This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

"Foran Loven" Af Franz Kafka Essay

1647 words - 7 pages

FORAN LOVENJeg mener, at en person har forsøgt på at omgå loven.Forfatteren Franz Kafka, som har skrevet dette essay, blev født i 1883 og døde i 1924. Han blev født i Prag, Tjekkiet og han var jøde.Han var tysksproget og offentliggjorde kun få af hans værker bl.a. fortællingen 'In der Strafkolonie' og novellesamlingen 'Ein Landartz'. De værker som han ikke selv fik udgivet, udgav hans ven Max Brod efter Franz Kafkas død.Alt hvad Franc Kafka har skrevet afspejler en 'pessimistisk livsanskuelse og giver i fortættet symbolistisk form udtryk for menneskets angst og længsel efter fællesskab '.I ...view middle of the document...

I hans årelange studium af dørvogteren har han observeret lopperne i dørvogterens pelskrave og han beder også disse dyr om at hjælpe ham med at formildne dørvogteren så han kan komme ind, men det er forgæves og tiden rinder ud for den nu meget gamle mand.Foran loven: Systemet havde al magten. Man gik ikke op mod systemet. Hvis noget var blevet bestemt kunne det ikke laves om af andre ind kejseren. Monarki. Alle havde sin egen helt præciserede plads i samfundet.Defineret/forklaret.Den enkelte persons rettigheder er begrænsede, hvis man ikke har de rette familie bånd til monarkiets top. Da det eneste der tæller, i et monarkistisk samfund er, hvor højt i systemet man er: Er man en fattig landarbejder, har man ikke meget at skulle have sagt, hvorimod er man en rig godsejer, er det straks noget andet, da det er ham som bestemmer over den fattige landarbejders liv.Hvis man ikke gjorde, som der blev en påbudt, ville man højst sandsynligt have måtte lade sit liv, altså på det tidspunkt, hvor Franz Kafka levede. I nyere tid 'kan der ske sådanne ting', men det er imod 'Genève Konventionen', som næsten alle lande i verden nu har underskrevet, det er bare ikke alle, der følger de ting de skrevet under på.Systemet er lavet for, at dem der er rige ikke kan blive væltet af deres poster, og så de kan blive endnu rigere på andres bekostning. De mente nemlig, at det kun dem som havde havde den rette ekspertise til at lede og fordele arbejdet.Systemet havde altid ret, hvis en person så var blevet arresteret, og han rent faktisk var uskyldig, kunne han lige så godt tilstå det, han skulle have forestillet at have gjort, da der ikke var noget at gøre, han kunne ikke slippe ud af systemet. Det var nemlig systemet, der var den stærkeste i alle sager overfor civil befolkningen, det var også systemet der enstemmigt bestemte, om man havde brudt de gældende love.Lovene var nogle gange så komplicerede, at det var umuligt at finde rundt i dem for den jævne befolkning. Hvorimod de mennesker som havde magten, og som var dem som lavede lovene, ændrede dem i tide og utide, alt efter hvordan det passede ind i deres overordnede mål, nemlig at blive endnu rigere på de andres bekostning. Befolkningen var derfor meget usikre i deres hverdag, fordi de vidste aldrig hvad der kunne ske.Ved monarki forstår man at en person er den øverste af dem alle, en kejser, konge eller lignende.Hvis man var en af pøbelen, kunne man ligeså godt se frem til et liv, hvori næsten alle vigtigere beslutninger blev foretaget for en. De blev foretaget af dem som havde en i sin magt altså herremanden eller lignende.Derimod hvis man...

Find Another Essay On "Foran Loven" Af Franz Kafka

phase diagram Essay

4456 words - 18 pages Introduction: Chemical equilibrium is a crucial topic in Chemistry. To represent and model equilibrium, the thermodynamic concept of Free energy is usually used. For a multi-component system the Gibbs free energy is a function of Pressure, Temperature and quantity (mass, moles) of each component. If one of these parameters is changed, a state change to a more energetically favorable state will occur. This state has the lowest free energy

Revolutionary Work of Art Essay

1890 words - 8 pages Walter Benjamin emphasizes in his essay, “The Work of Art in the Age of its Technological Reproducibility” that technology used to make an artwork has changed the way it was received, and its “aura”. Aura represents the originality and authenticity of a work of art that has not been reproduced. The Sistine Chapel in the Vatican is an example of a work that has been and truly a beacon of art. It has brought a benefit and enlightenment to the art

Enlightenment Thought in New Zealand Schools

1594 words - 6 pages In this essay I will be looking at how the political and intellectual ideas of the enlightenment have shaped New Zealand Education. I will also be discussing the perennial tension of local control versus central control of education, and how this has been affected by the political and intellectual ideas of the enlightenment. The enlightenment was an intellectual movement, which beginnings of were marked by the Glorious Revolution in Britain

Psychological Egoism Theory

2240 words - 9 pages The theory of psychological egoism is indeed plausible. The meaning of plausible in the context of this paper refers to the validity or the conceivability of the theory in question, to explain the nature and motivation of human behavior (Hinman, 2007). Human actions are motivated by the satisfaction obtained after completing a task that they are involved in. For example, Mother Teresa was satisfied by her benevolent actions and

