This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraantajuk:Demokrasi Dan Kehidupan Sivik

1564 words - 7 pages

1:1:\0 Pengenalan
Demokrasi dan kehidupan sivik merupakan dua konsep yang berbeza tetapikedua-duanya saling berkaitan antara satu sama lain apabila perbincangan mengenaikedua-duanya berada dalam konteks kewarganegaraan. Secara umumnya demokrasibermaksud pemerintahan oleh rakyat atau wakil yang dipilih dalam pilihan raya,pemerintahan demokrasi yang dijalankan secara perwakilan. Definisi demokrasi secaraliteral pula membawa maksud ³ kuasa dari rakyat´ yang berasal daripada perkataangreek ³Demos´. Manakala ³kratos´ yang bermaksud ³peraturan atau kuasa´.Oleh itudemokrasi secara umumnya bermaksud pemerintahan oleh rakyat ( Kamus DewanEdisi Empat). Terdapat beberapa Jenis dan bentuk demokrasi yang diamalkan olehsesetengah Negara di dunia ini dalam system pemerintahan mereka. Antaranya ialahdemokrasi berparlimen (Malaysia), demokrasi liberal, demokrasi berpresiden(Indonesia, Filipina, Amerika Syarikat) dan demokrasi sosialis (Laos, Myanmar).Sivik pula merujuk kepada hubungan individu dengan masyarakat disekelilingnya (Kementerian Pelajaran Malaysia). Menurut Kamus Dewan Edisi ke empatpula sivik bermaksud ilmu tatarakyat, hak, dan perasaan tanggungjawab seseorangterhadap masyarakatnya. Manakala kehidupan sivik pula merupakan kehidupan awamseseorang warganegara yang bersangkutan dengan urusan masyarakat. Kehidupansivik ini berbeza dengan kehidupan peribadi seseorang warganegara yang lebihmenjurus kepada mengejar kepentingan peribadi.
Secara umumnya konsep kehidupan sivik dan demokrasi mempunyai perkaitanyang amat ketara apabila kedua-dua konsep ini dibincangan dalam kontekskewarganegaraan seseorang iaitu di mana demokrasi merupakan sistem yangdiamalkan oleh sesebuah negara yang akhirnya akan mencorakkan kehidupan sivikwarganegaranya.
2:0 Prinsip Demokrasi
Menurut Dahl (1998) sesebuah system demokrasi member peluang kepadawarganegaranya untuk terlibat secara aktif, kesamarataan dalam mengundi,memperolehi pemahaman yang sama rata dan efektif. Untuk terlibat secara efektif,seseorang warganegara perlu tahu mengenai hak dan tanggungjawabnya terhadapNegara. Pemahaman dan pengetahuan yang mendalam seseorang warganegaraterhadap prinsip-prinsip demokrasi yang diamalkan dalam negaranya dapat membantumereka terlibat secara eferktif.Di Malaysia, prinsip-prinsip demokrasi yang diamalkan dalam systempemerintahan digariskan secara jelas. Antara prinsip-prinsip demokrasi yang diamalkanialah:
a.

Kebebasan untuk menganut apa-apa fahaman
Menerima perbezaan antara Agama
Malaysia terdiri daripada masyarakat majmuk yang mana kepelbagaian agamaperlu diterima dan diakui. Walaupun setiap agama itu berbeza, namun terdapatbanyak persamaan dalam persoalan yang menyentuh mengenai etika dan moralseperti tidak melakukan rasuah, menepati masa, berintegriti dan sebaginya.Prinsip ini Secara tidak langsung meyentuh kehidupan sivik masyarakat Malaysiaiaitu supaya mengamalkan sikap dan amalan bertolak ansur dan menghormatipengamalan agama individu lain.Contohnya Budaya kunjung mengunjung
...

