Waarom Vrij Zijn Essay

3243 words - 13 pages

De vrijheid om zelf te bepalen wat we doen is één van de grote pilaren van de
westerse maatschappij. Dit is geen verrassing aangezien we ons tijdens de
Verlichting los hebben gemaakt van autoritaire dogma’s. Sindsdien kiezen we zelf
waar we in geloven en hoe we moeten leven. Daarbij is het belangrijk dat de
keuzes die we maken autonoom zijn, want als ze bepaald worden door externe
factoren heeft onze emancipatie weinig zin gehad. Het belang van vrije wil is zo
groot dat we in veel gevallen de intentie belangrijker vinden dan de handeling
zelf. Bijvoorbeeld in het strafrecht. Eén van de belangrijkste vragen die
meespelen in een zaak is 'wat dacht de verdachte bij het plegen van de
misdaad.' Toch is het filosofisch debat rondom de vrije wil zeker niet beslecht. De
discussie tussen libertaristen en deterministen is nog sterk gaande en
bevindingen uit het wetenschappelijk veld, met name de neurowetenschappen,
woekeren de vlammen alleen maar aan.
In dit essay zal ik aan de hand van Derk Pereboom's 'hard incompatibilism' laten
zien dat de vrije wil geen voorwaarde is voor de dingen die we normaliter
denken. Over het algemeen vinden we het belangrijk dat we keuzes kunnen
maken die van niks buiten ons afhangen. hierbij zal ik me concentreren op de
belangrijkste argument voor vrije wil, namelijk dat een deterministische blik op
vrije wil morele verantwoordelijkheid uitsluit. Peereboom maakt veel ruimte om
te laten zien dat we zonder een vrije wil alsnog een zinvol leven leiden, zijn
hypothese is zelfs dat als we ons los kunnen maken van de illusie van de vrije wil
we een veel zinvoller en gelukkiger leven kunnen leiden. Na deze uiteenzetting
zullen we een kritisch blik werpen op Pereboom’s redenatie. Misschien kunnen we
op een andere manier over vrije wil denken die vruchtbaarder is dan hoe
Peereboom en zijn discussiegenoten erover denken. Dit is ook het doel van dit
essay. Ik wil onderzoeken in hoeverre de ontologische vraag naar vrije wil
verwarrend is. Mijn hypothese is dat we in plaats van de vraag naar het bestaan
of onbestaan van de vrije wil beter een andere vraag kunnen stellen. Dat is
namelijk de vraag hoe we vrij kunnen zijn. Ik zal argumenteren dat dit sterk
gerelateerd is aan onze bewustwording van de manier waarop we
gedetermineerd zijn.
Peereboom noemt zijn positie ‘hard incompatibilism’. Met twee stellingen somt hij
zijn hard incompatibilism op. De eerste zegt dat al onze handelingen en keuzes
zijn of ‘alien-deterministic’ of ‘partially random events’ of ‘truly random events’.
Dit zou betekenen dat alle keuzes die we maken tenminste door invloeden van
buitenaf bepaald worden. En de tweede stelt dat incompatibilisme zoals het door
de ‘causal history principle’ gedefinieerd wordt, waar is. Hij rechtvaardigt zijn
eerste stelling door zich te beroepen op de natuurkunde. In deze wetenschap
worden alle gebeurtenissen gereguleerd door natuurkundige wetten. En
aangezien al onze handelingen en keuzes op het fysieke vlak, waar de
natuurkunde over...

Find Another Essay On Waarom vrij zijn

Humor in de reclame Essay

2184 words - 9 pages doelgroep. Men valt op deze manier dus mensen die helemaal niet geïnteresseerd zijn lastig. Dan kan je jezelf afvragen "waarom gebruiken bedrijven spam, als ze hier veel mensen mee lastig vallen?" Het antwoord is klaar en duidelijk. E-mails versturen kost nauwelijks geld, dus een bedrijf dat aan spam doet kan rendabel miljoenen spamberichten versturen naar willekeurige mensen om slechts één product te verkopen. Vandaar dat veel internetgebruikers

haloo Essay

9848 words - 39 pages bitcoin vastgelegd en wordt elk aspect kort toegelicht waarom bitcoin noodzakelijk is. Het meest belangrijke argument dat Satoshi (Satoshi Nakamoto is de pseudoniem voor de bedenker van bitcoin) aanhaalt, is dat er in het huidige systeem een bepaald vertrouwen nodig is. In het huidige financiële systeem vertrouw je namelijk een derde partij met je geld: de bank. Dat zijn op winst gerichte bedrijven die ook failliet kunnen gaan(en dat hebben we

Algemene juridische vaardigheden

1825 words - 7 pages rentabiliteit, dus de winst die bij klanten wordt gemaakt beter begrijpen Ze willen dus weten wat er omgaat en wat de klanten precies beweegt. Waarom behalen ze bij de ene klant bijvoorbeeld meer winst dan de andere, wat beweegt die klant Er zal uitgezocht moeten worden wat er in de distributie centers gebeurt, zo hebben ze misschien een beter idee van wat het kost om de klanten een goede services te verlenen.De belangrijkste activiteiten vinden

Nigeria in de ban van de olie

6183 words - 25 pages miljard vaten zijn volgens de OPEC, maar is de laatste jaren gestegen dankzij het zoeken naar fossiele brandstoffen offshore.De olie is licht en zwavelarm, dit maakt dat de Nigeriaanse olie goed is voor de productie van brandstof en legt uit waarom de koersen minder seizoenvariaties kennen dan olie van bijvoorbeeld Saoedi-Arabische oorsprong.Het grootste deel van de productie ligt in kleine beddingen (minder dan 50 miljoen vaten) in de zone van de

