This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Och Solen Har Sin Gång Av Ernest Hemingway, 1926

1583 words - 6 pages

Och solen har sin gångErnest Hemingway, 1926Till att börja med bör nämnas att jag uppskattade boken mycket. Hemingways'isbergsteknik' tilltalar mitt sätt att läsa böcker - föröka förstå det som står mellan radernaeller i all fall skapa mig en egen bild av det.'Och solen har sin gång' är en mycket stark och känslosam bok om en grupp intellektuellaamerikaner och britter sex år efter första världskriget. Alla utom en av dem, Robert Cohn,har varit med om kriget och är djupt märkta av sina upplevelser. De har tappat meningenmed livet och tron på kärleken.Vi ser allt som huvudpersonen Jacob Barnes berättar det med alla hans fördomar,erfarenheter och framför allt hans skada, han är impotent men känner fortfarande åtrå, somlins. Jake är en amerikansk journalist i Paris som gärna skulle vilja bli författare och dennabok kan ses som hans första verk. Till hans umgängeskrets hör hans kärlek lady BrettAshley, tennispartnern Robert Cohn och författaren Bill Gorton. Handlingen i sig äregentligen rätt enkel: Jake och Bill har planerat en fiskesemester som skall avslutas medtjurfäktningar och fiesta i Pamplona. Cohn bestämmer sig för att åka med och det görsenare även Brett och hennes tilltänkte man bankruttören Mike Campbell. Innan resan harBrett och Cohn åkt till San Sebastián och Cohn har blivit förälskad i Brett. Endast Jake ochBill åker och fiskar, de andra kommer inte längre än till San Sebastián. Där svansar Cohnrunt Brett som en kärlekskrank hundvalp. Mike och Brett blir frustrerade. Jake och Bill harunderbart fiske och åker därefter till Pamplona där de andra sluter upp. Stämningen ärspänd och blir inte bättre av att Brett förälskar sig i en ung tjurfäktare vid namn PedroRomero. Jake ordnar så att de möts. Mike och Cohn blir förkrossade och efter diversetumult försvinner Brett och Romero och Cohn åker tillbaks till Paris. När fiestan är överskiljs de återstående åt. Bill återvänder till U.S.A, Mike tar in på ett hotell på franskakusten där han har kredit och Jake åker till San Sebastián för en veckas semester för sigsjälv. Jake får dock telegram från Brett i Madrid och skyndar sig dit. Brett har då gjort slutmed den femton år yngre Romero. Det hela slutar med att Jake och Brett åker taxi ochkonstaterar att kärleken dem emellan är omöjlig.Handlingen kan tyckas enkel men utgör ändå en viktig roll tillsammans med replikerna.Jake är, liksom Cohn, Mike och Romero, hals över huvud förälskad i Brett men hanskärlek...

Find Another Essay On Och solen har sin gång av Ernest Hemingway, 1926

Tanzania Essay

1407 words - 6 pages punkter ligger i Tanzania: Tanganyikasjön är den lägsta punkten med sitt djup på 385 meter under havets yta. Berget Kilimanjaro, utgör den högsta punkten med sin höjd på 6000 meter över havsytan. De stora höjdskillnaderna i landet gör att klimatet varierar mycket och att det styrs till stor del av altituden. På grund av Tanzanias varierande geografi, med kusten som har ett visst klimat, landets inlandsplatå ett annat och bergsområderna ett tredje

Einsteins theory of relativity, basic Essay

2497 words - 10 pages . SammanfattningÅr 1905 utvecklade Albert Einstein sin speciella relativitetsteori. Denna berör föremål som rör sig i höga hastigheter, hastigheter närmare ljusets, och de fenomen som följer av hastigheten.Ljushastigheten har, experimentellt och teoretiskt, beräknats vara konstant. Detta leder till konstaterandet att uppfattningar som tid och rum är relativa, d.v.s. att sinnesintryck såsom tid

Zink i miljön

820 words - 3 pages zinkbrist inte är ett problem i dagens samhälle och dessutom bidrar till en hållbar framtid genom sin förmåga att förlänga andra metallers livslängd. Runt gamla zinkgruvor har man uppmätt höga halter av zink, men ingen större problematik har upptäckts i samband med de höga zinkhalterna. En anledning till detta tros vara att i områden där zinkhalten är hög är

Promemoria Buddhism, Hinduism, Religion och Samhället

1373 words - 6 pages 1. Tänk dig att du är buddhist. Beskriv utförligt hur en buddhist ser på livet, verkligheten, döden och befrielse. Begrepp och utgångspunkter som du har nytta av och skall ha med: dukkah, anatman, karma, samsara, skrifter, munklivet, meditation, nirvana, theravada, mahayana, kvinnans ställning. Anatman - ickejaget *Samsara - Det eviga kretsloppen *Dharmas - världens beståndsdelar *Dharma - Buddhas lära *Dukkah - Lidande Karma - Gärningar och

