Rusland Zal Nooit Een Democratie Kunnen Worden

1154 words - 5 pages

Rusland zal nooit een democratie kunnen wordenDoor de geschiedenis heen heeft Rusland altijd naast het pad van de democratie gelopen. Rusland heeft niet de hervormingen van West- Europa meegemaakt, zoals de Verlichting, de Franse Revolutie en de Renaissance en ze is teveel beïnvloed door de omringende volkeren uit Azië, betreffende onder andere religie en cultuur. Zou de mentaliteit, die mede hierdoor is ontstaan tijdens het tsarendom, de kans op een democratische toekomst via het Europese model hebben verspild?Om te weten te komen of Rusland naar Europees voorbeeld democratisch kan worden, moeten we eerst kijken naar de redenen waarom Rusland zich altijd al van Europa heeft onderscheiden. De afgelopen driehonderd jaar heeft Rusland erop gestaan als deel van Europa te worden beschouwd, maar Rusland ligt niet alleen op het Europese, maar ook op het Aziatische continent. Van de dertiende tot de vijftiende eeuw werd Rusland door de Mongolen (ook wel bekend als de Tataren of de ‘Gouden Horde) overheerst. Daarnaast hadden de Russen in plaats van een behoefte aan vergelegen koloniën, een enorme expansiedrift. Dit kwam deels uit een verlangen naar meer macht en deels uit noodzaak; veel Russen bewoonden de open vlakten in Azië en deze waren kwetsbaar voor aanvallen van buitenlandse vijanden. Men moest dus wel uitbreiden om natuurlijke grenzen te kunnen vormen.De uitbreiding boezemde het Russische volk een gevoel van ontzag en nationale trots in. De overwonnen volken werden in hun waarde gelaten. Niet- Russische adel mocht zelfs Russische lijfeigenen houden en kon doordringen tot de machtselite van Rusland. De Russische boeren en lijfeigenen kregen de kans niet om zich op te werken in deze klassenmaatschappij. Rusland heeft bijvoorbeeld nooit iets meegekregen van de Verlichting, die ongeveer duurde van 1650 tot het einde van de 18e eeuw. Tsarina Catharina II hield zich tijdens haar regeerperiode enthousiast bezig met dit onderwerp, maar de boeren en lijfeigenen kregen geen stem in de regering, de lijfeigenschap stond niet ter discussie en aan het absolute koningsschap mocht niet getornd worden, terwijl deze punten juist zo hoog op de agenda stonden tijdens de periode van Verlichting. De staat bleef zich vasthouden aan de autocratie. Elk initiatief van de samenleving werd verstikt door de almachtige heerser. Daarnaast heeft Rusland het feodalisme niet gekend, wat in West- Europa had geleid tot de inperking van de macht van de vorst en de eerste stap was naar de macht aan de politieke partijen, vakbonden en de middenklasse. In Rusland leidde het lijfeigenschap tot een afkeer voor wet en bezit en de behoefte aan een gezamenlijk verzet tegen alle vormen van autoriteit werd hierdoor bijna een vanzelfsprekend gevolg. De rechten van het staatsburgerschap hadden de boeren nooit gekend. Er waren altijd maar twee keuzes om te overleven in de samenleving; accepteren of rebelleren. Op de Westerse manier heeft men het nooit helemaal willen...

Find Another Essay On Rusland zal nooit een democratie kunnen worden

Kan men met marketing behoeften creeëren?

