Na Podstawie Wybranych Lektur Oraz W"Asnych Przemyoeleñ Napisz, Jakie Funkcje Powinna Twoim Zdaniem Spe"Niaæ Literatura.

2509 words - 10 pages

Na podstawie wybranych lektur oraz w"asnych przemyoeleñ
napisz, jakie funkcje powinna - twoim zdaniem - spe"niaæ literatura.

Spory na temat roli sztuki i artysty, w szczególnooeci zaoe sztuki s"owa i jej twórcy - toczone s¹ od wieków. Nic dziwnego, skoro literatura - jak siê wydaje - stanowi najlepsz¹, najpe"niejsz¹ - przynajmniej w moim odczuciu - formê wyrazu nie tylko wszelkich emocji, uczuæ i pragnieñ, ale równie¿ opinii, s¹dów, pogl¹dów politycznych i innych. Dlatego nie jest zaskoczeniem, ¿e twórcy i teoretycy literatury na przestrzeni epok wci¹¿ spieraj¹ siê w tej kwestii. Zw"aszcza, ¿e sytuacja polityczna czy spo"eczna nierzadko wymusza"a na pisarzach podjêcie okreoelonych zadañ. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e historia literatury polskiej to przede wszystkim dzieje zmagañ o wolnooeæ i w tym kontekoecie najwa¿niejsza wydaje siê sprawa funkcji dydaktycznej czy patriotycznej literatury i ta w"aoenie by"a najczêoeciej dyskutowana.
¯yjemy jednak w oewiecie, w którym ksi¹¿ki, zast¹pione w du¿ej mierze przez mass media, przede wszystkim prasê i telewizjê, uwolni"y siê w sporym stopniu od zrzucanych na nie przez wieki - zw"aszcza w dramatycznej historii naszego kraju - obowi¹zków zwi¹zanych z propagowaniem hase" politycznych czy te¿ pewnych postaw obywatelskich. Oczywioecie, jest to pewne uproszczenie, aczkolwiek nie sposób zaprzeczyæ, ¿e literatura nie musi ju¿ w tak otwarty sposób nawo"ywaæ do dzia"añ patriotyczbych, jak to czyni"a w ooewieceniu, romantyzmie czy pozytywizmie.
Dlatego w"aoenie proponujê spojrzeæ na kwestiê zadañ literatury z szerszego punktu widzenia. Z jednej strony przyjrzeæ siê ró¿nym jej koncepcjom, z drugiej zaoe spróbowaæ oceniæ, co w literaturze liczy siê dla nas.

Jedn¹ z najwa¿niejszych, a mo¿e i najwa¿niejsz¹ rol¹ literatury pozostaje najprawdopodobniej jej FUNKCJA POETYCKA, polegaj¹ca na dostarczeniu czytelnikowi swoistych prze¿yæ estetycznych, co osi¹gane jest poprzez szczególne ukszta"towanie utworu literackiego na wszystkich jego poziomach: brzmieniowym, leksykalnym, sk"adniowym itd., a tak¿e w relacjach miêdzy tymi elementami. Od niepamiêtnych czasów bowiem cz"owiek odczuwa potrzebê obcowania z piêknem, a ono najlepiej wyra¿a siê w sztuce, zw"aszcza w poezji. Jednak równie¿ znaczenie wartooeci estetycznych w literaturze zmienia"o siê znacznie na przestrzeni epok.
D¹¿enie do osi¹gniêcia doskona"ooeci w realizacji piêkna i harmonii by"o g"ównym za"o¿eniem klasycznej koncepcji literatury, wywodz¹cej siê z antyku, a najpe"niej sformu"owanej w "Sztuce poetyckiej" N. Boileau (XVII w).
Chocia¿ literatura baroku na skutek za"amania siê renesansowego optymizmu w znacz¹cy sposób odesz"a od tej poetyki, to jednak wartooeci estetyczne nadal pozosta"y na pierwszym planie, a mo¿e nawet sta"y siê przez to jeszcze istotniejsze. Literatura barokowa dzia"a przede wszystkim na zmys"y czytelnika, oloeniewa go bogactwem form i ozdób, wymyoelne koncepty i paradoksy, napiêcia miêdzy sprzecznymi elementami tworz¹ nowy obraz oewiata -...

