This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Profesie Van 'n ReËNboognasie: Maagersfontein Essay

2202 words - 9 pages

Daar is 'n heelparty kwessies wat na vore kom in Etienne Leroux se Magersfontein, O Magersfontein! van 1976, wat op verbasende wyse direk relevant is in die huidige Suid-Afrika. Hierdie opstel beoog dan om hierdie kwessies uit te lig om sodoende te kan waardeer hoe Leroux se satire grappenderwys na verwys kan word as 'n soort profesie vir die nuwe Suid-Afrika. Die opstel sal ook poog om te bewys dat die moderne leser in die jaar 2004 steeds aanklank sal kan vind by Leroux se roman. Nie net omdat dit kwessies aanraak wat vandag nog relevant is nie, maar omdat van die kwessies selfs meer rellevansie gekry het met die demokratisering van die land. Hoewel Leroux grotendeels geskryf het as 'n reaksie op die politieke en godsdienstige waardes van sy tyd, het hy hom dus bewys as 'voor sy tyd' met sekere idees en kwessies wat in die roman gelig word. Tipies van 'n postmodernistiese teks eindig die verhaal dan ook in absolute chaos, met die doel om as voorbereiding te dien vir die 'nuwe lewe' of nuwe begin wat na die chaos gaan volg. In Magersfontein, weerspieël hierdie chaos en die nuwe begin daarna tot 'n groot mate die vernuwing van ons land Suid-Afrika toe Apartheid finaal afgeskud was, en demokrasie vir die eerste keer aangetrek was. Eerstens moet daar gekyk word na die verskillende wyses waarop Leroux die Suid-Afrikaanse samelewing van 1976 gesatiriseer het om dan aan te toon hoe dit in verband gebring kan word met die huidige Suid-Afrika.Die instellings, persone, en houdinge wat deur Leroux gesatiriseer word is grotendeels polities van aard, maar gladnie uitsluitlik so nie aangesien sosiale kwessies ook sterk aangeroer word. Die sterkste element van satire is die manier hoe Leroux die interaksie van die verskillende karakters (elk met baie uiteenlopende idees en herkomste) uitbeeld, en hoe hulle mekaar hanteer. Wat die interaksie van die karakters weer interresant maak is die hemelsbreë verskille wat daar tussen hulle is. Byvoorbeeld tussen Gert Garries ('n kleurling alkoholis) en Lord Seldom of Lord Sudden (baie deftige Engelse 'lords'). Hierdie tegniek van Leroux om karakters te skep wat baie duidelik verskil, is uiters doeltreffend aangesien die satirisering van die samelewing baie suksesvol gesatiriseer kan word binne die 'gapings' wat bestaan tussen die uiteenlopende karakters. Elke karakter verteenwoordig dan ook een of ander politiese of sosiale aspek van die samelewing wat Leroux satiriseer, en hierdie aspekte moet van nader beskou word. Eerstens satiriseer Leroux die aard van geskiedskrywing en die onbetroubaarheid van historiese feite. Die verfilming van die slag van Magersfontein word deur die karakters vreeslik ernstig opgeneem, maar omdat hulle elkeen hul eie idees het van hoe dit 'regtig' gebeur het, word die verfilming slegs nog 'n warboel van interpretasie met brokkies waarheid wat maar yl gesaai is. Elke karakter verwerk die historiese gebeure maar op sy eie manier tot 'feite', en om van die geskiedenis 'n film te maak is...

