This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Revolucionari I Klasne Borbe U Delu "Kuca Duhova" Izabele Aljende

877 words - 4 pages

U knjizi “Kuca duhova” predstavnici siromasnog drustvenog sloja su porodica Garsija, Migel, Amanda, Transito Soto, kao i sluge u kucama del Valje i Trueba. Medjutim nemaju svi ulogu istog znacaja u klasnim borbama. Najistaknutiji borci za slobodu su Pedro Garsija Treci i Migel. Njima se pridruzuje i Hajme, i pored toga sto je on sin Estebana Trueba, jednog od najbogatijih ljudi u zemlji. Na nekoliko primera moze se videti kako razmisljaju i reaguju radnici, seljaci i drugi siromasni ljudi.Garsije su simbol radnicke klase: od pamtiveka oni su bili nadnicari na imanju Tri Marije. U romanu se govori o nekoliko Garsija.Prvo saznajemo o Pedru Garsiji Starijem. Taj pripadnik domorodackog stanovnistva je jedan od najstarijih zitelja Tri Marije. Postuje ga Esteban Trueba jer mu je u vise navrata pomogao svojim poznavanjem indijanske tradicije. On predstavlja vrstu radnika koji je odrastao u ubedjenju da jedino gazda moze da upravlja imanjem i da se u te zakone ne treba mesati. Pedro Garsija Stariji nije dovodio u pitanje gazdin autoritet, prihvatajuci je svojevrsni feudalni sistem u kome je ziveo dugi niz godina. Tako su razmisljali i drugi seljaci sto pokazuje da se “ocigledno svih ovih godina niko od napolicara nije usudio da napusti svoj kucerak i nastani se u velikoj, praznoj gazdinskoj kuci” (Aljende 59).Njegov sin, Pedro Garsija Mladji, je postavljen za nadzornika imanja kada je Trueba obnovio imanje. “Truebi je bilo jasno da je ovaj prosti seljak pametniji od ostalih” (Aljende 72). “Pedro Garsija Mladji ga je mrzeo, iako nikada nije imenovao to mucno osecanje koje ga je zbunjivalo i peklo u dusi” (Aljende 73). Ipak znao je da nikada nece smeti da mu protivreci, jer on je bio gazda. Sudjeno mu je da do kraja zivota podnosi njegov bes, nadmenost i obesne naredbe. Iako se u sebi nije pokorio, Pedro Mladji to nije pokazivao i je prihvatao bez pogovora postojeci sistem.Pedro Garsija Treci je takodje predstavnik radnicke nize klase, ali i revolucionar u dusi. On je imao ljubavnu vezu sa Blankom, cerkom Estebana Truebe sto je dokaz njegovog neprihvatanja klasnih razlika i njegove hrabrosti da se bori za ljubav zene koju voli. Bio je u stanju i da se suprotstavi gazdi, jer je pripadao sasvim drugacijoj generaciji Garsija koja ne prihvata bogomdano gazdino vlasnistvo nad Tri Marije i nad njihovim zivotima. Pedro je na imanju Tri Marije zaista bez prekida govorio o pravicnosti. Jedini se drznuo da prekosi gazdi iako ga je zbog toga otac, Pedro Mladji, redovno batinao. Pedro je unosio subverzivnu literaturu medju radnike na Tri Marije. Pisao je revolucionarne pesme, o kokoskama i lisici, metaforama za obespravljene radnike i nadmene veleposednike. Pedro nije ratoboran u svojoj zelji za promenom...