Case Study Marketing Management: Dell-New Horizons (HBS 502-022) - DUTCH

6012 words - 24 pages (customer database) die gebruikt kan worden om toekomstige product aanbiedingen te doen en gebruikt kan worden voor de afgesloten service levels.Er zijn een aantal redenen aan te geven waarom klanten en investeerders voor Dell kiezen en daarmee indirect voor dit unieke directe model:Price for performance:Door de eliminatie van resellers, retailers en andere kostbare intermediairs en het efficiënte leveranciers- fabricage- en distributieproces is

The World According To Garp

1416 words - 6 pages The colour purple Alice Walker -The colour purple Schrijver Alice Walker Titel The Color Purple Eerste uitgave 1983 Verklaring titel The Color Purple staat voor onafhankelijkheid, de vrijheid van iemands gedachten en gevoelens.Celie, de hoofdpersoon kan haar gedachten en gevoelens niet vrij uiten.Thema De positie van Afrikaanse vrouwen in de zuidelijke staten van de VS. Ze worden tegen wil en dank

When the Bubble Burst

1539 words - 6 pages By the time I arrived state side from my second tour in the Middle East the housing bubble had already burst. I noticed a drastic change in the way that many of my friends and family were living. Several of my friends that worked in real estate had sold their boats and seconds houses. My own stock portfolio had lost a third of its value. My sister and her husband had defaulted on their home mortgage leaving them scrambling for a place to live. I

phase diagram

4456 words - 18 pages Introduction: Chemical equilibrium is a crucial topic in Chemistry. To represent and model equilibrium, the thermodynamic concept of Free energy is usually used. For a multi-component system the Gibbs free energy is a function of Pressure, Temperature and quantity (mass, moles) of each component. If one of these parameters is changed, a state change to a more energetically favorable state will occur. This state has the lowest free energy

Revolutionary Work of Art

1890 words - 8 pages Walter Benjamin emphasizes in his essay, “The Work of Art in the Age of its Technological Reproducibility” that technology used to make an artwork has changed the way it was received, and its “aura”. Aura represents the originality and authenticity of a work of art that has not been reproduced. The Sistine Chapel in the Vatican is an example of a work that has been and truly a beacon of art. It has brought a benefit and enlightenment to the art

Enlightenment Thought in New Zealand Schools

1594 words - 6 pages In this essay I will be looking at how the political and intellectual ideas of the enlightenment have shaped New Zealand Education. I will also be discussing the perennial tension of local control versus central control of education, and how this has been affected by the political and intellectual ideas of the enlightenment. The enlightenment was an intellectual movement, which beginnings of were marked by the Glorious Revolution in Britain

Psychological Egoism Theory

2240 words - 9 pages The theory of psychological egoism is indeed plausible. The meaning of plausible in the context of this paper refers to the validity or the conceivability of the theory in question, to explain the nature and motivation of human behavior (Hinman, 2007). Human actions are motivated by the satisfaction obtained after completing a task that they are involved in. For example, Mother Teresa was satisfied by her benevolent actions and

Similar Essays

Les Mis Essay

1725 words - 7 pages personages. Van Fantine krijg je in het boek de indruk dat ze een betere moeder is dan in de musical, er wordt namelijk uitgelegd waarom ze haar dochter, Cosette, achtergelaten heeft bij de verschrikkelijke Thénardiers. Deze zijn in het boek ook erger dan in de musical. In de musical zijn ze nog lachwekkend en zou je er nog compassie mee kunnen krijgen. Vooral het verschil tussen hun dochter, Éponine, in musical en boek is opmerkelijk

Les Misérables Essay

1725 words - 7 pages personages. Van Fantine krijg je in het boek de indruk dat ze een betere moeder is dan in de musical, er wordt namelijk uitgelegd waarom ze haar dochter, Cosette, achtergelaten heeft bij de verschrikkelijke Thénardiers. Deze zijn in het boek ook erger dan in de musical. In de musical zijn ze nog lachwekkend en zou je er nog compassie mee kunnen krijgen. Vooral het verschil tussen hun dochter, Éponine, in musical en boek is opmerkelijk

An Essay About Hugo And Dna Identification

635 words - 3 pages genezen wanneer de basen van het menselijke DNA geordend in kaart zijn gebracht.bron:http://proto.thinkquest.nl/~llb123/homepages/info/hugo/Nota Bene; Een zeer goede site voor het vinden van informatie over het Menselijke Genoom project zie: http://www.science.doe.gov/ober/hug_top.htmlDNA-IDENTIFICATIEZo'n jaar of tien geleden behoorde DNA nog tot de taboesfeer, nu kan men er vrij over praten. Een nieuwe sprong voorwaarts op het gebied van DNA

Daniel Goleman's Book Emotional Intelligence Is Phenomenal. Rich With Insight And Valuable Information, It Provides Answers To Some Questions That Have Perplexed Professionals And Lay Persons Alike...

2432 words - 10 pages organisaties zijn te traag en omslachtig nieuwe nadruk op snelheid en het reactievermogen Structuren zijn op weg naar horizontale bedrijfsprocessen hybride organisatievormen zijn ter vervanging van de traditionele verticale organisaties Implementation processes and internal marketing: Making it happen implementatieproces Waarom moeten we een ​​probleem te maken van strategie-implementatie? Implementatie versus strategie Dus, waarom werkt het niet