This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Verenigd Europa Hemel Of Hel?

1298 words - 5 pages

PAGE PAGE 2
Verenigd Europa: hemel of hel?Hoewel de drang naar een Verenigd Europa al verscheidene eeuwen bestaat, merkbaar aan de vele pogingen van koningen en keizers om het hele continent te veroveren, ligt de voorgeschiedenis van de Europese Unie voornamelijk in het interbellum. In de periode van wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog waarin Europa te maken had met de machtige Verenigde Staten, oogstte Graaf Richard Coudenhove-Kalergi veel succes met zijn boek "Pan-Europa" en richtte hij in 1923 de eerste Europese Eenheidsbeweging op. De echte geboorte van de huidige Europese Unie ligt echter een aantal jaren later bij een Fransman: Jean Monnet (nog altijd bekend als de vader van de Europese Unie). Een eerste goed gevolg van de Unie is dat Europa socialer zal worden. Tijdens de koude oorlog die volgde op wereldoorlog ΙΙ verpauperden vele landen achter het ijzeren gordijn. De levensstandaard van deze mensen ligt ver beneden de West-Europese standaard. Daarom willen ook vele Oost-Europese burgers migreren naar het rijkere West-Europa. Door de eenmaking zal met de steun van het Westen de economie in de nieuwe lidstaten zeker aanzwengelen. Ik vind dit een zeer goede zaak, want hierdoor zal het verschil tussen arm en rijk verkleinen. Langs de andere kant vind ik het ook wel spijtig want binnen een tiental jaar zal je niet meer "supergoedkoop" naar Slowakije, .. op reis kunnen gaan. Het feit dat Europa belangrijker wordt in de wereld is een tweede belangrijk gevolg. Een verenigd Europa betekent veel meer ten opzichte van supermachten als Amerika. België alleen zou Amerika nooit op zijn plaats kunnen zetten, de Europese Unie echter legt meer gewicht in de schaal. Op deze manier hebben we een stem in de wereld. Hieraan hecht ik toch ook wel veel belang. We moeten het monopolie van deze supermachten afnemen.Het vergroten van de mogelijkheden voor de burgers, vind ik een derde goede zaak. Door de eenmaking van Europa wordt de handel van materialen binnen Europa verbeterd en wordt de arbeidsmarkt vergroot. Het reizen binnen Europa wordt nu eenvoudiger gemaakt door het openstellen van de grenzen en door de eenheidsmunt. Volgens mij is dit een ideale manier om Europa dichter bij de burgers te brengen.Nochtans brengt het verdwijnen van de grenzen ook veel nadelen met zich mee voor de burgers. Voor bedrijven bijvoorbeeld wordt het verhuizen naar andere landen vereenvoudigd. Wanneer grondstoffen en arbeidskosten in een ander Europees land goedkoper te verkrijgen zijn, is er niet veel meer nodig om een aantal Belgische vestigingen te sluiten. Naar mijn mening is dit een slechte zaak voor de Belgische werknemer. Het zorgt voor een toename van de werkeloosheid. Niet zolang geleden hebben we hiermee te maken gekregen. Door de openstelling van de grenzen mogen bijvoorbeeld Poolse arbeiders hier komen werken. Hiermee kregen we dan ook te maken in de "Zwan-fabriek". Deze fabriek wilde eigen Belgische werknemers ontslagen om goedkopere, Poolse...

Find Another Essay On Verenigd Europa - hemel of hel?

Market research PostNL Essay

8182 words - 33 pages worden.Specifieke aanbevelingHet concept lanceren onder de ouderen in de Nederlandse bevolking met behulp van Postnl en/of de concurrenten. De ouderen groep (65+) is 20% van de totale bevolkings groep in Nederland. In deze groep zal ook genoeg vraag zijn naar dit product doordat ouderen minder gebruik maken van de digitale technologie en slecht kunnen lopen naar de rode brievenbussen. Voor de bedrijven is het concept makkelijker toe te passen omdat het bij

LO taak dwelms Essay

5417 words - 22 pages lewe. Seks 11 | P a g e 51% van tieners in S.A. het seks voor 15. 20% begin al vóór 12 eksperimenteer en 41% van 14-jariges is seksueel aktief, volgens die SA Mediese Navorsingsraad se peiling oor risiko-gedrag by die jeug. Bangmaak-tegnieke word steeds gebruik om tieners te keer om seks te hê, volgens seksuoloog Marlene Wasserman. Daar word vertel dat jy as tiener gaan sterf, hel toe gaan, swanger raak of 'n slegte reputasie

Radioens Historiske Udvikling

4479 words - 18 pages -selskaber "General Electric", Westinghouse og AT&T i 1919 sammen og formede "Radio Corporation of America" (RCA) af frygt for udenlandsk konkurrence fra Marconi's datterselskab i USA og for at enes om patentudviklinger. Disse selskaber blev de første seriøse broadcastere på markedet og udviklede sig senere til store netværker i form af NBC, CBS, MBS og ABC.I Storbritannien samledes ligeledes de førende

