Materiel Kultur Som Kilde Essay

3167 words - 13 pages

Kandidatnummer: 2044 Fag: KULH2080 Dato: 22.11.2012 1
MATERIELL KULTUR
SOM KILDE.
Emnekode: KULH2080
Emnenavn: Materiell kultur i en globalisert verden.
Kandidatnummer: 2044.
Semester: Høst 2012.

Kandidatnummer: 2044 Fag: KULH2080 Dato: 22.11.2012 2
1. Innledning.
Materiell kultur kan defineres som alt vi mennesker har formet og omgitt oss med. De er produkter
av menneskelige handlinger, men gjenstander kan også være vitner om fortiden og lære oss om
denne, gjenstander og materiell kultur bærer spor av seg etter menneskelig aktivitet og inspirerer
oss til både å forme nye ting og lære av fortiden. For å identifisere spor etter menneskelig aktivitet
kan det brukes mange forskjellige metoder. En av disse metodene kalles biografisk analyse, denne
analysen gir objektet et livsløp fra tilblivelse til ødeleggelse. Analysen er inspirert av litteraturen og
med en slik analyse kan historien leses ut av et landskap, maleri, gjenstand eller bygning som en
bok. Slike undersøkelser kan også si noe om personlighet og endringer i samfunnet. Hva personer
samler på, leser, lager, bruker og hvordan en samling fremstilles på et museum.1 Forskningen på
materiell kultur er et tverrfaglig tema og både antropologer, sosiologer, arkeologer, historikere,
kunsthistorikere, geografer og etnologer bruker kunnskapen om dette i sine studier.2
Hvordan fortiden blir fremstilt har vært skiftende. På 1700-tallet var ikke teorien om epoker og
oppdeling av tider det rådende, historien var et redskap for å samle kunnskap og erfaring. Historien
skulle brukes til å opplyse folket, en målestokk for moral og eksempler for nåtiden.3
I 1880-årene var interessen for fortiden blitt påvirket av nasjonalromantikken, den norske bonde og
bygdekulturen ble fremelsket, de ble sett på som bærere av det ekte og opprinnelige og ble sett på
som idealer.4 Det ble opprettet en landskapspark på kongens eiendom på Bygdøy, han ønsket å
fremstille det eksotiske og eventyrlige ved den norske bondekulturen på samme tid kartlagte og
systematiserte fortidsminneforeningen den norske bondens bygninger. Mye av grunnen for denne
interessen, var at samfunnet var i rask forandring fra bondesamfunn til industri og det var et ideal å
få reddet denne kulturen før det var for sent.5
På 1990-tallet begynte museer å fokusere på den tekniske og bygningshistoriske fortellingen om en
bygning. Men i dag er museumsmiljøene mer åpne for at de kan ha påvirket hvordan fortiden blir
fremstilt, de ønsker å vise hvordan skiftende fortidsforståelser og fremstillinger har påvirket sine
utstillinger.6
1 Saphinaz-Amal Naguib og Bjarne Rogan (red.) Materiell kultur og kulturens materialitet, (Oslo: Novus forlag, 2011), 41. 2 Bjarne Stoklund:...

Find Another Essay On Materiel kultur som kilde

Reality and Illusion in Shakespeare's Hamlet - Reality, Appearance and Deception

896 words - 4 pages Reality and Illusion in Hamlet   Shakespeare’s play, Hamlet, begins with the appearance of a ghost, an apparition, possibly a hallucination. Thus, from the beginning, Shakespeare presents the air of uncertainty, of the unnatural, which drives the action of the play and develops in the protagonist as a struggle to clarify what only seems to be absolute and what is actually reality. Hamlet's mind, therefore, becomes the central force of the

Sub-plots in Hamlet Essay

1118 words - 4 pages Sub-plots in Hamlet   There are many things that critics say make Hamlet a "Great Work," one of which is the way that Shakespeare masterfully incorporates so many sub-plots into the story, and ties them all into the main plot of Hamlet’s revenge of his father’s murder. By the end of Act I, not only is the main plot identified, but many other sub-plots are introduced. Among the sub-plots are trust in the Ghost of King Hamlet, Fortinbras, and

Hamlet as Victim and Hero

1301 words - 5 pages Hamlet as Victim and Hero      Hamlet, Prince of Denmark, a Shakespearean tragedy, tells the story of Prince Hamlet, who gained the knowledge of a terrible incident that his kingdom had suffered. Claudius, the king of Denmark and Hamlet's uncle, had killed his own brother, the king, who was also the father of Hamlet, and married his brother's widow. Hamlet suffered these traumas to a severe degree, and his only relief was to defeat his

Essay on Light and Dark in Antigone

1188 words - 5 pages Use of Light and Dark in Antigone   The "Golden Age" of Greece is noted for its many contributions to the creative world, especially in its development of the play. These performances strived to emphasize Greek morals, and were produced principally for this purpose. Antigone, by Sophocles, is typical. The moral focused on in Antigone is the conflict between physis (nature) and nomos (law), with physis ultimately presiding over nomos

charant Creon as the Main Character of Antigone

1231 words - 5 pages Creon as the Main Character of Antigone   Throughout the Greek play Antigone by Sophocles, there exists a dispute as to who should receive the designation of main character. Antigone, the daughter of the cursed King Oedipus, as well as Creon, stately king of Thebes, both appear as the key figures in this historic play. I believe that Creon, king of Thebes, should be considered the main character in this work of Greek theater. Three