En jämförelse mellan Fröken Julie och Therèse Raquin

1156 words - 5 pages skarpsinne och anser sig säkerligen förmer än andra.Jean med sin lite överklassiga attityd och sätt, pratar franska och berättar stolt om sin tidigare tjänst i utlandet, han ser sig hellre som en del av familjen, än som deras betjänt. Fröken om Jean:Fröken: Var har ni lärt er att lägga orden så där? Ni måtte habesökt teatrarna mycket?Jean

Student In Sweden

571 words - 2 pages ;rslag som sen kongressen tar beslut om.Eftersom USA är en demokrati så styr Presidenten inte ensam landet, han har hjälp av själv valda ministrar, experter och rådgivare. Det är regeringen, men de ses endast som presidentens hjälpredor. Presidenten är också beroende av stöd ifrån kongressen och högsta domstolen för att få igenom sina förslag.Kongressen=riksdag Kongressen

Framtiden börjar alltid nu

1411 words - 6 pages kallat Panem. Landet är indelat i tolv distrikt samt en huvudstad och boken utspelar sig i en dyster miljö där det i princip inte existerar någon frihet. Det intressanta med Panem är deras Hungerspel, som inträffar varje år, som är ett event som sker för att regeringen ska visa att de som bestämmer och att de kan göra vad de vill. Hungerspelen är en väldigt fascinerad berättelse och har visat en form av egen vision av framtiden. Det är inte direkt

Hinduismen

4048 words - 16 pages hinduiska tron är dharma och karma.Hinduerna menar att varje individ har sin egen dharma vilket betyder "plikt".Idén om karman bygger på att allting i universum är utsatt för orsak och verkan.Individens goda handlingar får goda återverkningar.Om människor vållar andra människor lidanden, kommer de själva också drabbas av lidanden.Denna tanke hör ihop med den hinduiska tron p

ww1 ww2

2866 words - 11 pages skatter. På så sett spred sig hans lära till andra länder i norra Europa. En annan inriktning under denna tid var kalvinismen, Calvin tyckte att kyrkan måste stå fri från staten och styra sig själva. Calvin tyckte att kyrkan skulle stå i enkelhet utan lyx. Centraliseringen i samhället blev starkare och feodalsamhället tappade mycket av sin makt. Kyrkan och religion har alltid varit n

Japan

3971 words - 16 pages vanliga löntagare, som aldrig behöver deklarera sin inkomst själva utan det åligger företaget att deklarera för sina anställda. Marginalskatten för övertid är måttlig, ca 10%, och motiverar övertidarbete.Faktorer som bidragit till Japans fram-gångarDen internationella situationenJapan har gynnats av av den internationella situationen fram till slutet av 1960-talet av bland

Ledarskap

1143 words - 5 pages ;ga om värderingar och etik.Man kan säga att främst invandrare, ungdomar och kvinnor behöver förebilder som visar att det lönar sig att studera, att utveckla sin kompetens och att ta ansvar.De flesta av dagens ungdomar har inte som mål att få en trygg anställning och sedan arbeta minst 25 år på samma arbetsplats. Idealet att få ett fast jobb och stanna på samma ställe hela

Similar Essays

Analys Av Den Allvarsamma Leken Essay

1192 words - 5 pages handlar om kärleken mellan huvudpersonerna Arvid och Lydia, som sedan skiljs åt. Efter tio år återförenas paret av en slump och deras kärlek blommar upp igen, men personerna har förändrats. Deras liv är inte desamma längre och detta påverkar dem känslor som Arvid och Lydia känner för varandra. I slutändan visar det sig att den kärlek som de hade inte är vad de en gång trodde att den var. Avhandling Boken manifesterar illusionen om kärlek genom

Robinson Crusoe Essay

1103 words - 5 pages London. Resan blir inte riktigt som Robinson hade tänkt sig, utan det blåser upp till storm och båten går under. Lyckligtsvis klarar alla sig och lyckas ta sig i land. Han besätmmer sig för att stanna där han befinner sig. Han tycker det är skam att återvända hem, efter att han har svikit sin familj. Nästa gång hoppar han på ett fartyg som ska segla till Afrikas kust. Denna resa går bra, men när han nästa gång åker med samma fartyg träffar de på

Buddhismen Innehållförteckning Buddhismen         1 Innehållförteckning         1 Buddhismens Historia         1 Buddha

4488 words - 18 pages . Den här dagen sägs vara Buddhas födelsedag. Hinduismen har många religiösa fester: Holifesten är en glad högtid, då ungdomar drar omkring och kastar färgpulver och häller färgat vatten på varandra. Kvinnorna har rätt att skämtsamt slå till alla män på ett busigt sätt. Festen firas till minne av Krishna, som ständigt hittade på bus i sin ungdom. Divalifesten är en ljushögtid och nyårshelg. Den firas för att hylla rikedomens gudinna Lakshmi

Nuclear Power Essay

2767 words - 11 pages fissionsreaktion som kraftkälla, vilket innebär klyvning av tunga atomkärnor till lättare atomkärnor. Men man kan även utvinna energi genom att slå ihop lätta atomkärnor med varandra så det blir tyngre atomkärnor. Det kallas för fusion. Solen och stjärnorna har utnyttjat denna metod i miljarder år, men här på jorden har vi bara lyckats att använda den i s&aring