647 words - 3 pages /nutsfuncties. Dit impliceert dat marketing nooit een need kan creeëren, het kan enkel een sturende functie hebben. De marketing van bedrijven kan immers de nutsfuncties van de consumenten niet aanpassen en tevens kan marketing niet het rationele vermogen van een consument doen verminderen. Verder kan de bewering ‘needs kunnen niet gecreerd worden’ ook ondersteund worden aan de hand van een empirisch argument. Goffin, Lemke en Koners (2010) beschreven in het

Het regenwoud in zuid amerika Essay

1214 words - 5 pages dieren en miljoenen soorten dieren en planten. Te veel om op de noemen.1 de eerste laag die je kan zien zijn de reuzenbomen:De bomen kunnen in het regenwoud heel hoog worden tot ongeveer 70 meter. In Nederland zouden we ze nooit zo hoog kunnen krijgen maar in Nederland zijn alle bomen van zacht hout maar ze hebben te weinig plek en ze hebben het niet nodig om zo hoog te worden, daar in tegen tot de bomen in regenwouden. Die bomen kunnen alleen maar

an inconvenent truth

970 words - 4 pages helft van onze lampen zijn led lampen. Het is dus 7x minder stroomverbruik. LED lampen hebben een hele lange levensduur. De levensduur van LED lampen zijn ongeveer 50.000 branduren. Dat is ongeveer als een lamp 8 uur per dag aan staat meer dan 17 jaar. LED lampen zetten stroom zijn zo effectief dat ze niet heet worden maar een heel klein beetje warm. Nooit meer je handen branden aan een lamp en nooit meer brand door een lamp dat is toch geweldig

Tibet En China

1174 words - 5 pages nooit openbaar verschenen. Tibet is nooit belangrijk genoeg geweest om door de westerse landen in de politieke agenda geplaatst te worden. Door de toenemende migratie van Han-Chinezen zullen de Tibetanen in de toekomst een steeds kleinere minderheid gaan vormen.

Zero Tolerance; Zero Fear

624 words - 2 pages . gecontroleerd worden. Zoals in New York, zullen ook hier in de steden wijkagenten komen, die de boel goed in de gaten houden. Deze surveillanten zullen dan de kleine diefstallen ook zien, en hier zal dan ook streng op gecontroleerd worden. Hierdoor zullen mensen met een veilig(er) gevoel op straat rondlopen. Maar niet alleen op de straten wordt meer en beter gecontroleerd, ook op de wegen zal er meer opgelet worden. Snelheids overtreders en weg

agrifood

2385 words - 10 pages renovatie- werkzaamheden gebruikt de sector nog steeds de achterhaalde methoden uit de industriële revolutie « ketensamenwerking is geen geloof nr 2 2013 29 kan er worden geleerd van fouten - zodat prestaties voortdurend kunnen worden verbeterd - en kunnen de noodzakelijke investeringen in kennis en BIM worden terugverdiend. mEtEn iS WEtEn iS vErbEtErEn Een vaak gehoord bezwaar tegen ketensamenwerking is het vermeende gebrek aan transparantie

Argumentatie in uitvoering

958 words - 4 pages we hebben geen informatie over de teams in de divisie waarin we terecht zullen komen. Daarbij is het feit dat als zij inderdaad zeer zwak blijken te zijn dat je met een 3 spitsen systeem juist meer kans hebt op doelpunten.Het veranderen van formatie zal leiden tot het veranderen van trainen, dit kost veel tijd terwijl we beter kunnen trainen op andere dingen.Dit vind ik een lastig argument om op tegen te gaan. Het kost inderdaad veel tijd om de

Confucianistisch en Communistisch China, overeenkomsten en verschillen

1642 words - 7 pages aspecten van het Confucianisme in het hedendaagse China te vinden. Zo doen steeds meer Chinese ouders hun kinderen op Confucianistische les en is het respect en de verering van ouderen gebleven. Naar mijn mening is dit de oorzaak van het feit dat het Confucianisme eeuwenlang heeft bestaan, en zo diep in de Chinese cultuur zit, dat het zeker niet in een eeuw totaal kan vervangen worden door een ander systeem met daarbij behorende principes. Kortom zal het confucianisme voorlopig, of misschien wel nooit, geheel uit de Chinese cultuur verdwijnen. De toekomst zal het uitwijzen…

