This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Die Telivisie: Hierdie Gaan Oor Hoe Die Telivisie Werk

521 words - 2 pages

Die KleurtelevisieOm 'n swart-wit televisie-uitsending te kan ontvang, moet twee verskillende soorte golwe opgevang word;een vir die beeld en een vir die klank. Maar vir die kleurtelevisie is die beeldsein ingewikkelder. Aangesien die hele reënboog uit sewe grondkleure bestaan, sou 'n mens dink dat kleurtelivisie sewe verskillende golwe moet ontvang om 'n kleurbeeld te verkry. Dit sou egter groot tegniese probleme veroorsaak, afgesien nog van die reusetelevisieontvangers wat nodig sou wees om al die golwe op te vang en te verwerk.Hoe die T.V waarlik aanmekara gesit is.Drie basiese kleureDaar word egter net drie kleure gebruik om al die kleure van die reënboog voortestel, rooi(R), groen(G), Blou(B).Vir die kleure om egetr om die T.V. skerm te verskein is 'n kleur kamara nodig om die beeld afteneem.Die beelde wor din die buise varander in elektroniese seine, net soos by swart-wit T.V's. Die kleurbeeld word met spesiale spiels of 'n prisma geskei. Uit die buise kam dan drie gemoduleerde golwe,genoem die R-sein,G-sein en die B-sein. Hierdie drei seine word in die modulator volgens 'n bepaalde verhouding bymekaargetel. A.g.v ontstaan 'n gemoduleerde golf wat die sogenaamde Y-sein bevat. Die Y-sein word ook die "luminasie-sein" genoem en is die som van die drie seine.Hierdie buis se beeldskerm is bedek met talle korrels fosfor, 'n stof wat gloei sodra dit deur elektrone geraak word. Daar is drie soorte korrels: die een sort gloei rooi, die tweede goen en derde blou. Die korrels vorm groepies van drie kolletjies elk en elke groepie bestaan dus uit 'n rooi , groen en blou kolletjie. Aangesien daar 351 000 kolletjies...

Find Another Essay On Die Telivisie: Hierdie gaan oor hoe die telivisie werk

LO taak dwelms Essay

5417 words - 22 pages kan baie maklik gebreek word as jy nie versigtig oor jou optredes dink nie. Hierdie reëls/waardes moet nie net kennis wees nie, dit moet deel word van jou leefwyse. Kennis kan vergeet word, maar die manier hoe 'n persoon leef kan nie maklik verander word nie. Dwelms en Seks Dwelms In baie gevalle raak intelligente en talentvolle jong mense by die verkeerde vriende betrokke wat dwelms soos tik, dagga, kokaïen, ens. gebruik. Misbruik van

forgive Essay

4987 words - 20 pages -streep 'n klompie tree weg. As die spelleier skree "krappe" moet die kraaie weghardloop en die krappe moet hulle probeer vang en andersom. Die wat geraak word, moet by die ander span aansluit. As die spelleier skree "krane" moet almal stilstaan. Die wat wel beweeg, moet oorgaan na die ander span.*"Drawwertjies soek werk"Deel in twee spanne. Staan 'n ent uit mekaar en kyk na mekaar toe. Een van die spanne besluit watter werk hulle gaan doen (bv

Die invloed van eKommunikasie ontwikkelinge op ons wêreld

2807 words - 11 pages oor lang afstande help om kontak met mekaar te behou, baie velde vir beroepskeuse word geskep met die ontwikkeling van eKommunikasie en indien ‘n persoon op soek is na werk gaan sy soektog baie vergemaklik word deur van die internet gebruik te maak. Inligting kan ook deur eKommunikasie maklik oor en weer gestuur word. In tye van oorlog of rampe kan hulp maklik en vinnig aangevra word. Dit vergemakilik ook die bedryf van handel.Nadele van

Die Moslem lewensfilosofie se rol in betrokke gebiede

599 words - 2 pages Die Moslem lewensfilosofie se rol in die gebied van Somalia is onbetwyfeld. Die Moslem lewensfilosofie wat aansluit by die Islam geloof gaan grootliks daaroor om in oorgawe te lewe met betrekking tot die wil van God (Allah). Hulle veg totaal en al vir die behoud van hierdie lewensfilosofie in Somalia. Dit was uitgebeeld toe ‘n man wat beskuldig is van ‘n moord tot die dood veroordeel is. Met sy dood het die skare luidrugtig uitgeskree

Die Bybelse Skeppingsverhaal teenoor die Evolusiebenadedring

779 words - 3 pages Die Bybelse Skeppingsverhaal, soos in Genesis 1 en 2, handel oor hoe die onsienlike God (Elohim) die aarde geskep het binne ‘n kwessie van dae. Hy het die hemel en aarde geskep en ook alles daarop. Die tydperk wat dit geneem het om die aarde te skep word na verwys as 6 dae. In die ou perspektiewe word dit letterlik bedoel as ses 24 uur periodes, maar in nuwe perspektiewe word daarna verwys dat die 6 dae as figuurlik beskou moet word omrede

ANOREXIA NERVORSA

751 words - 3 pages ANOREXIA NERVORSA ANOREXIA NERVORSA WAT ANOREXIA NERVOSA IS? Anorexia Nervosa is `n eetversteuring wat gekenmerk word deur self-uithongering en `n onvermo� om `n normale gewig te handhaaf. Persone wat aan Anorexia Nervosa ly, toon gewoonlik drastiese gewigsverlies, en weeg beduidend, minder as die normale verwagte gewig vir hul liggaamsbou, ouderdom en lengte. Hierdie persone beperk gewoonlik hul energie-inname deur baie min

