Marketing: Slechts Een Instrument Essay

653 words - 3 pages

Je zal niet snel meer iemand tegenkomen die niet in het bezit is van een smartphone, laptop of kleurentelevisie met flatscreen. Toch zijn al deze apparaten pas in het recente verleden ontwikkeld en op de markt gebracht. Was er, voordat deze producten bestonden, ook behoefte aan producten als deze? Een lastige vraag, want hoe weet je of er voorheen vraag was naar iets wat nog niet bestond? Toch is het erg nuttig om hierachter te komen, vooral als je werkzaam bent in de marketingbranche. Wel kan worden onderzocht of de behoefte naar deze producten gecreëerd is door de markt of dat deze behoeftes er altijd al geweest zijn.
Allereerst gaan we ervan uit dat consumenten rationele keuzes maken. Hierbij probeert men zijn budget zo optimaal mogelijk te benutten. Om dit te doen worden de prijscombinaties van goederen onderzocht en worden preferenties aangebracht. De hoogste combinatie levert vanzelfsprekend het hoogste nut op (Frank & Cartwright, 2013). Marketing heeft op deze manier geen invloed op de keuzes die gemaakt worden, de consument zal altijd gaan voor de combinatie goederen die voor hemzelf het gunstigst is. Volgens bovenstaande theorie zorgt marketing enkel en alleen voor transparantie op de markt. De consument kan zijn preferenties beter aanbrengen als hij goed op de hoogte wordt gehouden van het aanbod en de prijzen op de markt. De behoefte van de consument wordt hierbij dus niet beïnvloed of gecreëerd.
Dit is in meerdere onderzoeken naar boven gekomen, zo ook in die van Albert van Dijk. Deze econometrist, momenteel werkzaam bij Coca-Cola Nederland, schreef het proefschrift genaamd “Studies in Local Marketing” (2004). Uit vele enquêtes en diepte-interviews is naar voren gekomen dat producenten hun aanbod aanpassen aan het marktgebied waarin zij zich bevinden. Dit passen zij echter alleen toe wanneer zij beschikken over een buitendienst. Dit is bij 69 procent van de ondervraagde winkels het geval. Daarnaast zijn er nog een aantal interessante waarnemingen uit het onderzoek naar voren gekomen. Wanneer het gaat om een filiaal zijn er meer...

Find Another Essay On Marketing: slechts een instrument

Brainwash door producent of eigen keuze?

868 words - 4 pages ). De producent zal hierdoor zijn marketing strategie aanpassen om de consument weer het inzicht te geven hoe zij haar ‘wants’ kan vervullen (Rumbo, 2002). De consument stelt prioriteiten aan haar behoeften. Dit wordt beschreven door de theorie van Maslow. Zijn theorie rangschikt behoeften aan de hand van een piramidevorm. Men bereikt een hoger niveau in zijn piramide wanneer de behoeften van lagere niveaus zijn vervuld. De piramide bevat vijf

Market research PostNL Essay

8182 words - 33 pages hebben om te zorgen voor een universele dienst. Daarom kunnen zij zich richten op het vergroten van zakelijke post volumes. In Nederland was de eerste stap de aankondiging van de overname van SelektMail door Sandd, die gezamenlijk een marktaandeel van ongeveer 15% heeft.De behoefte aan geïntegreerde oplossingen Voor klanten is de levering slechts een deel van hun vervulling in de keten. De vraag naar integrale dienstverlenende oplossingen

Samenvatting johnson & scholes

8267 words - 33 pages : direct verbonden met het maken of bezorgen van een product of dienst. Indeling in vijf sub-groepen:- Inkomende logistiek: activiteiten verbonden aan vergaren, opslag en distribueren van de input voor het product- Operaties: omzetten van input tot output (product/dienst)- Uitgaande logistiek: verzamelen, opslaan en distribueren van product tot aan de consument- Marketing & sales; marketing en verkoop- Service: alle activiteiten die aan de

When the Bubble Burst

1539 words - 6 pages By the time I arrived state side from my second tour in the Middle East the housing bubble had already burst. I noticed a drastic change in the way that many of my friends and family were living. Several of my friends that worked in real estate had sold their boats and seconds houses. My own stock portfolio had lost a third of its value. My sister and her husband had defaulted on their home mortgage leaving them scrambling for a place to live. I

phase diagram

4456 words - 18 pages Introduction: Chemical equilibrium is a crucial topic in Chemistry. To represent and model equilibrium, the thermodynamic concept of Free energy is usually used. For a multi-component system the Gibbs free energy is a function of Pressure, Temperature and quantity (mass, moles) of each component. If one of these parameters is changed, a state change to a more energetically favorable state will occur. This state has the lowest free energy