Find Another Essay On Revolucionari i klasne borbe u delu "Kuca duhova" Izabele Aljende

MIGRACIJE I ODLIV MOZGOVA (migration and brain drain)

1956 words - 8 pages prirodnih, tehni~kih, pravnih i ekonomskih nauka (ali i u oblasti muzike i umetnosti), treba {to vi{e investirati i podr`avati te qude (kao politika zemqe), ali i podr`avati migracije kao izvor razvoja qudskog kapitala. Mesto borbe sa posledicama treba sara|ivati sa drugim zemqama po tom pitawu. Predla`u se mere:·pomo}i migrantima (pru`ati socijalnu i ekonomsku pomo}, ali i podstrek potencijalnim migrantima) da bi se u~inio privla~nim wihov ostanak

Razvojni trendovi i perspektive u ergonomiji

3656 words - 15 pages zdravlju, itd.4,64,2G. GRAFI?KO PRIKAZIVANJEPoslednja faza u vrednovanju odabranog proizvoda je grafi?ko prikazivanje i analiza. Na apscisi se nalazi kriterijum zadovoljstva a na ordinati kriterijum va nosti. Zavisno od toga na kom delu dijagrama su raspore?ene pojedine ta?ke dobijamo predstavu o tome u kakvom su odnosu kriterijumi vrednovani po osnovu va nosti, odnosno, zadovoljstva.* U slu?aju ta?ki koje se nalaze u I kvadrantu dati kriterijum

Rene Descartes and a discription of his dream and evil demon conjectures, method of doubt, and clear and distinct testing. Also, the bad and good of his theory (opinion)

4572 words - 18 pages . proveo je u Francuskoj. Dok je bio u Francuskoj posvetio se proučavanju filozofije i ekspermentisao u oblasti optike. 1628. godine, pošto je prodao svojinu u Francuskoj, odselio se u Holandiju, gde je proveo veći deo ostatka života. U to vreme je radio na delu "Pravila za rukovođenje umom" (Praktična i jasna pravila upravljanja duhom u istraživanju istine; De rugulus utilibus et claris ad ingenii directionen in

Medjunarodna trgovina proizvodima intelektualne svojine (international trade in IP)

6913 words - 28 pages autorske svojine je ohrabrewe i hagrada za kreativni rad.INDUSTRIJSKA SVOJINA - {titi sve pronalaske koji nalaze primenu u industriji. Ona se mo`e podeliti u dve podgrupe:Jedna podgrupa se mo`e okarakterisati kao za{tita odre|enih znaka, u ovom slu~aju TRADEMARK, koji prave razliku izme|u proizvoda i usluga jednog proizvo|a~a i proizvoda i usluga koje nisu od tog proizvo|a~a; i indikatora geografskog porekla koje ozna~ava da proizvod poti~e iz

Swords-and-Scandals

7860 words - 31 pages ѕacrifice of thoѕe martyrѕ who gave their liveѕ on blood-red ѕandѕ of Roman arenaѕ preѕerveѕ for uѕ an eternal Truth. The faith born then iѕ ѕtill available" (DeMille 1959.325). In the darkeѕt moment of the Depreѕѕion, Paramount advertiѕed the film with the meѕѕage: "Like a ѕhining light! In an America darkened by ѕhattered dream

When the Bubble Burst

1539 words - 6 pages By the time I arrived state side from my second tour in the Middle East the housing bubble had already burst. I noticed a drastic change in the way that many of my friends and family were living. Several of my friends that worked in real estate had sold their boats and seconds houses. My own stock portfolio had lost a third of its value. My sister and her husband had defaulted on their home mortgage leaving them scrambling for a place to live. I

phase diagram

4456 words - 18 pages Introduction: Chemical equilibrium is a crucial topic in Chemistry. To represent and model equilibrium, the thermodynamic concept of Free energy is usually used. For a multi-component system the Gibbs free energy is a function of Pressure, Temperature and quantity (mass, moles) of each component. If one of these parameters is changed, a state change to a more energetically favorable state will occur. This state has the lowest free energy

Revolutionary Work of Art

1890 words - 8 pages , but rather elevated. Replicating an art substitutes a mass existence for a distinctive existence, hence, the reproduction of art, once permitted, brings art closer to the masses (Benjamin 1054). As time gradually changes from its traditional past, to the present “renewal of humanity” (1054), so does the perception of the masses and its movement. I would argue that the development of technological reproduction and capitalism have led to the loss