Book review God's Caliph

998 words - 4 pages te onderbouwen. Het werk van Crone en Hinds bevat veel gaten die later gevuld zouden worden door Hinds, die twee jaar na de eerste publicatie is overleden, en vaak spreken de bronnen die ze gebruiken zichzelf tegen. Verder heb ik het gevoel dat er veel meer te vallen schrijft over het vroege kalifaat. Veel van de vroege geschiedenis van de islam is in dit boek weggelaten en we zien vaker gedichten van beroemde poeten terug in het boek dan het

Yster

3196 words - 13 pages Europa, eerste in Swede plaasgevind by twee liggings, Lapphyttan en Vinarhyttan, omstreeks 1150 en 1350 n.C. Geleerdes glo dat die praktyk dalk deur die Mongole oor Rusland heen na hierdie plekke gebring is, maar daar is geen klinklare bewys vir hierdie teorie nie. 'n Mark vir hierdie gietyster goedere het in elk geval teen die laat veertiende eeu ontstaan, toe die vraag na kanankoëls ontwikkel het.Vroeëre ystersmelttegnieke het

Barthes versus Iser en Achebe versus Gilbert/Gubar

2998 words - 12 pages . Geen van allen staat gelijk aan de betekenis van de tekst.BARTHES - ISERZowel Barthes als Iser gaan ervan uit dat de reactie van de lezer op de tekst zou moeten worden beoordeeld wil men literatuur bestuderen. Maar waar bij Barthes de auteur 'dood' is en de betekenis geheel door de lezer wordt bepaald, schemert de auteur van Iser nog door in de artistieke pool van het literaire werk en de perspectieven die volgens hem een verhaal vormen.Barthes

Dutch Book Report: Cal

1661 words - 7 pages schooltijd, en die in de tijd dat dit verhaal zich afspeelt erg agressief is tegen de Protestanten, en ook achter de moord waar het in dit boek om draait zit. Zoiets als meelopen zie je mij zo-ie-zo al niet doen.In een schema volgens Literatuur Zonder Grenzen: Ik vind dit werk: Spannend: een beetje Meeslepend: een beetje Onroerend een beetje Grappig niet Realistisch

Skryf i lewens ervaaring neer

619 words - 2 pages in my handsak ingedruk.Sondag het ek daai selle pakkie sigarette en dieselle lighter uit my handsak gaan haal en in my laai weggesteek. In dis waar ek hoop dit gaan bly. Natuurlik terwyl ek my gedagtes nou so met julle deel het ek klaar weer 'n hele paar keer daaraan gedink om 'n sigerat aan te steek, maar nee. Ek het nog nie.As iemand enige goeie wenke het, wat kan help vir die van ons wat wil ophou rook, deel dit met ons.·Sysie

Similar Essays

Profesie Van 'n ReËNboognasie: Maagersfontein Essay

2202 words - 9 pages Daar is 'n heelparty kwessies wat na vore kom in Etienne Leroux se Magersfontein, O Magersfontein! van 1976, wat op verbasende wyse direk relevant is in die huidige Suid-Afrika. Hierdie opstel beoog dan om hierdie kwessies uit te lig om sodoende te kan waardeer hoe Leroux se satire grappenderwys na verwys kan word as 'n soort profesie vir die nuwe Suid-Afrika. Die opstel sal ook poog om te bewys dat die moderne leser in die jaar 2004 steeds

Die Geslaagdheid Van Vertaalde Reklame Essay

2573 words - 10 pages , "Gebottelde water word vinnig ook Suid-Afrikaners se geliefkoosde gesondheidsdrankie." Die deel van "not only celebrities" word dus uitgelaat in die Afrikaanse vertaling, maar in hierdie opsig werk dit goed omdat die leser dit in elk geval kan aflei uit die vorige gedeelte van die teks. Geen informasie gaan dus verlore nie, en die boodskap bly dieselfde, omdat dit wat uitgelaat word in elk geval implisiet in die teks staan. Daar is dus 'n verskil

Lo Taak; Dwelms Essay

534 words - 2 pages 1 | P a g e Afdeling Bladsy Inhoudsopgawe Bl. 1 Inleiding Bl. 1 Kreatiewe Vraagstukke en prente van vraagstukke: Bl. 2 1. Werkloosheid en Armoede 2. Onproduktiewe Arbeidsmag 3. Misdaad 4. Verslawing Verband Slot Bibliografie 2 | P a g e Inleiding Wat is in die wêreld aan die gang? Waaroor baklei en argumenteer mense? Konflik ontstaan wanneer mense ongelukkig is of oor kwessies verskil. Dit gebeur nie sommer net nie. Maatskaplike en

Dancing Essay

1367 words - 5 pages wees dat iemand jou gaan hoor nie.Alhoewel moderne oorfone is veral wereldwyd verkoop en gebruik word vir die luister na stereo -opnames sedert die vrystelling van die Walkman , is daar ' n subjektiewe debat oor die aard van hul voortplanting van stereo klank. Stereo opnames verteenwoordig die posisie van horisontale diepte leidrade ( stereo skeiding ) via volume en fase verskille van die klank in die vraag tussen die twee kanale. Wanneer die klanke