This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Die Invloed Van E Kommunikasie Ontwikkelinge Op Ons Wêreld

2807 words - 11 pages

Die invloed wat die ontwikkelinge in elektroniese kommunikasie op ons moderne wêreld vandag het bestaan onbetwyfeld. Die feit dat dit beide positiewe en negatiewe invloede op die wêreld gaan hê is ook defnitief. Ontwikkelende tegnologie en veral die ontwikkeling van elektroniese kommunikasie het met die laaste eeu dramaties vinnig toegeneem en dus ook die omgewings waarin dit plaasvind geweldig bevorder, maar in sommige gevalle ook tot sosiale verval gelei. Tele-kommunikasie vind plaas tussen partye op ‘n afstand van mekaar. Moderne tele-kommunikasie sisteme maak dit moontlik om telefoon, faks, data, radio of televisie seine te stuur. Groot volumes informasie kan oor lang afstande gestuur word. Om te kyk na die verskeie aspekte van die snelgroeiende eKommunikasie en die invloed daarvan op die wêreld kan daar verskeie mediums geidentifiseer word.Om mee te begin kan daar gekyk word na e-pos (elektroniese pos). E-pos is geweldig vinniger as die tradisionele pos sisteme ook bekend as “slakke pos”. In die moderne tye, 20ste eeu, is die algemene pos sisteme, waarin briewe en ander vorms van pos per hand, voertuig of selfs per perd vervoer is na die verskeie ontvangers , grootliks vervang deur elektroniese pos. Dit is ‘n baie vinniger manier van pos. Elektroniese pos kan binne ;n tydperk van minute die ontvanger bereik. Dit kan dan met gerief gelees word op enige tyd van die dag. Onmiddelike terugvoering kan gebied word wat die sender op sy beurt ook weer vinnig sal bereik. Dit is ook baie meer betroubaar as gewone “slakke pos” deurdat jy ‘n “delivery report” of bewys van ontvangs kan aanvra. Dit bied aan jou die sekerheid dat die ander persoon jou boodskap ontvang het en baie konflik kan so vermy word. E-pos is natuurlik ook baie goedkoper. In die ou dae is daar altyd probeer om op papier koste te spaar deur minder pos te stuur, deur slegs aan sekere uitgesoekte individue briewe te stuur. Elektroniese pos laat egter toe dat die stuur van boodskappe tussen baie mense oor groot afstande plaasvind, en dit neem niks meer moeite of koste as wat benodig word om een boodskap deur nie -elektroniese wyse te stuur. Daar is egter ook verskeie nadele aan e-pos. Een van hierdie nadele is dat nie so formeel soos ‘n brief op papier is nie. Omrede die briewe nie baie persoonlik is nie laat dit baie ruimte vir misinterpretasie. Verskeie tradisionele karaktertrekke en praktyke wat tradisioneel in konvensionele pos gebruik is, soos kalligrafie, word ook heeltemal verwyder. Baie van die persoonlikheid van die briewe word dus weggevat. E-pos is ook nie heeltemal privaat nie. E-pos briewe kan net soos gewone pos briewe onderskep word deur ander persone. Met e-pos kom daar ook dikwels gemors-pos deur. Enige e-pos boodskappe kan egter baie maklik uitgewis word sonder moeite deur slegs die “delete” knoppie te druk. Hoewel boodskappe, egter ook vir jare op diskette gestoor kan word of uitgedruk...