Enlightenment Thought in New Zealand Schools

1594 words - 6 pages In this essay I will be looking at how the political and intellectual ideas of the enlightenment have shaped New Zealand Education. I will also be discussing the perennial tension of local control versus central control of education, and how this has been affected by the political and intellectual ideas of the enlightenment. The enlightenment was an intellectual movement, which beginnings of were marked by the Glorious Revolution in Britain

Psychological Egoism Theory

2240 words - 9 pages The theory of psychological egoism is indeed plausible. The meaning of plausible in the context of this paper refers to the validity or the conceivability of the theory in question, to explain the nature and motivation of human behavior (Hinman, 2007). Human actions are motivated by the satisfaction obtained after completing a task that they are involved in. For example, Mother Teresa was satisfied by her benevolent actions and

How Celtic Folkore has Influenced My Family

1587 words - 6 pages birth to the Celtic Cross (Origins and Influences, 1).” Although I am unsure of what the original Pagan customs consist of, it is clear that the cross has acquired different roles in both Irish history and the Desmond family. With the help of other immigrants and traditions that have been passed on, this piece of folklore has become a symbol of both Christianity and womanhood in my family. As is tradition, my mother would give each of my sisters a

Similar Essays

Drustvena Elita I Klasne Borbe U Delu "Kuca Duhova" Izabele Aljende

953 words - 4 pages U romanu Kuca Duhova Izabele Aljende, spisateljica verno predstavlja tenzije izmedju razlicitih drustvenih slojeva, kao sto su skoro neogranicena moc i novac gazde imanja Tres Marias, Estebana Truebe, u poredjenju sa radnicima i seljacima na tom istom imanju koji su promorani da rade kako bi prehranili svoje porodice. Tenzije su stvorene izmedju ljudi koji okruzuju predsednika, vise klase, sa onima koji se neprestano bore za opstanak sa skoro

"Kora" By A Serbian Writer Vasko Popa

1715 words - 7 pages ostavlja u trku na coveka posmatraca, odnosno "stvaralacka imaginacija koja vrsi montazu vidjenog i od toga pravi moderno pesnicko izricanje istine".Nakon prve pesnicke knjige Kora (1953), Popa je objavio sledece zbirke pesama: Nepocin-polje (1956), Sporedno nebo (1968), Uspravna zemlja (1972), Kuca nasred druma (1975), Zivo meso (1975), Vucja so (1975) i Rez (1981). Priredio je i antologije: Od zlata jabuka (1958), Urnebesnik (1960; narodni

Programming In Real Time Essay

8511 words - 34 pages krug, koji ima kao dodatni parametar poluprečnik. Atributi su primitivnih tipova, za klasne tipove iskazujemo asocijaciju na nivou dijagrama koji ima konstruktor, jos dohvatanja poluprečnika pored nasledjenog uzimanja centra i neapstraktno računanje površine obima. Činjenica da krug nasleđuje figuru označava se sa strelicom okrenutom ka nadklasi sa praznim trouglom kao vrh te strelice. Jer u stvari,ako gledamo

Razvoj Glasova, Nepravilnosti U Govoru, Razvoj Recnika, Obim Akrivnog Pisanog Recnika, Pasivni Recnik, Svojstva Jezickog Ponasanja, Razvoj Recenice

2381 words - 10 pages U V O DJezik pretstavlja neizostavan deo celokupnog intelektualnog zivota, te se stepen jezickog razvoja neposredno odrazava na stepen intelektualnog razvoja. Pre svega, jezik je jedini od svih simbolickih sistema ima sve tri osnovne dimenzije psihickog: emotivnu, kognitivnu i konativnu. Iz tih razloga ispitivanje jezika u proceni inteligencije ima vazno mesto, a pracenje jezickog razvica sluzi kao pouzdan pokazatelj stepena opsteg razvoja