When the Bubble Burst

1539 words - 6 pages By the time I arrived state side from my second tour in the Middle East the housing bubble had already burst. I noticed a drastic change in the way that many of my friends and family were living. Several of my friends that worked in real estate had sold their boats and seconds houses. My own stock portfolio had lost a third of its value. My sister and her husband had defaulted on their home mortgage leaving them scrambling for a place to live. I

phase diagram

4456 words - 18 pages Introduction: Chemical equilibrium is a crucial topic in Chemistry. To represent and model equilibrium, the thermodynamic concept of Free energy is usually used. For a multi-component system the Gibbs free energy is a function of Pressure, Temperature and quantity (mass, moles) of each component. If one of these parameters is changed, a state change to a more energetically favorable state will occur. This state has the lowest free energy

Revolutionary Work of Art

1890 words - 8 pages Walter Benjamin emphasizes in his essay, “The Work of Art in the Age of its Technological Reproducibility” that technology used to make an artwork has changed the way it was received, and its “aura”. Aura represents the originality and authenticity of a work of art that has not been reproduced. The Sistine Chapel in the Vatican is an example of a work that has been and truly a beacon of art. It has brought a benefit and enlightenment to the art

Enlightenment Thought in New Zealand Schools

1594 words - 6 pages In this essay I will be looking at how the political and intellectual ideas of the enlightenment have shaped New Zealand Education. I will also be discussing the perennial tension of local control versus central control of education, and how this has been affected by the political and intellectual ideas of the enlightenment. The enlightenment was an intellectual movement, which beginnings of were marked by the Glorious Revolution in Britain

Psychological Egoism Theory

2240 words - 9 pages The theory of psychological egoism is indeed plausible. The meaning of plausible in the context of this paper refers to the validity or the conceivability of the theory in question, to explain the nature and motivation of human behavior (Hinman, 2007). Human actions are motivated by the satisfaction obtained after completing a task that they are involved in. For example, Mother Teresa was satisfied by her benevolent actions and

How Celtic Folkore has Influenced My Family

1587 words - 6 pages Every family has a unique background that influences the way they live and interact with other people. My parents, who emigrated from Ireland to the States with my three brothers in 1989, brought over their own Celtic folklore and traditions that have helped shaped the way our family operates and lives. One aspect of folklore that has helped shape my family dynamic is the Celtic cross—both its background and what role it has played in our lives

Julia Margaret Cameron

1406 words - 6 pages At a time when women were looked upon as being homemakers, wives, mothers and such the late 1850's presented a change in pace for one woman in specific. Photography was discovered in 1826 and soon after the phenomenon of photography was being experimented with and in turn brought new and different ways of photo taking not only as documenting real time, but also conceptualizing a scene in which an image would be taken. Julia Margaret Cameron will

Evaluation of School Improvement

1403 words - 6 pages climate of the organization. Dr. Hunter indicated the learning environment should be positive, inviting, friendly, clean, and safe. Visitors should feel welcomed as they enter the school building. Dr. Hunter noted positive learning environment celebrates the diversity of the school population. The positive learning environment reflects the culture, belief, and values of the community, which is woven into the fabric of the school curriculum

Similar Essays

Vedior Marketing Plan Essay

3140 words - 13 pages die niet de juiste scholing hebben gehad voor een baan.Plaats: Vedior zit verspreid door Europa. Landen waar Vedior tot nu toe gevestigd is zijn: - Frankrijk - Nederland - Italië - België - Duitsland - Zwitserland En in de toekomst: - Verenigde Staten - Verenigd Koninkrijk Promotie: Vedior maakt in verhouding tot de andere uitzendbureaus minder gebruik van massamarketing. Van direct marketing daarentegen wordt wel

Noble, A Summary Essay

8644 words - 35 pages jongere generaties waardoor er een vergrijzing optrad in Europa. Pas in de 15e en 16e eeuw had men door dat de ziekte besmettelijk was en wist men doeltreffend quarantaines en embargo's in te stellen. Naast medische verklaringen kwamen er ook andere theorieën. Veel christenen zagen de pest als een voorbode voor het Laatste Oordeel, of in ieder geval een teken dat God niet tevreden was over de gang van zaken op aarde. Er kwamen verschillende

Nigeria In De Ban Van De Olie

6183 words - 25 pages . Vooruitzichten 19HOOFDSTUK 2: Diversificatieanalyse 192.1. Nigeria's Europese handelspartners 192.1.1. Algemene introductie in de Handelsdata 192.1.2. Landentotalen 212.1.3. Landenpercentages 212.1.4. Gekozen product 222.1.5. Ruimtelijke verdeling van de invoer 232.1.6. Product Diversificatie Index of PDI 242.1.7. Conclusie 252.2. Vergelijkende analyse met Niger 252.2.1. Algemene introductie in de Handelsdata 252.2.2. Landentotalen 252.2.3

I've Been In Holland And I Wrote A Dutch Essay

2674 words - 11 pages wereld. Het leven is een hel en de dood de hemel... deze groep is de kleinste van de drie. De tweede groep zijn mensen die lijden aan een ernstige ziekte die hoogstwaarschijnlijk fataal zal aflopen; voor hen is er dus gewoon geen gunstig vooruitzicht meer. Vaak verkeren zij in helse pijnen. Het is niet zo dat zij graag dood zouden zijn... het kan zelfs zo zijn dat ze van het leven houden, maar door het vooruitzicht en de pijn die je doorstaat wil