Male A Stredne Podniky Essay

1593 words - 6 pages

1. Ekonomický význam MaSPMalé a stredné podnikateľské subjekty sú významnými subjektmi národného hospodárstva, pretože sú konkurentmi ostatných subjektov, v mnohých prípadoch aj veľkých podnikov, zabraňujú vzniku monopolov, pomáhajú riešiť hospodársku krízu, zabezpečujú akceleráciu a rast hospodárstva krajiny a jej jednotlivých regiónov. Všeobecne možno uviesť, že majú:- konkurenčný a protimonopolný význam,-(prispievajú k zachovaniu konkurenčného prostredia a pôsobia proti tendenciám vytvárať monopolné a ochranár. prostredie-väčšie podnikateľské riziko, väčší tlak možných následkov nesprávnych podnikateľských rozhodnutí-riziko bankrotu, riziko straty osobného vlastníctva(osobné obchodné spoločnosti, živnostníci)- protikrízový význam- vyššia odolnosť voči konjunkturálnym výkyvom- akceleračný význam- akcelerátor štrukturálnych zmien v hospodárstve- vzťah MaS podnikov a veľkých podnikovcharakter kooperácie, nie konkurencie- význam MaSP pre rast ekonomiky- výrazne sa podieľajú na zabezpečení rastu ekonomiky Slovenska svojou podnikateľskou činnosťouprispievajú k tvorbe národného dôchodku, zisku, hrubej produkcie, pridanej hodnoty, tržieb, exportu, investičných statkov, atď.Ekonomická funkcia týchto podnikateľských subjektov sa prejavuje prostredníctvom mnohých dôležitých ekonomických ukazovateľov. Čo je potešujúce, je fakt, že parametre týchto ukazovateľov u živnostníkov a v malých a stredných podnikoch neustále rastú.Význam malých a stredných subjektov podnikania pre rast ekonomiky SR a jej regiónovRozvinutosť, resp. zaostalosť ekonomiky krajiny a jej regiónov sa hodnotí najmä na základe objemu HDP pripadajúceho na obyvateľa a na základe miery nezamestnanosti.Slovenská ekonomika aj vďaka výkonnosti malých a stredných podnikov, nielen veľkých podnikov, každoročne rástla. V roku 2001 zaznamenala rast HDP o 3,3 %, v roku 2002 o 4,4 % a v roku 2003 o 4,1 %. V roku 2006 vysoké tempo rastu HDP súvisí s nárastom zahraničného dopytu, ktorý sa v...

Find Another Essay On Male a stredne podniky

Essay on Light and Dark in Antigone

1188 words - 5 pages . Throughout Antigone, King Creon is a symbol for nomos, while Antigone stands on the side of physis. To portray these ideas, light and dark images are used as a recurring motif to reinforce the theme. Light is used to show something good that is happening, whereas dark is utilized to show something of which the gods disapprove. Following with tradition, this play uses light to portray what is right in the eyes of the chorus and darkness to reproach the

charant Creon as the Main Character of Antigone

1231 words - 5 pages Creon as the Main Character of Antigone   Throughout the Greek play Antigone by Sophocles, there exists a dispute as to who should receive the designation of main character. Antigone, the daughter of the cursed King Oedipus, as well as Creon, stately king of Thebes, both appear as the key figures in this historic play. I believe that Creon, king of Thebes, should be considered the main character in this work of Greek theater. Three

Free Macbeth Essays: Sleep and Sleeplessness

525 words - 2 pages The Sleep and Sleeplessness Motif in Macbeth We have consciences that function to tell us the difference between right and wrong. If we have clear consciences, we usually possess the ability to sleep. But when our consciences are full of guilt, we experience a state of sleeplessness. In Macbeth, Shakespeare uses the sleep and sleeplessness motif to represent Macbeth's and Lady Macbeth's consciences and the effect Macbeth's conscience has

Life Outside of Life in Hawthorne’s Wakefield

898 words - 4 pages , Wakefield takes on a feminine context. According to Kelsey, "there are three sites of resistance to the apparently male power of [vision]: first, Mrs. Wakefield’s role in the story; second the feminization of the male protagonist; and finally, the narrator’s reliance on the feminine trait of "vanity" to explain Wakefield’s actions" (26). Kelsey uses the example of Mr. Wakefield meeting Mrs. Wakefield in the street and his near hysteric response

Essay on Identity in Song of Solomon

2172 words - 9 pages Searching for Identity in Song of Solomon         Abstract: Whether Africans really fly or just escape a monumental burden, perhaps only through death, is a decision Toni Morrison has apparently left to her readers. Never the less, no matter what you believe, within Song of Solomon, the suggestion is, that in order to "fly" you must go back to the beginning, back to your roots. You must learn the "art" from the old messages.   O