Find Another Essay On PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAANTAJUK:DEMOKRASI DAN KEHIDUPAN SIVIK

POS UN 2013-2014 Essay

7765 words - 31 pages PROSEDUR OPERASI STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C, DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014 BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 2013 1 PERATURAN BADAN

PROPOSAL PENELITIAN Etika Berbusana dalam Perspektif Islam

2165 words - 9 pages PROPOSAL PENELITIANEtika Berbusana dalam Perspektif IslamDiajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Seminar Pendidikan Agama IslamDisusun oleh:Kelompok IAnggota:Dea Yolanda (1200116) Dita Nur Ilhami (1200052) Dessy Senjawati (1206394) Dewi Ratna Sari (1204807) R. Winda Herdisa Dewi (1205002)PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRISJURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRISFAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENIUNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA2014Latar Belakang

HOMEWORK

3942 words - 16 pages apa isi dari ingatan tersebut; misalnya, sistem apartheid di Afrika Selatan (Pakpahan 2014, 258).Mengingat dan MelupakanMengingat berbicara tentang identitas. Pada masa kini, kita memiliki banyak cara untuk merekam segala kejadian yang telah berlalu dalam kehidupan kita. Rekaman tersebut terkadang mengingatkan kita kepada sesuatu yang indah, tetapi di sisi lain, terkadang kita berada dalam keterpurukan dari ingatan kita sendiri (Pakpahan 2012, 299

digital equipment

5709 words - 23 pages geografi dipermukaan bumi ini. Pembelajaran geografi pada hakikatnya adalah pembelajaran tentang aspek-aspek keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam dan kehidupan umat manusia bervariasi kewilayahanya. Dengan kata lain pembelajaran geografi merupakan pembelajaran tentang hakikat geografi yang diajarkan disekolah dan disesuaikan dengan perkembangan mental peserta didik pada jenjang pendidikan masing- masing. Ruang ligkup

creatif thinking (malay version)

1706 words - 7 pages diterima baik oleh Singapura.Bukti yang menyokong hujah bahawa Tun Dr. Mahathir seorang tokoh yang berfikiran holistik, kreatif dan berpandangan jauh ialah, semasa cadangan penyeragaman waktu Malaysia beliau juga melihat perubahan besar yang akan berlaku dalam kehidupan rakyat Malaysia. Justeru itu, beberapa aspek telah diubah seperti waktu rasmi pejabat bermula, waktu rehat dan sebagainya ditetapkan pada waktu yang baru untuk memastikan kelancaran

abnormal

2082 words - 8 pages demonologyKematian Galen (130 - 200 M), sebagai dokter terakhir pada masa klasik Yunani menandai dimulainya Jaman Kegelapan bagi dunia medis dan bagi perawatan serta studi tentang perilaku abnormal. Setelah runtuhnya Roma dan Yunani, peradaban manusia mengalami kemunduran.Pada Jaman Pertengahan dan Renaissance (400 - 1500 M), kalangan gereja dan Kristen meluaskan pengaruhnya melalui dunia pendidikan dan misionaris agama menggantikan budaya klasik kala

abnormal psychology

2082 words - 8 pages demonologyKematian Galen (130 - 200 M), sebagai dokter terakhir pada masa klasik Yunani menandai dimulainya Jaman Kegelapan bagi dunia medis dan bagi perawatan serta studi tentang perilaku abnormal. Setelah runtuhnya Roma dan Yunani, peradaban manusia mengalami kemunduran.Pada Jaman Pertengahan dan Renaissance (400 - 1500 M), kalangan gereja dan Kristen meluaskan pengaruhnya melalui dunia pendidikan dan misionaris agama menggantikan budaya klasik kala

kualiti perkhidmatan

1531 words - 6 pages BAB 1PENDAHULUANKAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITI PERKHIDMATAN DI FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL DARI ASPEK KEMUDAHAN DAN FASILITIPENGENALANRevolusi kualiti mempunyai pengaruh besar dalam sistem pengurusan sesebuah organisasi. Menurut Lagrosen & Lagrosen (2003), pengurusan kualiti sebagai konsep teori dan pengurusan praktikal telah dibangunkan dalam sektor pembuatan pada awal abad yang lalu dan kemudian barulah bidang

