This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Naar één Europese Betaalmarkt Essay

999 words - 4 pages

Dennis Valentin 3C
11111658
Docente: Mevr. B.G.L.M Broersma

NAAR ÉÉN EUROPESE BETAALMARKT In het verdrag van Rome in 1957 werd te totstandkoming van een interne gezamenlijke markt genoemd als een van de centrale doelstellingen van de Europese samenwerking. Dit houdt in dat sinds de jaren 60 er wordt gewerkt aan de opheffing van handelsbarrières tussen lidstaten van de Europese unie om één gezamenlijke markt te creëren. Een gemeenschappelijke markt zonder handelsbarrières houdt in dat er vrij verkeer van goederen, producten, personen en kapitaal mogelijk is. Het creëren van deze gezamenlijke ook wel interne markt heeft verdere Europese samenwerking gestimuleerd. Zo heeft de interne markt geleid tot de oprichting van de Economische Monetaire Unie en de invoering van de gemeenschappelijke munt.
De Economische Monetaire Unie is in 1992 vastgelegd in het Verdrag van Maastricht. In dit verdrag werden de afspraken vastgelegd om de Europese economieën en munteenheden meer op één lijn te krijgen. Dit resulteerde in de invoering van de Europese eenheidsmunt, de euro. Dit zorgde ervoor dat de Europese Centrale Bank werd opgericht, deze instelling moet onder andere zorgen voor een goed rentebeleid. Ook geeft de ECB munten en biljetten uit, coördineert de samenwerking op Europees niveau en houdt toezicht op de stabiliteit van de financiële sector. Dit moest ervoor zorgen dat het vertrouwen ten opzichte van de euro bij de burgers verhoogt. Momenteel is de euro ingevoerd bij de 18 lidstaten van de eurozone. In de Europese Verdragen is afgesproken dat alle EU-­‐ landen overstappen op de euro als ze voldoen aan een aantal economische voorwaarden. Deze economiische voorwaarden, de zogenaamde convergentiecriteria, zijn streng. Als voorbeeld moet de wisselkoers van hun munteenheid twee jaar stabiel zijn. Daarnaast mag de staatsschuld niet te hoog zijn.
Voor de contante betalingen wordt dus dezelfde munt gebruikt, maar voor pinnen in een ander Europees land gelden vaak extra kosten. Om dit op te lossen moet een Single Euro Payments Area worden opgericht wat zorgt voor een geïntegreerde Europese betaalmarkt. Onderstaand wordt de SEPA toegelicht waarna enkele argumenten volgen met tot slot een conclusie.
SINGLE EURO PAYMENTS AREA (SEPA) SEPA heeft als doel om de barrières tussen de verschillende nationale betalingssystemen op te heffen waardoor betalen in de hele EU hetzelfde wordt, ongeacht het land van waaruit deze betalingen worden gedaan. Er mag dus geen verschil meer zijn tussen nationale of Europese betalingen; de diensten en de kosten voor overboeken of pinnen moeten daardoor in alle eurolanden te gebruiken zijn.
Voormalig eurocommissaris Charlie McGreevy (Interne Markt) wilde nog verder gaan. Hij zag als één van de doelstellingen van SEPA het wegnemen van alle juridische belemmeringen voor een uniforme Europese betaalruimte. SEPA gaat alleen...

Find Another Essay On Naar één Europese betaalmarkt

Revolutionary Work of Art Essay

1890 words - 8 pages Walter Benjamin emphasizes in his essay, “The Work of Art in the Age of its Technological Reproducibility” that technology used to make an artwork has changed the way it was received, and its “aura”. Aura represents the originality and authenticity of a work of art that has not been reproduced. The Sistine Chapel in the Vatican is an example of a work that has been and truly a beacon of art. It has brought a benefit and enlightenment to the art

Enlightenment Thought in New Zealand Schools

1594 words - 6 pages In this essay I will be looking at how the political and intellectual ideas of the enlightenment have shaped New Zealand Education. I will also be discussing the perennial tension of local control versus central control of education, and how this has been affected by the political and intellectual ideas of the enlightenment. The enlightenment was an intellectual movement, which beginnings of were marked by the Glorious Revolution in Britain

Psychological Egoism Theory

2240 words - 9 pages The theory of psychological egoism is indeed plausible. The meaning of plausible in the context of this paper refers to the validity or the conceivability of the theory in question, to explain the nature and motivation of human behavior (Hinman, 2007). Human actions are motivated by the satisfaction obtained after completing a task that they are involved in. For example, Mother Teresa was satisfied by her benevolent actions and

How Celtic Folkore has Influenced My Family

1587 words - 6 pages Every family has a unique background that influences the way they live and interact with other people. My parents, who emigrated from Ireland to the States with my three brothers in 1989, brought over their own Celtic folklore and traditions that have helped shaped the way our family operates and lives. One aspect of folklore that has helped shape my family dynamic is the Celtic cross—both its background and what role it has played in our lives