Niets te verliezen en toch bang

1103 words - 5 pages verantwoordelijkheden. Dit zorgt ervoor dat wij werken met een strak tijdschema waardoor wij vaak gaan stressen. In haar artikel vermeld zij dat het uitstellen van de behandeling bepaalde risico’s met zich meenemen waaronder onze aanvallen kunnen toenemen en patiënten met paniekaanvallen meestal worden doorverwezen naar een cognitieve gedragstherapeut. Die stappen heb ik ook ondernomen en zelf heeft het weinig geholpen bij mij. De dokters waar ik naartoe ging

Market research PostNL

8182 words - 33 pages distributie industrie, gewijd aan het leveren van oplossingen aan haar klanten. In 2010 heeft TNT aangekondigd haar divisies, Mail en Express, te scheiden en er twee standalone bedrijven van te maken . Na de scheiding, zal TNT NV zich uitsluitend richten op e-mail activiteiten en zal het worden omgedoopt tot TNT Express. Op 25 mei 2011 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TNT N.V. de opsplitsing van het bedrijf goedgekeurd in een

Humor in de reclame

2184 words - 9 pages dit blijven herhalen. Je hebt dus nooit een formulier ingevuld waarbij je toestemming gaf om bijvoorbeeld wekelijks op de hoogte gebracht te worden van nieuwe aanbiedingen etc. Niet ieder initiatief van bedrijven om contact te leggen met mensen is spam. Spam onderscheidt zich van het opt-in systeem en e-mailmarketing doordat -om de doelgroep te bereiken- een e-mail wordt gestuurd naar een groep die veel groter is dan de werkelijke potentiële

Similar Essays

Verenigd Europa Hemel Of Hel?

1298 words - 5 pages terroristen tijdig gevat worden. We kunnen dus besluiten dat een Verenigd Europa niet louter een bureaucratische rompslomp is, maar gevolgen heeft voor elke burger. Daarom vind ik het ook heel belangrijk dat een land niet zomaar kan toetreden tot deze Unie, maar moet voldoen aan een reeks gegevens zoals het principe van de democratie en de rechtsstaat, de markteconomie en de vakbondsvertegenwoordiging. Ook moet elk land zaken zoals het racisme en

Primaire Biliaire Cirrose Essay

867 words - 4 pages Momenteel is er geen medicijn tegen PBC. Wel kan er ursodeoxycholzuur worden voorgeschreven dat zorgt voor een vertraging van de ziekte door een verbetering van de leverfuncties. Tegen de jeuk kunnen medicijnen worden voorgeschreven die ervoor zorgen dat de patiënt hier minder veel last van zal hebben. Verder kan een bloeding in de slokdarm als gevolg van de spataderen worden behandeld door middel van het dichtdrukken van de spatader of door

De Invloed Van Veiligheid Op De Persvrijheid In De Vsa

4908 words - 20 pages prioriteit geworden, dit heeft al vele slachtoffers geëist.De gebeurtenissen leidden ertoe dat de neoconservatieve haviken binnen de partij meer gehoor zouden krijgen. Dit impliceerde dat de wereld geconfronteerd werd met een revolutionaire politieke doctrine. Net als met de 'containment' politiek tijdens het communisme, kunnen nu onder het mom van antiterrorisme, andere motieven bedekt worden. De nieuwe doctrine houdt ook in dat de VS alles

Haloo Essay

9848 words - 39 pages is op televisie heel veel gezegd en gespeculeerd. Maar wat is hier nou van waar en hoe kunnen de pieken en dalen verklaard worden?In bovenstaande grafiek is het koersverloop van de bitcoin te zien over een tijdsvlak van een half jaar. Op de x-as is de datum te zien en op de ij-as het bedrag in euro's dat één bitcoin waard was.Er zijn veel grote pieken en dalen te zien. De meeste zijn logisch te verklaren en dat zal ik nu ook doen