Ikt + E Learning = NovÉ Formy VzdelÁVania

2942 words - 12 pages

1. Úvod Nové Milénium a budovanie informačnej spoločnosti prinásha so sebou nielen nové perspektívy v ivote ľudí, ale aj nové prístupy k vzdelávaniu. Súčasná doba vy aduje, aby sme zvládli informačné a komunikačné technológie /ICT/ na vyshshej úrovni ako doteraz. Nové počítačové systémy a prepojenia medzi nimi dovoľujú aktívnejshie ako doteraz prenáshať informácie a tým poskytovať zdroje ďalshieho vzdelávania. Jednou z preferovaných foriem je práve Dishtančné vzdelávanie /DiV/ s podporou e-Learningu. Nové prístupy a formy v rámci celoeurópskej dohody o vzdelávaní a zjednotenie kreditných systémov poukázali na veľmi rýchlu adaptáciu Dishtančného vzdelávania práve s podporou e-Learningu. Súčasné ICT dovoľujú realizovať vshetky úrovne tejto formy a poskytujú nové mo nosti aj pre tých, ktorí kvôli nejakým problémom na prezenčné shtúdium nemohli nastúpiť. E-learning poskytuje nové mo nosti nielen vo forme, ale aj v rozsahu a kvalite shtúdia [3]. Pre koho a prečo je určené Dishtančné vzdelávanie /DiV/. Dôvody pre aplikovanie DiV ako rovnocennej formy výučby s prezenčnou formou sú rôzne. Vo vsheobecnosti sú motivované nasledovnými faktormi: tú ba, nutnosť zvýshiť si kvalifikáciu, rozshíriť si mo nosti svojho uplatnenia, naučiť sa niečo nové, snaha otvoriť vzdelávanie aj pre ľudí, ktorí z rozličných dôvodov nemajú mo nosť navshtevovať denné shtúdium, obmedzené priestorové kapacity univerzity a snaha dať mo nosť vzdelávať sa väčshiemu počtu záujemcov, snaha univerzity zoshtíhliť náklady na prevádzku, zefektívniť výučbu a pod. V súčasnosti v mnohých prípadoch DiV je na úrovni kombinovaného shtúdia. Shtudent absolvuje niekoľko stretnutí prezenčne a ostatné po iadavky rieshi asynchrónne prostredníctvom klasickej poshtovej správy alebo prostredníctvom počítačovej siete. Veľakrát sa stretávame eshte aj s materiálmi vo forme kopírovaných textov a kopírovaných počítačových médií ako sú diskety a...

Find Another Essay On IKT + e-Learning = Nové formy vzdelávania

medzinarodný marketing Essay

5035 words - 20 pages ; okrem počtu a požiadaviek pracovných miest aj ich prípadnú premenlivosť)zosúladenie správania zamestnancov so strategickými cieľmi podniku( rozumie sa tým efektívne fungovanie zamestnancov, ktoré predpokladá ich systematické vzdelávanie a rozvoj, ako aj efektívne využívanie ich pracovných schopností pomocou

Ludovit Stur- studentske roky Essay

830 words - 3 pages ého verejného práva(s uhorskou shtatistikou), mo no usúdiť, e na svoj mladý vek bol encyklopedicky neobyčajne vzdelaný. S neúnavným odushevnením čítaval rímskych klasikov. Neuspokojoval sa so základmi vied, ako ich podávali profesori, ale sám sa vzdelával. Zo záznamov o vypo ičaných knihách vid&iacute

Medzinarodny marketing=globalny marketing

1604 words - 6 pages ;Formy vstupu na zahraničný trh Existuje celý rad mo ností ako vstúpiť na trh Existuje celý rad marketingových aktivít, ktoré nám pomô u vstúpiť na trhP E S T L E: Medzinárodný systém obchodu Colné tarify- dovozné clá Dovozné limity -kvóty Embargo Regul

Goticke umenie

1489 words - 6 pages ; priestor, oporný systém s opornými oblúkmi a piliermi, shtvordielnu alebo shesťdielnu klenbu a bohato členený portál. I keď sa vshetky tieto technické zlepshenia v niektorých krajoch veľmi rýchlo ujali, v architektúre sa naďalej uplatňovali staré formy ako polkruhový oblúk a tribúny nad ni shími bočn&yacute

Podnikatelsky plan - "FINANCOVANIE VÝROBY PRE FIRMU EUROIMPEX-WERK Dieter Kart GmbH & Co. KG"

