Einstein Essay

2013 words - 8 pages

Sida 2INNEHÅLLSFÖRTECKNING:Sida 1 - TitelsidaSida 2 - InnehållsförteckningSida 3 - Bakgrund, syfte, avgränsningoch metodSida 4-6 - Inledning på huvudtexten -RenässansenSida 7-12 - Leonardo da Vinci´s livSida 13-15 - Leonardo da Vinci´suppfinningarSida 16-18 - Leonardo da Vinci´s musik ochkonstverkSida 19-21 - Leonardo da Vinci´s 'Mona Lisa'Sida 22 - Subjektiv sammanfattningSida 23 - KällförteckningSida 3BAKGRUND:Jag har alltid varit intresserad avhistoria och då speciellt av lärda män somLeonardo da Vinci.SYFTE:Att undersöka om Leonardo da Vinci vartypisk för sin tid.AVGRÄNSNING:Jag har valt att börja med en kort inledningom vad renässansmänniska är för något. Sentänkte jag berätta om Leonardos uppväxt ochtill sist om hans uppfinningar och hanskonstverk.METOD:Metoderna har varit att låna böcker påbiblioteket, slå i uppslagsverk och leta itidsskrifter.Sida 4INLEDNING PÅ HUVUDTEXTEN -RENÄSSANSENRenässansen började under mitten av 1300-talet och slutade ungefär vid 1600-taletsbörjan.Rinascità (italienska), renaissance(franska) är ordet renässans på de olikaspråken.Ordet renäsans betyder pånyttfödelse ochsyftar på italienarnas återuppväckande avdet antika kulturarvet efter det långaavbrottet under medeltiden.Renässansen var närmast en skördetid förtankar och ideér som vuxit fram undermedeltiden och som skulle förändra Europaskulturbild mellan 1300- och 1600-talet.Det man nu skapade var en ny människosyn,som utmärktes av naturvetenskapen, degeografiska upptäckterna, antik- ochspråkintresset och de tekniskauppfinningarna.Vad som var typiskt för en sann renässansmänniska var att han (det var mest män)skulle kunna lite av allt. Han skulle kunnavilka de främsta konstnärerna, musikerna,äventyrarna mm. var. Sen fanns det ju demsom var experter på alla områdena ochnaturligtvis var ju Leonardo den störste avdem.Han var ju känd redan under sin tid.Vad som också var utmärkande var att manSida 5utrustade stora skepp att segla iväg ochhitta nya landområden med mycket guld ochsilver.Många av skeppen kom aldrig tillbaka.Sida 7LEONARDO DA VINCI´S LIV:Leonardo föddes den 15 april 1452 i denlilla staden Vinci i Italien.Han arbetade som målare, bildhuggare,fortifikationsingenjör, vattenbyggare,kartritare och teknisk konstruktör, men igrund och botten experimenterade han baraför sina egna syften.Under sin tid var han känd som den storaimpulsgivaren och skaparen av två fresker(målningar):'Nattvarden' och 'Anghiarislaget', båda tvåär förstörda idag.Den enda personen som stod Leonardo...

Find Another Essay On Einstein

Einstein Essay

797 words - 3 pages single achievement of human thought.'Einstein was born in Ulm, Germany on March 14, 1874. Before his first birthday, his family had moved to Munich where young Albert's father, Hermann Einstein, and uncle set up a small electro-chemical business. He was fortunate to have an excellent family with which he held a strong relationship. Albert's mother, Pauline Einstein, had an intense passion for music and literature, and it was she that first

einstein Essay

529 words - 2 pages hopes of learning the secrets of his genius. Only recently Canadian researchers, probing those pickled remains, found that he had an unusually large inferior parietal lobe — a center of mathematical thought and spatial imagery — and shorter connections between the frontal and temporal lobes. More definitive insights, though, are emerging from old Einstein letters and papers. These are finally coming to light after years of resistance by executors

Albert Einstein

1683 words - 7 pages Albert Einstein is considered the most important physicist in the 1900's and one of the most respected scientist of all time. In his lifetime he was known and recognized for his theories as a theoretical physicist. As a physicist Einstein contributed more to the field of space-time relativity than any other scientist. Even outside the field of relativity he is considered one of the greatest minds to inhabit the earth. In fact Einstein's IQ as an

Albert Einstein

489 words - 2 pages Albert Einstein      Albert Einstein was an important person who changed the world of science. People referred to him as a genius, and as one of the smartest people in the world. Einstein devoted himself to solving the mysteries of the world, and he changed the way science is looked at today.      Albert Einstein was born on March 14, 1879, in Ulm, Germany. Albert's speech was late in development; he didn't start talking until he was