The Character of Oedipus in Oedipus and The Infernal Machine

904 words - 4 pages The Character of Oedipus in Oedipus and The Infernal Machine    The stories of Oedipus, as told through Seneca's Oedipus and Cocteau's The Infernal Machine, contain both similarites and differences. Both authors portray the character of Oedipus as being obstinate, ignorant, and inquisitive. Yet Seneca and Cocteau differ on their interpretation of the motives that propelled these characteristics of Oedipus. Seneca portrays Oedipus as a

Okonkwo's Tragic Flaws in Chinua Achebe's Things Fall Apart

3121 words - 12 pages of the ancestors, and also emphasizes freedom, obligations, and tolerance" (qt. in Altruism 2). Like the Christian principles they were later introduced to, the Igbos believe in both a supreme being of benevolence and mercy as well as a "Future Life." Unlike, Christianity, however, Ofoism is not for everyone. Women take no active role in the ways of religion. The spiritual side of religion is predominately male-based. Okonkwo and other male heads

Sophocles' Antigone - Antigone Must Challenge Creon

889 words - 4 pages Antigone Must Challenge Creon in Antigone   In his "Funeral Oration" Pericles, Athens's leader in their war with other city-states, rallies the patriotism of his people by reminding them of the things they value. He encourages a sense of duty to Athens even to the point of self-sacrifice. He glorifies the free and democratic Athenian way of life and extravagantly praises those willing to die for it. In Antigone, Creon, Thebes's leader in

The Role of Women in Homer’s Iliad

796 words - 3 pages The Role of Women in Homer’s Iliad Homer’s Iliad is undoubtedly focused on its male characters: Achilles, primarily, but also Hector and Agamemnon. Nevertheless, it seems that the most crucial characters in the epic are female. Homer uses the characters of Thetis, Andromache, and Helen as a basis for comparison to the male characters. Homer wants his audience to see and understand the folly of his male characters in choosing war over peace

A Comparison of Butler's Life and Kindred

1915 words - 8 pages A Comparison of Butler's Life and Kindred   What lies in the mind of an author as he or she begins the long task of writing a fiction novel? This question can be answered if the author's life is studied and then compared to the work itself. Octavia E. Butler's life and her novel Kindred have remarkable comparisons. This essay will point out important events of Butler's life and how they link to the mentioned novel. Octavia Estelle

Pillars of Metaphorical Ambiguity in The Scarlet Letter

1439 words - 6 pages who is abandoned by her older, disfigured husband, and falls in love with a young, passionately God-fearing man who subsequently conceives a child, thus revealing her "adultery" and is punished by the Puritan society that he represents.  She is instructed to wear a red letter, hence the title of the book.  Through her punishment, she acquires and applies several motifs that the novel boasts, the most powerful one being represented perpetually

Similar Essays

Medzinarodný Marketing Essay

5035 words - 20 pages najužšieho vedenia . Môže byť podriadený inému špecializovanému členovi najužšieho vedenia, ekonomickému riaditeľoviV niektorých veľkých aj stredne veľkých podnikoch pretrváva variant viacerých samostatných útvarov , ktoré zabezpečujú personálne úlohyStredné a mal

Reality And Illusion In Shakespeare's Hamlet Reality, Appearance And Deception

896 words - 4 pages Reality and Illusion in Hamlet   Shakespeare’s play, Hamlet, begins with the appearance of a ghost, an apparition, possibly a hallucination. Thus, from the beginning, Shakespeare presents the air of uncertainty, of the unnatural, which drives the action of the play and develops in the protagonist as a struggle to clarify what only seems to be absolute and what is actually reality. Hamlet's mind, therefore, becomes the central force of the

Sub Plots In Hamlet Essay

1118 words - 4 pages Sub-plots in Hamlet   There are many things that critics say make Hamlet a "Great Work," one of which is the way that Shakespeare masterfully incorporates so many sub-plots into the story, and ties them all into the main plot of Hamlet’s revenge of his father’s murder. By the end of Act I, not only is the main plot identified, but many other sub-plots are introduced. Among the sub-plots are trust in the Ghost of King Hamlet, Fortinbras

Hamlet As Victim And Hero Essay

1301 words - 5 pages Hamlet as Victim and Hero      Hamlet, Prince of Denmark, a Shakespearean tragedy, tells the story of Prince Hamlet, who gained the knowledge of a terrible incident that his kingdom had suffered. Claudius, the king of Denmark and Hamlet's uncle, had killed his own brother, the king, who was also the father of Hamlet, and married his brother's widow. Hamlet suffered these traumas to a severe degree, and his only relief was to defeat his