3560 words - 14 pages Kart GmbH & Co. KG, ktorý je v prílohách v slovenskom preklade.1. ZHRNUTIE:Naše súčasné technické a finančné možnosti sú nedostatočné na to aby sme mohli dodržať podmienky navrhovaného kontraktu a to najmä z troch hlavných dôvodov, ktoré môžeme vyriešiť z cudzích zdrojov, v tomto pr

Moznosti vzdelavania deti utecencov

4620 words - 18 pages é i nové situaci v hostitelské společnosti. 23 Tato příručka je určena všem pracovníkům, kteří jsou s uprchlickými ženami v kontaktu a poskytují jim sociální, právní a psychologické poradenství. Aby bylo možné plně pochopit a řešit problémy související s

slash fan fiction

5352 words - 21 pages nejrůznějšími podněty. Bez nich by tato práce nemohla vzniknout.Za zapůjčenou literaturu děkuji Bc. Heleně Štěpánové, za cenné rady patří dík Lenče Gorecké a Miloši Henkrichovi.Prohlašuji, že jsem pracovala samostatně a použila jen výše uvedených zdrojů.Datum

Software engeneering

1418 words - 6 pages ;ció és dokumentum továbbítás e-mailben, rosszabb esetben faxon történik.A manuális, papír alapú adattovábbítás és feldolgozás jelentős költséggel jár. A költségek egyrészt a folyamat szereplőinek munkaidejében mérhetők, másrészt a papíron, e-mailben, azaz

Philips

509 words - 2 pages ően, hogy fő fejezetről vagy a fejezet alcíméről van e szóMajd aktualizáljuk a tartalomjegyzéket a Hivatkozás menüben a tartalomjegyzék csoportjában ráklikkelünk a frissités gombraMi a stílus? Miért jó?A stílus formázási jellemzőkből álló gyüjtemény (betűtipus neve, m

Familz Forniture

884 words - 4 pages to boli starší ľudia ktorých bolo vždy menej na tomto území. Nábytok sa kupoval najviac v prípade keď sa stalo niečo ako kúpa nového domu alebo manželstvo, zvýšenie platu. Všetky tieto faktory boli pravdepodobnejšie, že sa stanu u mladej generácie (gén Y) a nie v staršej cieľovej skupine. Z tohto v

Hammer Ferenc: Közbeszéd és társadalmi igazságosság - Elemzés

1004 words - 4 pages éltek, ehelyett spontánnak tűnő tevékenységeket végeznek, vagyis csupán vágóképként kerülnek be a felvételbe.•A következőkben, „a szegénységriport, mint reprezentációs folyamat” vetődik fel a cikkben. E fejezet ismerteti, hogy mely tényezők alkotják és működtetik a

Similar Essays

Male A Stredne Podniky Essay

1593 words - 6 pages VDIFunkcia vzdelávania MaSP:•rôzny objem vyčleňovania financií na vzdelávanie zamestnancov (závislosť od predmetu podnikania, formy vlastníctva a regiónu, v ktorom podnik pôsobí )•investujú najmä: podniky so zahraničnou majetkovou účasťou; podniky z rozvinutejších regiónov; podniky, ktoré sa orientuj

KomplexnÉ RieŠenie Procesu IntegrÁcie Cudzincov S PriznanÝm PostavenÍm UteČEnca Do SpoloČNosti

1717 words - 7 pages žno ju charakterizovať ako "začlenenie jednotlivca do spoločnosti" za predpokladu, že sa mu vytvoria základné podmienky na bývanie, zabezpečia pracovné príležitosti, možnosti ďalšieho vzdelávania, využívania zdravotníckych a iných služieb a sociálnych vymožeností.Nárast cudzincov žiadajúcich

Operacny Management Cela Kniha Essay

7238 words - 29 pages ýroby pri neustále pribúdajúcich zmenách produktu a rastúcich variantách prevedenia (napr. automobily), neustále zni ovanie kusového mno stva výrobkov pri súčasnom skracovaní dodacích lehôt, po iadavky absolútnej istoty dodacích termínov, preto e produkty idú od dodávateľov priamo do mont&aacute

Manazment Essay

4676 words - 19 pages rozšírený a podstata je, že sa vytvárajú útvary podľa územia. Napr. banky, sporiteľne, orgány územnej samosprávy. Ide o priblíženie sa k zákazníkovi. Rozoznávame vnútroštátne/ podľa regiónov a správneho usporiadania/ a medzinárodné.Nevýhody: dochádza k zdvojeniu