Julia Margaret Cameron

1406 words - 6 pages At a time when women were looked upon as being homemakers, wives, mothers and such the late 1850's presented a change in pace for one woman in specific. Photography was discovered in 1826 and soon after the phenomenon of photography was being experimented with and in turn brought new and different ways of photo taking not only as documenting real time, but also conceptualizing a scene in which an image would be taken. Julia Margaret Cameron will

Evaluation of School Improvement

1403 words - 6 pages The evaluation process should be progressive to incorporate overall planning, implement changes, which contribute to success. In order to focus on school climate and norms, the evaluation design must include the students, instructions, and outcomes to improve communication and building-level concerns to be address in this response. School Climate and Social Norms The school principal, other staff leaders, and personnel set the tone and the

Case Study: The Benefits of Animal Testing

1757 words - 7 pages Nine year old Amy has already had a rough start in life. She was born with an abnormal heart that hinders her everyday activities. Amy is unable to keep up with kids her own age because she often tires out easily. As a consequence, she has very little friends and is often alone. Amy is forced to take different medications everyday just to survive. Amy’s life consists of medicine, doctors, and constant hospital visits. However, Amy is due for a

Myth and Magic: Realism in "One Hundred Years of Solitude"

1531 words - 6 pages “He enjoyed his grandmother's unique way of telling stories. No matter how fantastic or improbable her statements, she always delivered them as if they were the irrefutable truth” (Wikipedia, 2011). Experiences are particular instances of one personally encountering or undergoing something and in these moments of time life changes for the best or the worst and memories are formed. These recollections such as riding your first bicycle, going to

Adiponectin: a Novel Indicator of Malnutrition and Inflammation in Hemodialysis Patients

2384 words - 10 pages Objective Protein-Energy malnutrition (PEM) and inflammation are common and overlapping conditions in hemodialysis patients which are associated with increased risk of morbidity and mortality. Adiponectin is an adipocytokine which is exclusively produced by adipose tissue. Few studies in hemodialysis patients have demonstrated that serum levels of adiponectin were significantly higher in malnourished patients compared to well-nourished ones. The

The Congo Free State: A Legacy of Apathy, Exploitation and Brutality

2298 words - 9 pages Between 1885 and 1908, Belgium’s Leopold II ruled Congo, a region in central Africa, as his personal colony, exploiting the resources and inhabitants for his own gain. Leopold allowed and encouraged Europeans and other Westerners to enter Congo and set up companies whose primary purpose was to gather rubber, which was abundant but difficult to get to in the Congo, using the Congolese as the laborers for the Europeans. Rubber gathering in Congo

Selective Exposition in The Lottery, by Shirley Jackson

1073 words - 4 pages Usually when someone hears the word “lottery” the first thing that comes to mind is a large sum of cash that people compete against highly impractical odds to win. Shirley Jackson’s story The Lottery might imply a similar conception based on the title alone, but the story is filled with unknowns never revealing exactly when and where the story takes place, or why the lottery exists; even what the lottery is isn’t revealed until the very end. Yet

Similar Essays

Humor In De Reclame Essay

2184 words - 9 pages doelgroep. Men valt op deze manier dus mensen die helemaal niet geïnteresseerd zijn lastig. Dan kan je jezelf afvragen "waarom gebruiken bedrijven spam, als ze hier veel mensen mee lastig vallen?" Het antwoord is klaar en duidelijk. E-mails versturen kost nauwelijks geld, dus een bedrijf dat aan spam doet kan rendabel miljoenen spamberichten versturen naar willekeurige mensen om slechts één product te verkopen. Vandaar dat veel internetgebruikers

De 100 Jarige Man Essay

930 words - 4 pages gevangenissen en strafkampen terechtkomt, en af en toe bijna zijn leven kwijt is, doet hemzelf weinig. Zolang hij maar eten, onderdak en op z’n tijd een borrel krijgt. Maar ook de geestelijke wereld neemt Jonasson op de hak. Hij zet een bange, naïeve priester neer die allerlei excuses verzint waarom God hem niet zou verhoren en die altijd wanhopig op zoek is naar mensen om te bekeren. Ook sluit Allan vriendschap met een crimineel die Bijbels

When The Bubble Burst Essay

1539 words - 6 pages By the time I arrived state side from my second tour in the Middle East the housing bubble had already burst. I noticed a drastic change in the way that many of my friends and family were living. Several of my friends that worked in real estate had sold their boats and seconds houses. My own stock portfolio had lost a third of its value. My sister and her husband had defaulted on their home mortgage leaving them scrambling for a place to live. I

Phase Diagram Essay

4456 words - 18 pages Introduction: Chemical equilibrium is a crucial topic in Chemistry. To represent and model equilibrium, the thermodynamic concept of Free energy is usually used. For a multi-component system the Gibbs free energy is a function of Pressure, Temperature and quantity (mass, moles) of each component. If one of these parameters is changed, a state change to a more energetically favorable state will occur. This state has the lowest free energy