Find Another Essay On Die invloed van eKommunikasie ontwikkelinge op ons wêreld

Waarom vrij zijn Essay

3243 words - 13 pages neurowetenschappen, woekeren de vlammen alleen maar aan. In dit essay zal ik aan de hand van Derk Pereboom's 'hard incompatibilism' laten zien dat de vrije wil geen voorwaarde is voor de dingen die we normaliter denken. Over het algemeen vinden we het belangrijk dat we keuzes kunnen maken die van niks buiten ons afhangen. hierbij zal ik me concentreren op de belangrijkste argument voor vrije wil, namelijk dat een deterministische blik op vrije

Samenvatting johnson & scholes Essay

8267 words - 33 pages op [één of meer activiteiten] en moet dat zo blijven). "Who are we and what business are we in"Strategie kan gezien worden als het passend maken van de activiteiten van de organisatie aan de omgeving (strategic fit). (Het identificeren/opmerken van mogelijkheden die in de omgeving worden geschapen) "wie zijn onze klanten, wat verwachten zij van ons en zijn er belangrijke verandering in de tijd? [definitie] Strategic fit

Prorail

600 words - 2 pages niet-marktgeöriënteerde (publieke) organisaties.De volgende theoretische principes zijn op basis van algemene managementopvattingen ontwikkeld voor organisaties die opereren in een marktomgeving:1. Duidelijke doelstellingen en een heldere missie voor de organisatie formuleren.2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het bereiken van doelen delegeren.3. Gewenste output en uikomsten definiëren en resultaten meten.4. Werknemers

Volatiliteit van drie beurskoersen

1452 words - 6 pages gemiddelde procentuele verandering van de koers. Toelichting voor Corio: In de definitieve versie van het AR(1) model bevindt zich geen deterministische trend. De R-kwadraat komt op een waarde van 0,01 (P-waarde > 0,05, de T-waarde is niet kleiner dan -2,89). Dit betekent dat de volatiliteit die bij Corio optreedt, niet verklaard kan worden door toepassing van vermelde methode. Toelichting voor Eurocommercial Properties: In de definitieve

The Tragedy Of The Commons

9628 words - 39 pages geheel.Deze definitie verdween door de opkomst van de sociologen die de sociale veranderingen ook herkenden in de groep. Een gemeenschap was niet langer meer gebouwd op religie, status en traditie, maar rationaliteit en moderniteit werden de nieuwe basiselementen.Ook bij latere theoretici kon men dezelfde invloed van de maatschappij terugvinden in de definitie van het begrip (Agrawal & Gibson, 1999).2.3 Gemeenschap en beheer Het belangrijkste deel

Market research PostNL

8182 words - 33 pages in partijpolitieke kwesties en geven ook geen geld of geschenken aanpolitieke partijen. Postnl heeft als bedrijf een mening over kwesties inzake de samenleving, het milieu, regelgeving of andere zaken die van invloed kunnen zijn op onze aandeelhouders, onze klanten, onze medewerkers en de wereld in het algemeen.MensenrechtenPostnl is gecommitteerd aan de ontwikkeling en bevordering van een cultuur waarin deinternationaal erkende mensenrechten

handboek scenarioplanning

1459 words - 6 pages Scenarioplanning Deel 1 Hst 1 Risico: geeft aan dat er een kans is op een bepaald effect (risico = kans x effect) Typologie van zeker naar onzeker · Onoverkomelijke zaken: zaken, die een logisch gevolg zijn van de uitwerking van trends, discontinuiteiten of controversies. · Trend: een partroon dat ontstaat als een lange termijn van historische data in beschouwing wordt genomen. · Discontinuiteit: een, mogelijk onverwachte

Profesie van 'n Reënboognasie: Maagersfontein

2202 words - 9 pages Daar is 'n heelparty kwessies wat na vore kom in Etienne Leroux se Magersfontein, O Magersfontein! van 1976, wat op verbasende wyse direk relevant is in die huidige Suid-Afrika. Hierdie opstel beoog dan om hierdie kwessies uit te lig om sodoende te kan waardeer hoe Leroux se satire grappenderwys na verwys kan word as 'n soort profesie vir die nuwe Suid-Afrika. Die opstel sal ook poog om te bewys dat die moderne leser in die jaar 2004 steeds

