This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Die Moslem Lewensfilosofie Se Rol In Betrokke Gebiede.

599 words - 2 pages

Die Moslem lewensfilosofie se rol in die gebied van Somalia is onbetwyfeld. Die Moslem lewensfilosofie wat aansluit by die Islam geloof gaan grootliks daaroor om in oorgawe te lewe met betrekking tot die wil van God (Allah). Hulle veg totaal en al vir die behoud van hierdie lewensfilosofie in Somalia. Dit was uitgebeeld toe ‘n man wat beskuldig is van ‘n moord tot die dood veroordeel is. Met sy dood het die skare luidrugtig uitgeskree “Allahu Akbar” waarmee daar bedoel is dat God groot is! Daar is ongeveer nege miljoen Moslems in die land. Hulle wil ‘n houvas op krag hê en in beheer wees van hul land. Die feit dat hulle veg vir dit waarin hulle glo word duidelik uitgebeeld deur die feit dat dat die land absoluut deur gewere regeer word en gedurig in oorlogte opgevang word. In hul stryd teen Israel word wapens op groot skaal deur Iran en Syria (ook Moslem gebiede) voorsien. Die Islamitiese Howe Unie glo dat die oorlog teen terrorisme ‘n oorlog teen Islam is. Die wat egter moeilikheid maak is nie in Islam nie. Ten spyte van al die geweld voel Somali’s dat hulle veilig is. In Mogadishu is daar oral gedissiplineerde Islamitiese troepe wat gereed staan om te veg, en Islamite glo dat hulle juis die stad stabiel maak. Islam glo dat hulle reg is om hul eie nasie te wees, en hulle wil hê dat Somalia ‘n vreedsame en goeie verhouding met die res van die wêreld moet handaaf. Die Islamiete het nou ‘n Talibaanse styl van reels ingestel het wat ooreenstem met die, van die moslem lewensfilosofie. Dit vereis dat die gebruik van alkohol, bioskope, dans en ook vroue wat swem en ook dat die dwelm “khat” onwettig is. Omdat die Moslem lewensfilosofie ook ‘n komponent besit nl. Die verkeerde of korrekte toepassing van oorspronklike grondwaardes van...

Find Another Essay On Die Moslem lewensfilosofie se rol in betrokke gebiede.

Die Geslaagdheid van Vertaalde Reklame Essay

2573 words - 10 pages Omdat Engels die huidendaagse internasionale taal is, word Engelse advertensies al vanaf die begin van die Suid-Afrikaanse pers-, radio- en televisie-media oorvertaal in Afrikaans, sonder dat die advertensie se inhoud (behalwe nou die taal) verander word. Vandag nog is die TV, radio, koerante en tydskrifte propvol advertensies wat dieselfde lyk en dieselfde boodskap dra, maar wat in beide Afrikaans én Engels voorkom. Die doel van hierdie

Die Bybelse Skeppingsverhaal teenoor die Evolusiebenadedring

779 words - 3 pages dit selfs eeue kon gewees het.God se betrokkenheid in die skeppingsproses en die feit dat dinge nie net deur middel van onverstaanbare natuurlike prosesse tot standkoming gebring is nie word in die Bybelse Skeppingsverhaal beklemtoon. God was aktief besig vir ses aaneenlopende dae tydens die skepping van die heelal. Die bybelse skeppingsverhaal kan ook nie in geologiese of astronomiese tydsbegrippe vasgevat word nie. Die Bybelse Skeppingsverhaal

This is a Afrikaans essay on : "Die jaar to my ma begin sing het."It is a desciptive essay about Konstans and how he remembers his mother

512 words - 2 pages het 'n dominante rol in sy lewe gespeel en die sterk verbintenis wat tussen hulle was sal selfs na Ma se dood bly. Hy voel dat die verbintenis tussen hulle sal nooit verlore gaan nie al het Ma se dood hom gepynig: "... na al die jare het die pyn verlore gegaan maar die liefde het gebly."Konstans het sy lewe so gelei dat hy by sy ma kon wees en komminikasie tussen sy gesin kan hou. Hy het in 'n mate sy lewe opgeoffer om by sy ma te wees omdat hy

Die invloed van eKommunikasie ontwikkelinge op ons wêreld

2807 words - 11 pages outomaties hardloop en dan plaas hy ‘n HTML leêr met MIV/VIGS inligting op die rekenaar se hardeskyf. Om tot ‘n gevolgtrekking te kom bring e-pos mense in verbinding met mekaar, of hulle naby of vêr van mekaar is. Dit help dus om verhoudings in stand te hou oor afstande.”Die tweede komponent van eKommunikasie is die Internet. Die Internet is ‘n wêreldwye sisteem van geintegreerde rekenaar netwerke. Die internet is

Woher kommt das Böse?

