jeg nævner i flæng 1. Verdenskrig, 2. Verdenskrig, Balkankrigen og jeg kunne fortsætte. Var det ikke for USA, var Danmark blevet en del af USSR, og vi ville således sidde i den elendighed, som alle de andre tidligere sovjetter sidder i, i dag. Men husk nu børn, USA er af det onde, og

Biologirapport omkring blodtryk og puls.

579 words - 2 pages ;rkere bliver hjertet, hvilket bevirker at slagvolumen* stiger og pulsen falder. En veltrænet person kan klare sig med en hvilepuls* på 42, mens en utrænet person i gennemsnit har en puls på ca. 60. Pulsen stiger og falder alt afhængig af hvor aktiv man er. Hvis man for eksempel er ude at spille fodbold, så stiger ens puls, fordi kroppen skal have mere ilt og ilten bliver ført ud i kroppen gennem blodet

EN rapport om natron. Med forsøg beskrivelse, statestikker, reaktions skeamer, tabeler, fackz og en del andet

642 words - 3 pages Kemisk omdannelse af natronFormålet:Formålet ved selve forsøget var at finde ud af hvad der sker når Natron ophedes og spaltes. Og hvorfor det så naturligvis må være en natriumforbindelse der er tilbage efter forsøget er udført.Hvad er natron?Natron/ NaHCO3 også kaldet Natriumhydrogencarbonat , består af følgende stofferNa (Natrium), H (hydrogen), C (Carbon) og O (Oxygen

Den Amerikanske sitcom Og Dens Historie

4692 words - 19 pages på de mere overordnede tendenser og forandringer, som formatet har gennemgået både på indholdssiden og den formmæssige side. Da der er produceret et enormt antal sitcoms gennem årene og ikke er plads til at inddrage dem alle i denne opgave, vil de sitcoms, jeg berører, være enten historisk vigtige eller være repræsentative for en bølge af sitcoms inden for en given årr

Denne opgave er om Leif Panduros debut Av min guldtand! En analyse og lidt biografi. Jeg fik 10 for den.

3303 words - 13 pages ;lling om en ung fyr på 18 år, der ikke er helt normal oppe i hovedet. "Rend mig i traditionerne" bliver en stor succes for Panduro, og skaffer ham adgangsbillet til den litterære salon og en helt ny kreds af venner. Han fortsætter med at spytte guld ud på papiret, med f.eks. "De uanstændige", "Øgledage", "Høfeber" osv.AV MIN GULDTANDResumeVi befinder os i en lille dansk provinsby, sommeren st

Bør straffeutmålingen i Norge skjerpes og bør dødsstraff innføres?

759 words - 3 pages har mistet sin kjære? Trodde ikke det nei, det er derfor det gir grunn til og revurdere straffeutmålingen her i Norge.Det gir også stor grunn til bekymring, i min mening, at dødsstraff er ikke ilagt i rettsystemet og ligger ikke der som et valg som dommere kan få bruk for. Dødsstraff i min oppfattelse skal kun brukes når den skyldige har begått et overlagt drap. Med andre ord hadde den skyldige en

Opgave om 1970érne og alle de oprør der var. oprørstiden 1970

3188 words - 13 pages og arbejderen er ikke andet end en af kapitalisternes maskiner. Først kan arbejderen fremstille varer på fabrikken, og derefter gå ned og købe dem i supermarkedet til en højere pris. Kapitalismens eneste mål er at tjene penge, og den almindelige borger er det uvidende offer, som gennem opdragelse, skole og medier er blevet oplært til blot at være et af kapitalisternes produktions- og

De puniske krige De puniske krige er fællesbetegnelsen for de tre krige, som Rom og den fønikiske koloni Karthago udkæmpede mellem 264 og 146 f.v.t.. Roms sejr over

3631 words - 15 pages ; parternes bevæggrunde og derigennem forsøge at spore et eventuelt misforhold mellem krigenes formelle og reelle årsager. Det bør her bemærkes, at jeg af pladshensyn har valgt ikke at foretage en nærmere kronologisk gennemgang, men derimod blot nøjes med at opridse krigenes udbrud og efterspil. Til slut vil jeg kort komme ind på krigenes konsekvenser for området.De vigtigste kilder til tiden

I virkeligheten foregikk det slik: Et allmektig vesen snakket universet virkelig, formet jorden og fylte den med liv og perfekte, udødelige mennesker.

1179 words - 5 pages NEI NEI NEI JA JA JASeparere blandinger: filtrering, destillasjonFysiske endringer: endrer utseendet, eller aggregattilstandenKjemiske endringer: endrer sammensetningen/de kjemiske egenskapeneTotal energi: sum av kinetisk (bevegelse/termal) energi og potensiell energiEnergi forsvinner ikke og skapes ikke, men overføres til en annen tilstandSystemer med høy potensiell energi har en tendens til å forandre seg på en m

Overgangen fra enevælde til konstitutionelt monarki i Danmark i perioden 1848-49, og den franske revolusjonen

3133 words - 13 pages der var med til at udforme grundloven, og hvilke politiske slagsmål der lå forud for vedtagelsen af grundloven. Hvilke forandringer indebar grundloven for den danske befolkning. Jeg vil komme ind på de rettigheder og pligter den danske befolkning blev bundet af, da grundloven blev indført. Dette kunne f.eks. være rettigheden til at blive stillet for en dommer indenfor 24 timer. Denne rettighed eksisterede som sagt

Similar Essays

Projekt Og Forsøg Omhandlende Kost Og Kostplaner

1098 words - 4 pages alkohol samtidigt med at de har halveret deres indtag af kulhydrater. Metode: Øvelsen blev indledt med at jeg gennem en periode på 24 timer målte/vejede alt hvad jeg indtog at mad og drikkevare. Dette gjorde jeg så vidt muligt nøjagtigt, men i hvert fald inden for en interval på (10-20)g. Derefter plottede jeg alle mine data ind i skolens kostprogram "Ankerhus" som så gav mig mine resultater. Resultater: Næste side. Diskussion: 1.Jeg synes

Tematisk Og Stilistisk Analyse Af Filmen "Fight Club"

4051 words - 16 pages hovedpersonSom nævnt i indledningen er hovedpersonen på utraditionel vis uden navn, hvilket ikke er tilfældigt. Motivationen fra Finchers side må have været at sende et signal til os om, at Jack er en symbolsk repræsentant for tiden1 i den forstand, at han kunne være næsten hvilken som helst mand. Derfor skal Jacks livsstil, som afføder følelse af meningsløshed, tomhed og

Historieopgave. Estrup Og Forsvarssagen. Essay

1262 words - 5 pages Historisk resume og kronologiFor at forstå Estrup og forsvarssagen, bliver man nød til at vide hvad der skete op til, og under provisorie-tiden.Når VI, os danskere ser tilbage på det nittende århunderede, danner vi os et tvetydigt billede. På den ene side har vi den såkaldte guldalder og på den anden side en af de mørkeste perioder i danmarks historien.Guldalderen med sine skagensmalere

Bakteria Og Virus Essay

557 words - 2 pages Bakterier og virus 2 Kompetansemål •Gjøre greie for oppbygning og formering hos bakterier og virus •relatere det til prosesser i natur, industri og helsefaglig sammenheng Staver Runde Spiraler 4 Hva kjennetegner bakterier? encellete, men danner ofte kolonier ! DNA ligger som en ring i cytosol noen har i tillegg sirkulære plasmider = DNA med noen få gener omgitt av cellemembran har frie ribosomer &gt