Find Another Essay On Na podstawie wybranych lektur oraz w"asnych przemyoeleñ napisz, jakie funkcje powinna - twoim zdaniem - spe"niaæ literatura.

Panna Izabela £êcka - kobieta czy lalka? (na podstawie powieoeci Boles"awa Prusa pt. "Lalka")

899 words - 4 pages Panna Izabela £êcka - kobieta czy lalka?(na podstawie powieoeci Boles"awa Prusa pt. "Lalka")"Panna Izabela nie jest <<lalk¹>>, lalk¹ - jest lalka Heluni Stawskiej." - twierdzi" uparcie Boles"aw Prus, autor powieoeci pt. "Lalka", mimo ¿e krytyka doszukiwa"a siê takich w"aoenie znaczeñ w tytule utworu. Byæ mo¿e jednak, wbrewtemu, co powtarza" wielokrotnie sam pisarz, jest odrobin

natural law Essay

2546 words - 10 pages odwiedzających. Zjawisko to ma związek z ciągle powiększającą się liczbą mieszkańców miast, gdzie na ogół panuje większe zanieczyszczenie powietrza, hałas oraz brak zielonych przestrzeni przeznaczonych na rekreację. Efektem tego, skala odwiedzających tereny atrakcyjne turystycznie pod względem walorów przyrodniczych, krajobrazów i ciekawych elementów fauny i flory ciągle wzrasta. Proces ten jest powszechnie znany. Pragnienie przebywania w bliskim kontakcie z

Immanuel Kant - co to jest ooewiecenie?

3900 words - 16 pages oewiata i cz"owieka mia" byæ ludzki rozum, oewiat"o równooeci i sprawiedliwooeci spo"ecznej. To w"aoenie w epoce ooewiecenia gwa"townie rozwinê"a siê nauka, która dokona"a wielkie zmiany polityczne i ustrojowe.Ooewieceniem nazywamy wiêc powszechnie pr¹d intelektualny i kulturowy, którego zadaniem by"o unowoczeoenienie i uoewiadomienie spo"eczeñstwa na podstawie nauk filozofii

norms of group work

575 words - 2 pages . Zapoznanie uczniów z celem ćwiczenia.2. Podział klasy na 6-osobowe grupy3. Każda z grup wybiera lidera, któremu zostają przydzielone flamastry, paski paieru, oraz jedna z plansz.4. Każdy uczeń dostaje 3 naklejki - żółtą, czerwoną i zieloną.II. Przedstawienie problemuOsoba prowadząca zajęcia przedstawia problem, poprzez zapisanie go na tablicy: "Dlaczego praca w grupie

Zaprezentuj r&oacute;&#380;ne uj&#281;cia motywu szcz&#281;&#347;cia - analiza wybranych utwor&oacute;w

2080 words - 8 pages , przyjemność, powinność, dar, użyteczność oraz tworzenie. Cz. Głombik przedstawia te koncepcje na przykładzie starożytnych filozofów, średniowiecznych świętych oraz myślicieli ery nowozytnej. Epikurejczycy twierdzili, że można je osiągnąć tylko poprzez doznanie przyjemności. Ich filozofia często nazywana jest filozofią szczę

Modernizacja dworca kolejowego PKP Kraków Glówny

2076 words - 8 pages celu referatu oraz teoretycznych aspektów infrastruktury. W części empirycznej skupiono się na szczegółowej charakterystyce wybranej inwestycji. W ramach podsumowania oceniono przydatność oraz określono rolę analizowanego przedsięwzięcia w rozwoju gospodarczym aglomeracji krakowskiej.Specyfika inwestycji dotyczącej infrastruktury transportu kolejowegoInfrastruktura transportu