540 words - 2 pages Woher kommt das Böse?Zunächst setze ich für diesen Essay die Existenz des Bösen grundsätzlich voraus.Hierbei definiere ich "das Böse" vage mit der Verursachung von Leiden eines anderen Wesens.Laut Leibniz existiert das Böse in den Menschen selbst durch die Möglichkeit sich für aber auch gegen Gott zu entscheiden. Er nennt das "malum morale". Die menschliche Willens- bzw. Entscheidungsfreiheit, die

Lebanon

2354 words - 9 pages Moslems are truly unified; throughout their history Moslem and Christian se cts have fought for political and economic gain. The Moslems, who in 1932 were in the minority, now make up 56 percent of the population in Lebanon. The Shiites, the poorest of the Moslem sects, number about 1 million. They are concentrated in West Beirut and in the city's southern suburbs, as well as in southern Lebanon in and around Baalbek in the Bekaa Valley. The Sunnis

Die Telivisie: Hierdie gaan oor hoe die telivisie werk

521 words - 2 pages -wit T.V's. Die kleurbeeld word met spesiale spiels of 'n prisma geskei. Uit die buise kam dan drie gemoduleerde golwe,genoem die R-sein,G-sein en die B-sein. Hierdie drei seine word in die modulator volgens 'n bepaalde verhouding bymekaargetel. A.g.v ontstaan 'n gemoduleerde golf wat die sogenaamde Y-sein bevat. Die Y-sein word ook die "luminasie-sein" genoem en is die som van die drie seine.Hierdie buis se beeldskerm is bedek met talle korrels

Skryfopdra 1

1172 words - 5 pages word. 1 3 Feite van die saak Van Wyk se eiendom, die winkel, is in Musina geleë op ‘n eensame plek in ‘n onbeboude gebied. In die nabyheid is ‘n motorhawe en ‘n “Cabin Roadhouse.” Daar is herhaaldelk ingebreuk. Die diefstalle het Van Wyk geldelik benadeel. Hy het met vorige ander veiligheidsmetodes nie geslaag nie. Hy het diefwering aan die vensters aangebring, asook die vensters met dik glas vervang. Hy het ‘n hond by die winkel aangehou wat

ANOREXIA NERVORSA

751 words - 3 pages groot in `n omgewing waarin hulle nie onvoorwaarlik aanvaar word nie. Hulle voel dikwels hulle moet hul ouers se liefde verdien. Hulle vrees voordurend dat hulle nie aan hul ouers se eise sal kan voldoen nie en hul liefde sal verloor. Lyers wil ook nie so hulpeloos voel in hul gesinsopset nie. Die eetsiekte wat intree, hou bewustelik twee voordele in: Eerstens word die ouers gedwing om beskermend op te tree en nie eise te stel nie, en tweedens

Investigaciones en Torno al Apego

3336 words - 14 pages que se manifiesta en este ciberespacio mientras que se alinean de sus identidades “reales”. Aunque esto fácilmente puede llevar a una catástrofe social por la alineación de la realidad, existen eventos, que según el autor son usualmente trágicos y que sirven para reforzar la existencia de la identidad “real” de los seres humanos, la sociedad y el rol del individuo en ella. Al enfrentarse a una red social, como Facebook, el individuo se debe

Stategiekaart ontwerpen ( balanced score card)

859 words - 3 pages heerst een mate van autoriteit en macht. Tegenstellende belangen spelen een rol in een dergelijk bedrijf. Helpt met het begrijpen van dagelijkse gang van zaken, en navolgen speciale belangenIn het geval van Van der Wal BV kan de onderneming het beste omschreven worden als een machine. De bedrijfsvoering geschiedt al jaren op dezelfde geroutineerde manier en het bedrijf heeft moeite om op een adequate wijze in te springen op externe veranderingen. Het

Similar Essays

Yster Essay

3196 words - 13 pages InleidingNiemand sal kan ontken dat yster die nuttigste metaal op aarde is nie. Kyk maar rondom jou na al die dinge wat deur mensevernuf gemaak is en jy sal kwalik iets vind wat nie danksy die bestaan van yster tot stand gekom het nie (as dit nie self van yster is nie). Soos iemand dit al gestel het: "Ons huise, meubels, klere, speelgoed, vervoermiddels is almal kleinkinders van die ystersmid..."Geskiedenis van die rol van yster in die

Lo Taak Dwelms Essay

5417 words - 22 pages onafwendbaar dat kulturele verskille ook op morele gebied uiteenlopende en selfs botsende waardes sal bewerkstellig. Konsepte soos eiendomsreg, arbeidsetiek, seksualiteit, ouerskap, familie opset, ekonomiese beginsels, eetgewoontes, etiket, ens. speel 'n belangrike rol in die uitoefening van norme. Wanneer sodanige individue of groepe dan aan mekaar blootgestel word, kan die ervaring van mekaar se gewoontes konflik en selfs vyandigheid laat ontstaan

Profesie Van 'n ReËNboognasie: Maagersfontein Essay

2202 words - 9 pages Daar is 'n heelparty kwessies wat na vore kom in Etienne Leroux se Magersfontein, O Magersfontein! van 1976, wat op verbasende wyse direk relevant is in die huidige Suid-Afrika. Hierdie opstel beoog dan om hierdie kwessies uit te lig om sodoende te kan waardeer hoe Leroux se satire grappenderwys na verwys kan word as 'n soort profesie vir die nuwe Suid-Afrika. Die opstel sal ook poog om te bewys dat die moderne leser in die jaar 2004 steeds

Forgive Essay

4987 words - 20 pages die persoon beduie. (Of hy sê "buurvrou" as dit 'n vrou is.). Die persoon het dan die keuse om "ja" te sê, waarop die betrokke twee in die kring onmiddelik moet plekke ruil, terwyl die een wat aan is, een van hulle se plekke moet probeer inneem. Of die persoon kan "nee" sê, waarop die een wat aan is moet vra: "Nou waarvan hou jy dan?" Die persoon wat gevra word moet dan enige kenmerk sê bv. "Van almal wat blou aanhet" of