Revolutionary Work of Art

1890 words - 8 pages Walter Benjamin emphasizes in his essay, “The Work of Art in the Age of its Technological Reproducibility” that technology used to make an artwork has changed the way it was received, and its “aura”. Aura represents the originality and authenticity of a work of art that has not been reproduced. The Sistine Chapel in the Vatican is an example of a work that has been and truly a beacon of art. It has brought a benefit and enlightenment to the art

Enlightenment Thought in New Zealand Schools

1594 words - 6 pages In this essay I will be looking at how the political and intellectual ideas of the enlightenment have shaped New Zealand Education. I will also be discussing the perennial tension of local control versus central control of education, and how this has been affected by the political and intellectual ideas of the enlightenment. The enlightenment was an intellectual movement, which beginnings of were marked by the Glorious Revolution in Britain

Psychological Egoism Theory

2240 words - 9 pages The theory of psychological egoism is indeed plausible. The meaning of plausible in the context of this paper refers to the validity or the conceivability of the theory in question, to explain the nature and motivation of human behavior (Hinman, 2007). Human actions are motivated by the satisfaction obtained after completing a task that they are involved in. For example, Mother Teresa was satisfied by her benevolent actions and

How Celtic Folkore has Influenced My Family

1587 words - 6 pages Every family has a unique background that influences the way they live and interact with other people. My parents, who emigrated from Ireland to the States with my three brothers in 1989, brought over their own Celtic folklore and traditions that have helped shaped the way our family operates and lives. One aspect of folklore that has helped shape my family dynamic is the Celtic cross—both its background and what role it has played in our lives

Julia Margaret Cameron

1406 words - 6 pages At a time when women were looked upon as being homemakers, wives, mothers and such the late 1850's presented a change in pace for one woman in specific. Photography was discovered in 1826 and soon after the phenomenon of photography was being experimented with and in turn brought new and different ways of photo taking not only as documenting real time, but also conceptualizing a scene in which an image would be taken. Julia Margaret Cameron will

Evaluation of School Improvement

1403 words - 6 pages The evaluation process should be progressive to incorporate overall planning, implement changes, which contribute to success. In order to focus on school climate and norms, the evaluation design must include the students, instructions, and outcomes to improve communication and building-level concerns to be address in this response. School Climate and Social Norms The school principal, other staff leaders, and personnel set the tone and the

Similar Essays

Kan Men Met Marketing Behoeften Creeëren?

647 words - 3 pages boek ‘Identifying hidden needs: Creating breakthrough products’ dat het bij marketing niet om creatie van needs gaat, slechts om het herkennen van de zogenoemde ‘hidden needs’. Wanneer een consument een reclame ziet en wanneer deze reclame de consument zo erg aanspreekt dat hij hierdoor besluit een product te kopen komt dit niet omdat er een nieuwe behoefte ontstaan is, maar omdat er een verborgen behoefte getriggerd is. Er is echter ook

Controlling Essay

2846 words - 11 pages niet-vergelijken van het resultaat met de vastgelegde activa is onjuist!(1 mio winst op 10 mio activa of 1 op 100)BU-managers hebben twee prestatie-objecten:1) Adequate winsten genereren met behulp van de hun ter beschikking staande bronnen.2) Slechts in nieuwe bronnen investeren als dit een adequate 'return' oplevert (tegenoverdesinvesteren in bestaande activiteiten!).ROI (is ratio): winst/geïnvesteerd vermogenRI (is bedrag): winst

Case Study Marketing: Independer.Nl

7305 words - 29 pages bestudeerd wordt.2 BusinessmodelHoe ziet het businessmodel eruit van Independer? Wat is cruciaal willen zij winst maken?2.1 Virtuele organisatieIndepender kenmerkt zich als een virtuele organisatie. Om het nodige geld bijeen te brengen van venture capitalists en andere investeerders zorgden de oprichters er voor dat ze een netwerk (web) aan expertise bij elkaar kregen. De bedrijven die ze bijeenbrachten waren niet alleen gericht op marketing en

Case Study: Ford Ka Breaking New Ground In The Small Car Market (Insead 599 038)

6029 words - 24 pages markt en kiezen daarbij voor de volgende marketing mix:3.5.2.1 P1 Produkt: de Ford KaBij de hantering van het instrument Product zouden wij in de introductiefase de keuze maken voor een beperkt aantal aansprekende types van de Ford Ka. Het beschikbare budget wat ter beschikking staat zouden wij bij de introductie niet zozeer in het Product willen steken als wel in de promotie ervan.In een latere fase kan een verbreding van het aanbod plaatsvinden