Free Macbeth Essays: Sleep and Sleeplessness

525 words - 2 pages The Sleep and Sleeplessness Motif in Macbeth We have consciences that function to tell us the difference between right and wrong. If we have clear consciences, we usually possess the ability to sleep. But when our consciences are full of guilt, we experience a state of sleeplessness. In Macbeth, Shakespeare uses the sleep and sleeplessness motif to represent Macbeth's and Lady Macbeth's consciences and the effect Macbeth's conscience has on

Life Outside of Life in Hawthorne’s Wakefield

898 words - 4 pages Life Outside of Life in Hawthorne’s Wakefield   Efficacy lies at the heart of human desires for immortality. Characters throughout literature and art are depicted as wanting to step aside and see what their world would be like without their individual contributions. The literary classic A Christmas Carol and the more recent, but ageless, film It’s Wonderful Life both use outside influences (three ghosts and Clarence the Angel

Essay on Identity in Song of Solomon

2172 words - 9 pages Searching for Identity in Song of Solomon         Abstract: Whether Africans really fly or just escape a monumental burden, perhaps only through death, is a decision Toni Morrison has apparently left to her readers. Never the less, no matter what you believe, within Song of Solomon, the suggestion is, that in order to "fly" you must go back to the beginning, back to your roots. You must learn the "art" from the old messages.   O

The Character of Oedipus in Oedipus and The Infernal Machine

904 words - 4 pages The Character of Oedipus in Oedipus and The Infernal Machine    The stories of Oedipus, as told through Seneca's Oedipus and Cocteau's The Infernal Machine, contain both similarites and differences. Both authors portray the character of Oedipus as being obstinate, ignorant, and inquisitive. Yet Seneca and Cocteau differ on their interpretation of the motives that propelled these characteristics of Oedipus. Seneca portrays Oedipus as a

Okonkwo's Tragic Flaws in Chinua Achebe's Things Fall Apart

3121 words - 12 pages        An increasing amount of contemporary literature traces its origins back to the early works of Greece. For ages, humans have fascinated themselves with the impossible notion of perfection. Unrealistic expectations placed on those who were thought to be the noblest or most honorable individuals have repeatedly led to disappointment and frustration, either on the part of those particular individuals or those they influence. Classic

Sophocles' Antigone - Antigone Must Challenge Creon

889 words - 4 pages Antigone Must Challenge Creon in Antigone   In his "Funeral Oration" Pericles, Athens's leader in their war with other city-states, rallies the patriotism of his people by reminding them of the things they value. He encourages a sense of duty to Athens even to the point of self-sacrifice. He glorifies the free and democratic Athenian way of life and extravagantly praises those willing to die for it. In Antigone, Creon, Thebes's leader in

Similar Essays

Materiell Kultur Som Kilde Essay

3167 words - 13 pages Kandidatnummer: 2044 Fag: KULH2080 Dato: 22.11.2012 1 MATERIELL KULTUR SOM KILDE. Emnekode: KULH2080 Emnenavn: Materiell kultur i en globalisert verden. Kandidatnummer: 2044. Semester: Høst 2012. Kandidatnummer: 2044 Fag: KULH2080 Dato: 22.11.2012 2 1. Innledning. Materiell kultur kan defineres som alt vi mennesker har formet og omgitt oss med. De er produkter av menneskelige handlinger, men gjenstander kan også være vitner

Radioens Historiske Udvikling Essay

4479 words - 18 pages pludselig kommunikere ud til befolkningen gennem det samme medie og enes om nogle retningslinier, inden for hvor dette kunne lade sig gøre. Denne problemfyldte situation var dog positiv i den forstand, at den skulle sikre en form for politisk og kulturel balance og mangfoldighed i dette nye medie.I de første år blev mediets muligheder diskuteret i kultur- og samfundsdebatten med Statsradiofonien og Radiorådet som

Overgangen Fra Enevælde Til Konstitutionelt Monarki I Danmark I Perioden 1848 49, Og Den Franske Revolusjonen

3133 words - 13 pages for et givent land, i så vid udstrækning om mulig, bliver nødt til at tage hensyn til landets størrelse, klima, kultur samt hele mentaliteten i befolkningen. Han havde også hentet inspiration fra den engelske filosof og forfatter John Locke (1632-1704) , som mente at mennesket i naturtilstanden var født lige, frie og uafhængige. Mennesket var også i besiddelse af ejendom, deres eget liv. Det

1848 Den Franske Revolution Essay

3125 words - 13 pages frem til, at styreformen for et givent land, i så vid udstrækning om mulig, bliver nødt til at tage hensyn til landets størrelse, klima, kultur samt hele mentaliteten i befolkningen. Han havde også hentet inspiration fra den engelske filosof og forfatter John Locke (1632-1704) , som mente at mennesket i naturtilstanden var født lige, frie og uafhængige. Mennesket var også i besiddelse af ejendom