bahasa melayu

3647 words - 15 pages , akhirnya telah meninggalkan pelbagai kean sosial dan budaya, masyarakat Orang Asli cuba melakukan dengan nilai-nilai dan norma-norma baru mengikut kesesuaian dan kepentingan masing-masing. Akhirnya kesan yang paling jelas akan membawa perubahan dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat Orang Asli.Di samping itu melalui integerasi masyarakat Orang Asli dengan masyarakat luar, turut meninggalkan kesan buruk. Kesan yang paling ketara boleh dilihat

Competitive Strategy

5511 words - 22 pages positif (positive sum rule), sehingga ia tidak tunduk pada hukum ekonomi yang didasarkan pada konsep keterbatasan sumberdaya. 2) Pekerjaan yang berhubungan dengan pengetahuan semakin bertambah jumlahnya. Hal tersebut diindikasikan oleh semakin banyaknya lapangan kerja yang muncul dari sektor jasa. Perekonomian jasa tumbuh pesat secara langsung dalam industri jasa seperti ritel, investasi, informasi, pendidikan, konsultasi, dan hiburan; serta secara

Perbuatan ter[uji

3062 words - 12 pages , yang harus diwujudkan melalui sikap lahir, ucapan dan perbuatan yang baik, diridai Allah SWT, dan bermanfaat. Sikap, ucapan, dan perbuatan baik, sebagai perwujudan dari husnuzan itu hendaknya diterapkan dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga serta bermasyarakat Kehidupan Berkeluarga Tujuan hidup berkeluarga yang islami adalah terbentuknya keluarga yang memperoleh rida dan rahmat Allah SWT,bahagia serta sejahtera baik di dunia maupun di akhirat

Similar Essays

Pendidikan Berbasis Ict Essay

3019 words - 12 pages masing-masing, namun terlebih penggunaan komputer juga dapat untuk mengakses, mengolah, dan menyajikan informasi, baik secara individu maupun kelompok, dan akses intranet maupun internet, merupakan suatu kebutuhan yang secara tak sadar kita sangat memerlukannya dalam kehidupan sehari-hari.Disadari atau tidak, peragkat-perangkat ICT atau TIK seperti komputer, Handphone, dan Internet misalnya, pada awalnya tidak dimaksudkan untuk memperbaiki mutu

Melentur Buluh Biarlah Daripada Rebungnya' Essay

515 words - 2 pages menghasilkan sebuah negara yang teguh dan kepimpinan yang bermutu dari segi kejiwaan dan pemikiran, pendidikan akhlak patut ditekankan oleh ibu bapa, guru dan para pemimpin kepada kanak-kanak sejak awal-awal lagi.Daripada huraian di atas, jelaslah peribahasa ini membawa amanat yang penting, iaitu ibu bapa, guru dan para pemimpin haruslah mendidik kanak-kanak semenjak kecil, janganlah mengasuh mereka pada masa mereka sudah remaja. Oleh itu jadikan peribahasa ini sebagai panduan dalam kehidupan kita

Hubungan Etnik Essay

1295 words - 5 pages RUKUN NEGARAKepercayaan kepada Tuhan merupakan rukunegara yang pertama. Agama merupakan pegangan bagi seseorang. Dalam setiap agama terdapat panduan dalam menjalankan kehidupan seharian yang dapat memastikan seseorang itu lebih terurus, berdisplin dan hormat-menghormati antara satu sama lain. Pegangan agama yang kukuh akan menjadikan seseorang itu tenang dan berfikiran positif lantas dapat menjadikan Malaysia sebagai bangsa yang berdaulat

Pos Un 2013 2014 Essay

7765 words - 31 pages PROSEDUR OPERASI STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C, DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014 BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 2013 1 PERATURAN BADAN