How Celtic Folkore has Influenced My Family

1587 words - 6 pages Every family has a unique background that influences the way they live and interact with other people. My parents, who emigrated from Ireland to the States with my three brothers in 1989, brought over their own Celtic folklore and traditions that have helped shaped the way our family operates and lives. One aspect of folklore that has helped shape my family dynamic is the Celtic cross—both its background and what role it has played in our lives

Julia Margaret Cameron

1406 words - 6 pages At a time when women were looked upon as being homemakers, wives, mothers and such the late 1850's presented a change in pace for one woman in specific. Photography was discovered in 1826 and soon after the phenomenon of photography was being experimented with and in turn brought new and different ways of photo taking not only as documenting real time, but also conceptualizing a scene in which an image would be taken. Julia Margaret Cameron will

Evaluation of School Improvement

1403 words - 6 pages The evaluation process should be progressive to incorporate overall planning, implement changes, which contribute to success. In order to focus on school climate and norms, the evaluation design must include the students, instructions, and outcomes to improve communication and building-level concerns to be address in this response. School Climate and Social Norms The school principal, other staff leaders, and personnel set the tone and the

Case Study: The Benefits of Animal Testing

1757 words - 7 pages Nine year old Amy has already had a rough start in life. She was born with an abnormal heart that hinders her everyday activities. Amy is unable to keep up with kids her own age because she often tires out easily. As a consequence, she has very little friends and is often alone. Amy is forced to take different medications everyday just to survive. Amy’s life consists of medicine, doctors, and constant hospital visits. However, Amy is due for a

Myth and Magic: Realism in "One Hundred Years of Solitude"

1531 words - 6 pages “He enjoyed his grandmother's unique way of telling stories. No matter how fantastic or improbable her statements, she always delivered them as if they were the irrefutable truth” (Wikipedia, 2011). Experiences are particular instances of one personally encountering or undergoing something and in these moments of time life changes for the best or the worst and memories are formed. These recollections such as riding your first bicycle, going to

Adiponectin: a Novel Indicator of Malnutrition and Inflammation in Hemodialysis Patients

2384 words - 10 pages Objective Protein-Energy malnutrition (PEM) and inflammation are common and overlapping conditions in hemodialysis patients which are associated with increased risk of morbidity and mortality. Adiponectin is an adipocytokine which is exclusively produced by adipose tissue. Few studies in hemodialysis patients have demonstrated that serum levels of adiponectin were significantly higher in malnourished patients compared to well-nourished ones. The

The Congo Free State: A Legacy of Apathy, Exploitation and Brutality

2298 words - 9 pages Between 1885 and 1908, Belgium’s Leopold II ruled Congo, a region in central Africa, as his personal colony, exploiting the resources and inhabitants for his own gain. Leopold allowed and encouraged Europeans and other Westerners to enter Congo and set up companies whose primary purpose was to gather rubber, which was abundant but difficult to get to in the Congo, using the Congolese as the laborers for the Europeans. Rubber gathering in Congo

Similar Essays

Foran Loven Af Kafka Essay

954 words - 4 pages En analyse i 1.g af Kafkas tekstJonas C. KraftForan Lovenaf KafkaIndledning Kafka er af jødisk herkomst han er født i 1883 og dødede i. 1924. Kafka havde et meget dårligt forhold til sin far. Og det er også dette forhold, der i mange tekster har fået Kafka til at fremstille Gud eller andre afgørende personer meget strengt. Det er en holdning, som jeg synes afspejles i denne tekst i og med, at

Peter Høeg Analyse Af To Fortællinger Fra "Fortællinger Om Natten"

3355 words - 13 pages , er en novellesamling, som består af ni noveller. Jeg har valgt at koncentere mig om to af disse noveller, nemlig 'Spejlbillede af en ung mand i balance' og 'Dom over højeteretspræsident Ignatio Landstad Rasker'. Det eksistentielle ved disse noveller, og det jeg senere vil komme ind på min opgave, er kærligheden. Jeg vil gennem denne opgave analysere de to noveller og prøve at komme til forståelse med

Hermann Hesse Demian Steppenwolf From Inflation Alienation Essay

5821 words - 23 pages . Dostoyevski con sus Memorias del subsuelo y Franz Kafka con El Proceso son los grandes visionarios y precursores de esta crisis espiritual, son los antecedentes inmediatos de Hesse y de toda esta literatura que Georg Luckács denomina decadente.3 En este sentido, y siguiendo también la definición de Luckács del héroe de novela moderno como un hombre problemático, (Luckacs, 1980) Harry Haller es un héroe

When The Bubble Burst Essay

1539 words - 6 pages By the time I arrived state side from my second tour in the Middle East the housing bubble had already burst. I noticed a drastic change in the way that many of my friends and family were living. Several of my friends that worked in real estate had sold their boats and seconds houses. My own stock portfolio had lost a third of its value. My sister and her husband had defaulted on their home mortgage leaving them scrambling for a place to live. I