Find Another Essay On Profesie van 'n Reënboognasie: Maagersfontein

ethical decision making Essay

1123 words - 4 pages ; konsiderueshëm studimesh të bëra në fushën e kontabilitetit,vihet re se një numër shumë I vogël prej tyre janë bërë në fushën e kontabilitetit të drejtimit dhe gjithashtu shikohet se shumica prej tyre janë bërë në Shtetet e Bashkuara te Amerikës dhe pjesa tjetër në vende me ekonomi të zhvilluar.Ky punim synon të japë të dh&euml

Entrepreneurs vs. Executives at Socaba.com Essay

1149 words - 5 pages preferuar. Por, në momentin që ballafaqohem me tezën, situata ndryshon totalisht. Përveç faktit që teza nuk plotësonte as kriteret minimale fizike, ishte printim i paqartë, ndodh që shumica e pyetjeve nuk ishin në përputhje me njohuritë e marra gjatë vitit, përkundrazi, ishin nivel më i avancuar. Në fillim, u përpoqa të ruaj qetësinë time, por vura re

Yster

3196 words - 13 pages Etruskaanse woord aisar afkomstig is wat die gode beteken.Ystervoorwerpe afkomstig uit die tydperk 3000 v.C. en 2000 v.C. is toenemend in Mesopotamië, Anatolië en Egipte gevind (en is onderskeibaar van voorwerpe wat uit meteoriete vervaardig is vanweë die gebrek in nikkel daarin). Dit wil egter voorkom asof die gebruik van hierdie voorwerpe hoofsaaklik seremonieël was en was yster waarskynlik 'n baie duur metaal, selfs duurder as

Samenvatting johnson & scholes

8267 words - 33 pages te behalen of het creëren van nieuwe kansen. Het is onmogelijk om te reageren op marktveranderingen als je eigen bedrijf je niet de mogelijkheden biedt om nieuwe activiteiten uit te voeren."Fit" or "stretch" zie figuur 1.1 ofwel figuur nr. 1.1 op blz. 8Strategieën kunnen grote bronwijzigingen vragen strategie moet goed overwogen worden. Niet alleen of de nieuwe strategie goede bronnen vindt, maar ook reserve en controle bronnen, om

Dancing

1367 words - 5 pages Voordele en beperkings van oorfone. Oorfone is maklik omdat mense dit kan opvou en dan daarmee reis. Dit kan gebruik word om ander mense te verhoed dat die aanhoor van die klank.Hulle kan ook 'n vlak van klank getrouheid groter as luidsprekers van 'n soortgelyke koste .Hoë gehalte oorfone kan 'n baie plat lae- frekwensie reaksie tot 20 Hz binne 3dB hoor Oorfone is ook nuttig vir speletjies wat gebruik 3D is omdat jy nie hoef bekommer te

Die Telivisie: Hierdie gaan oor hoe die telivisie werk

521 words - 2 pages van die reusetelevisieontvangers wat nodig sou wees om al die golwe op te vang en te verwerk.Hoe die T.V waarlik aanmekara gesit is.Drie basiese kleureDaar word egter net drie kleure gebruik om al die kleure van die reënboog voortestel, rooi(R), groen(G), Blou(B).Vir die kleure om egetr om die T.V. skerm te verskein is 'n kleur kamara nodig om die beeld afteneem.Die beelde wor din die buise varander in elektroniese seine, net soos by swart

Volatiliteit van drie beurskoersen

1452 words - 6 pages vrijwel gelijke resultaten geven, lijkt vervolgonderzoek zinvol over een mogelijke correlatie tussen beide fondsen. Referenties IEX.NL van beleggers voor beleggers (2008). Beschikbaar: iex.nl van beleggers voor beleggers Jong, de R. (2006). Risico bij beleggen in opties. De Financiële Telegraaf. Beschikbaar: http://www.dft.nl/goeroes/richarddejong/753052/Risico_bij_beleggen_in_opties.html Ministerie van Financiën (2003). Kamervragen Crone en Heemskerk over hedge funds in de VS. Beschikbaar: http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2003/06/kamervragen_crone_en_heemsk erk_over_hedge_funds_in_de_vs.html

Summarization of Chapter 1 & 4 of 'Biologie Voor Jou' Het verteringsstelsel & Voedingsstoffen