Albert Einstein

843 words - 4 pages According to Merriam-Webster’s a hero is defined as “exhibiting or marked by courage and daring” or a person who’s “supremely noble or self-sacrificing”, meaning you don’t have to be a superhero to be considered heroic. Doing something that has a significant effect on society or changing the way something appears to be, makes one heroic; therefore, Albert Einstein is heroic in numerous ways. Throughout Albert Einstein’s lifetime he accomplished

Albert Einstein

1746 words - 7 pages Albert Einstein is looked at as one of the most magnificent scientific thinkers throughout history. His theories on the nature and dimensions of time and space immensely changed the way people thought of the physical world and established many of the major fundamental foundations for a tremendous amount of the our scientific discoveries and inventions in the 21st century. Albert Einstein was born on March 14, 1879 in Württemberg, Germany

Albert Einstein

876 words - 4 pages The Life of Albert Einstein      Albert Einstein was born on March 14th 1879, in Ulm Germany. Einstein spent much of his youth in Munich where his family owned and ran a small manufactured electric machinery company. Although Albert Einstein is thought to be one of the most brilliant influential thinkers of all time, he was born with birth deformities that left his skull in an angular shape. In addition, this same

Albert Einstein

954 words - 4 pages Education "The only thing that interferes with my learning is my education" -Albert Einstein Albert Einstein was born on March 14, 1879 in Germany to a Jewish couple. While having initial complications with a misshapen head during child birth, he grew normally. However it was commented by Albert Einstein's relatives that he was a little slow. Einstein's lack of intelligent was shown by his late age of learning how to speak. His first

Albert Einstein

673 words - 3 pages ALBERT EINSTEINAlbert Einstein was born in Germany on March 14, 1879.Asa kid he had trouble learning to speak. His parents thought thathe might be mentally retarded. He was not smart in school. Hesuffered under the learning methods that they used in theschools of Germany at that time so he was never able to finishhis studies. In 1894 his father's business had failed and thefamily moved to Milan, Italy. Einstein who had grown interestedin science

Albert Einstein

633 words - 3 pages Albert Einstein, was a German-born American physicist and Nobel prize winner,best known as the creator of the special and general theories of relativity. He is perhaps themost well-known scientist of the 20th century. Einstein was born in Ulm on March 14,1879, and spent his youth in Munich, where his family owned a small shop thatmanufactured electric machinery. He did not talk until the age of three, but even as a youthhe showed about nature

Albert Einstein - 639 words

639 words - 3 pages Put together very well. None(I don't think)Albert Einstein, was a German-born American physicist and Nobel prize winner,best known as the creator of the special and general theories of relativity. He is perhaps themost well-known scientist of the 20th century. Einstein was born in Ulm on March 14,1879, and spent his youth in Munich, where his family owned a small shop thatmanufactured electric machinery. He did not talk until the age of three

Similar Essays

Einstein Essay

574 words - 2 pages Albert EinsteinAlbert Einstein was born in southern Germany, in the city of Ulm, in 1987. About a year after that, he moved to Munich where his father ran a chemical factory.Albert Einstein did not appear to be a genius at first. Unlike many people, Einstein's father introduced algebra to him. Einstein was so interested in it that when he was fourteen he started his own series of books on natural science. When Einstein got older he became so

Einstein Essay

716 words - 3 pages Albert EinsteinAlbert Einstein (1879-1955) was born in the city of Ulm,Wurttemberg, Germany on March 14, 1879. Although, hisparents, Harmann and Paulina Koch Einstein raised him inMunich where the family owned a small shop that manufacturedelectric machinery. But multiple business failures forced hisfamily to move to Milan, Italy. Albert Einstein did not talkuntil he was three years old. But at the age of 12 he hadalready taught himself

Einstein Essay 1811 Words

1811 words - 7 pages single achievement of human thought.' Einstein was born in Ulm, Germany on March 14, 1874. Before his first birthday, his family had moved to Munich where young Albert's father, Hermann Einstein, and uncle set up a small electro-chemical business. He was fortunate to have an excellent family with which he held a strong relationship. Albert's mother, Pauline Einstein, had an intense passion for music and literature, and it was she that first

Einstein Essay 1494 Words

1494 words - 6 pages Einstein was born in Ulm, Germany on March 14, 1874. Before his first birthday, hisfamily had moved to Munich where young Albert's father, Hermann Einstein, and uncleset up a small electro-chemical business. He was fortunate to have an excellent familywith which he held a strong relationship. Albert's mother, Pauline Einstein, had anintense passion for music and literature, and it was she that first introduced her son tothe violin in which he