Modernizacja dworca PKP

2076 words - 8 pages celu referatu oraz teoretycznych aspektów infrastruktury. W części empirycznej skupiono się na szczegółowej charakterystyce wybranej inwestycji. W ramach podsumowania oceniono przydatność oraz określono rolę analizowanego przedsięwzięcia w rozwoju gospodarczym aglomeracji krakowskiej.Specyfika inwestycji dotyczącej infrastruktury transportu kolejowegoInfrastruktura transportu

Etos inteligenta i jego demaskacja w literaturze prze"omu XIX i XX w

1776 words - 7 pages . bogaty kupiec Stanis"aw Wokulski.) Spooeród bohaterów powieoeci do omawianej grupy spo"ecznej zaliczyæ mo¿na zarabiaj¹c¹ na utrzymanie lekcjami gry na pianinie pani¹ Stawsk¹ oraz zamieszkuj¹cych kamienicê baronowej Krzeszowskiej studentów, którzy za kilka lat tworzyæ bêd¹ m"od¹ inteligencjê.Nie s¹ oni jednak typem inteligentów zaanga

Analiza progu rentowno&#347;ci

4160 words - 17 pages ęc możliwość spożytkowania analitycznie ustalonych relacji do wspomagania procesów decyzyjnych, a w szczególności do przewidywania krótkookresowego wyniku finansowego na planowanej działalności wytwórczej.Model analizy CVP obejmuje następujące wielkości: wolumen produktu (q), cenę zbytu (p), koszty stałe (KS), jednostkowy koszt zmienny (jkz) oraz poż

importance of DNA

777 words - 3 pages obecne w badanej próbce następuje barwny efekt reakcji - używając odpowiednich substancji próbka przyjmuje zabarwienie fioletowe). Następnie przeprowadza się tzw. reakcję PCR. Reakcja ta jest bardzo czuła i za jej pomocą można powielić DNA na podstawie znikomej jego ilości (można tego dokonać już na podstawie jednej cząsteczki DNA!). Laboranci analizują

importance of DNA

777 words - 3 pages obecne w badanej próbce następuje barwny efekt reakcji - używając odpowiednich substancji próbka przyjmuje zabarwienie fioletowe). Następnie przeprowadza się tzw. reakcję PCR. Reakcja ta jest bardzo czuła i za jej pomocą można powielić DNA na podstawie znikomej jego ilości (można tego dokonać już na podstawie jednej cząsteczki DNA!). Laboranci analizują

Similar Essays

Prawo Handlowe Essay

7787 words - 31 pages zawiadamia się wszystkie osoby będące stronami w sprawie.Storna ma prawo dostępu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów na każdym etapie postępowaniaPostępowanie powinno charakteryzować się szybkością i elastycznością (odpowiednie dobranie formy do rodzaju załatwianej sprawy) Czyli jeśli sprawa jest prosta powinna być załatwiona prosto

Podejmowanie Decyzji W Zarz&#260;Dzaniu Essay

5540 words - 23 pages skomputeryzowanych systemów informacyjnych, które później zyskały nazwę komputerowych SIK- lub po prostu SIK. Gdy funkcje działów EPD wyszły poza rutynowe przetwarzanie masy znormalizowanych danych, zaczęły przybierać nazwę działów SIK.SWD. Powszechne zastosowanie mikrokomputerów pozwala kierownikom na tworzenie własnych baz danych oraz na elektroniczne

Raport Sciezka Zawodowa Managera Mc Donald's

2756 words - 11 pages ;wiadomienie nas jak trudnym zadaniem jest obranie właściwego kierunku rozwoju zawodowego. Na naszym etapie kształcenia rozpoczęcie planowania kariery jest kluczowym elementem jej realizacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na rozwój potrzebnych nam w karierze umiejętności.Raport ten, oparliśmy na podstawie własnych obserwacji i wiedzy merytorycznej z książek oraz

Solacz Essay

1756 words - 7 pages pierwszych mieszkańców. Przeglądanie jakże bogatej historii mieszkańców poszczególnych willi miało na celu przybliżyć to dlaczego Sołacz już od samego początku swojego istnienia był dla nich atrakcyjny oraz jak spędzano na dzielnicy czas wolny czy też jakie formy pracy zawodowej były na jego terenie wykonywane. Następnie bogatym źródł