Die Telivisie: Hierdie gaan oor hoe die telivisie werk

521 words - 2 pages oorgang van die strale van die een gaatjie na die ander sigbaar word.Die drie elektronestrale kruis mekaar presies in die gaatjies van die skadumasker en val dus presies op 'n bepaalde klleukolgroepie. Op die manier word die kleurbeeld, deur die gaatjies, groepie vir groepie opgebou. Wanneer een groepie van drie kolletjies gloei, verkry elke kolletjie 'n eie ligwaarde a.g..v die aantal elektone wat daaraan raak. Omdat ons oë die groupies as een

Generalized Anxiety Disorder from Islamic and Western Perspectives

687 words - 3 pages Westen weinig interesse is in het spiritueel model. Ik vind dat daar verandering in moet komen. Het kan zijn dat patiënten die hulp nodig hebben, heel lang zoeken en juist daar hun antwoord kunnen vinden, wie zijn wij dan om het hen niet aan te bieden. Dit leven is een zoektocht voor ons allemaal, sommigen vinden hun antwoord terwijl andere gans hun leven nog op zoek zijn. Wat wij op zijn minst kunnen doen is de weg voor diegene die na ons komen vergemakkelijken. Dan hebben wij de eerste stenen gelegd voor een fundering waarop zij kunnen bouwen.

Marketing: slechts een instrument

653 words - 3 pages vanzelfsprekend het hoogste nut op (Frank & Cartwright, 2013). Marketing heeft op deze manier geen invloed op de keuzes die gemaakt worden, de consument zal altijd gaan voor de combinatie goederen die voor hemzelf het gunstigst is. Volgens bovenstaande theorie zorgt marketing enkel en alleen voor transparantie op de markt. De consument kan zijn preferenties beter aanbrengen als hij goed op de hoogte wordt gehouden van het aanbod en de prijzen op de

Similar Essays

De Invloed Van Veiligheid Op De Persvrijheid In De Vsa

4908 words - 20 pages doorheen de media, en vormen hierbij duidelijk een bedreiging voor de vrije en onafhankelijke verspreiding van informatie.De tweede filter, reclame, is naar mijn mening geleidelijk zijn invloed aan het uitbreiden. Zoals eerder vermeld, garanderen adverteerders de economische handhaving van het medium. Ze zijn, op enkele uitzonderingen na, cultureel en politiek conservatief en geven hun steun uiteraard vooral aan media die hierin overeenstemmen

Invloed Van De Culturele Achtergrond Op De Voorkeur Voor "Geuren"

1319 words - 5 pages grootste uitdagingen voor geurproducerende bedrijven, een universeel parfum op de markt brengen, wat bijna onmogelijk is. Dit is te wijten aan het feit dat elk volk zijn eigen voorkeur heeft, die samen gegroeid is met de ontwikkeling van de eigen cultuur. Amerikanen bijvoorbeeld leven in een "fast self service-formule". Daarom verkiezen ze lineaire geuren die direct hun karakter prijsgeven. Europeanen zijn dankzij hun rijke keuken en parfumtraditie

Lo Taak Dwelms Essay

5417 words - 22 pages absorbeer ons amper enige inligting sonder om dit te verwerk. Op daardie ouderdom het jy nie die vermoë om die verskil tussen nuttige en nuttelose inligting te bepaal nie. Dié informasie word direk geabsorbeer deur die brein, en teen die ouderdom van 4 het meeste van die "programmering" en persoonlikheid reeds gevorm. Tydens ons "Imprint" tydperk (vanaf 0-7 jaar) gaan jy voort om inligting soos 'n spons te absorbeer. Alles wat in jou

Case Study: Ford Ka Breaking New Ground In The Small Car Market (Insead 599 038)

6029 words - 24 pages consument een erg belangrijk gegeven. Ze spelen een rol in de marketing van het product.Omdat segmentatie en positionering de markt en het product beïnvloeden is de keuze van het marktsegment van grote invloed op de positionering die wij voorstellen. Bij de positionering gaan we uit van de klant en proberen we te achterhalen wat de potentiële kopers van de Ford Ka vinden in vergelijking met bijv de Renault Twingo en de Peugeot 106