2347 words - 9 pages vorming van glucose en zuurstof uit koolstofdioxide en water.-Reactievergelijking: koolstofdioxide + water + energie -> glucose + zuurstof 6CO2 + 6H2O + energie -> C6H12O6 + 6O2-Alleen autotrofe organismen zijn in staat tot koolstofassimilatieFotosynthese: koolstofassimilatie waarbij lichtenergie wordt benut.-Uit wit licht worden vooral de oranjerode en de violetblauwe kleure benut.-Fotosynthese komt voor bij planten en cyanobacteriën

world war 1

4091 words - 16 pages Lieve Vrouwe Broederschap. Ca. 1742.Maar Bosch' faam reikte tot ver buiten de grenzen van het hertogdom Brabant. In Venetië, bijvoorbeeld, bevond zich in de verzameling van kardinaal Domenico Grimani werk van Bosch.[12] Ook bevinden zich in die stad het Heremieten-drieluik en het Drieluik van de gekruisigde martelares . Vanwege deze concentratie van door Bosch geschilderde werken in Venetië en omdat de figuren op één van

LO taak dwelms

5417 words - 22 pages onmiddellike behoeftes en is maar inkonsekwent en feilbaar. Kinders rebelleer selde teen waardes, maar meestal teen reëls. Daarom is dit belangrik dat dit reeds vroeg aangeleer moet word, want dit gee selfvertroue wanneer moeilike besluite geneem moet word, veral onder groepsdruk. Wanneer hulle weet wie hulle is, waarin hulle glo en wat die regte, gepaste of goeie manier van doen is, maak dit selfstandige besluite soveel makliker. Wat is 'n

Case Study Marketing: Independer.nl

7305 words - 29 pages de markttransparantie op internet een informatieovervloed tot gevolg heeft die niet meer is te overzien. Uiteraard dienen zich op internet nieuwe partijen aan om dit marktvraagstuk op te lossen, maar ook voor traditionele intermediairs ligt daar een nieuwe uitdaging . Eén van die uitdagingen is dus het doorzichtig maken van de markt.De plaats van Independer in de financiële markt inneemt kunnen we weergegeven aan de hand van de

Similar Essays

The Future Of Power Essay

1061 words - 4 pages ën ai argumenton se edhe pse ky koncept është i vonshëm, ajo qe kjo ngërthen ne vete është e vjetër sa vete njerëzimi 5 . Ani pse e trajton ne "The future of Power" këtë shprehje Nye e ka shpikur në një nga librat e tij të mëhershëm, ndërsa në këtë libër ai ka sjelle një shprehje të re "smart power" dhe e definon duke thënë se

Kushtet Në Të Cilat U Realizua Revolucioni Borgjez Anglez

1380 words - 6 pages ë zgjeronte më shumë tregjet, dmth kolonitë. Krijimi i Bursës ishte një shtysë e re për zhvillimin e ekonomisë. Nga ana tjetër zhvillimi i proçesit të gardhimit dhe rritja e menjëherëshme e popullsisë së qyteteve do të çonin në rrezikun e shpërthimit të konflikteve sociale dhe më tej të konflikteve me karakter politik. Fisnik&euml

Kushtet Në Të Cilat U Realizua Revolucioni Borgjez Anglez

1380 words - 6 pages ë zgjeronte më shumë tregjet, dmth kolonitë. Krijimi i Bursës ishte një shtysë e re për zhvillimin e ekonomisë. Nga ana tjetër zhvillimi i proçesit të gardhimit dhe rritja e menjëherëshme e popullsisë së qyteteve do të çonin në rrezikun e shpërthimit të konflikteve sociale dhe më tej të konflikteve me karakter politik. Fisnik&euml

Kushtet Në Të Cilat U Realizua Revolucioni Borgjez Anglez

1380 words - 6 pages ë zgjeronte më shumë tregjet, dmth kolonitë. Krijimi i Bursës ishte një shtysë e re për zhvillimin e ekonomisë. Nga ana tjetër zhvillimi i proçesit të gardhimit dhe rritja e menjëherëshme e popullsisë së qyteteve do të çonin në rrezikun e shpërthimit të konflikteve sociale dhe më tej të konflikteve me karakter politik. Fisnik&euml