Wilde And Van De Velde Essay

1438 words - 6 pages

Henry Van de Velde and Oscar Wilde are an interesting pairing in looking at their two views on art, philosophy, and society as a whole. Oscar Wilde was the founder of the Aesthetic movement of art, where he felt that art could simply be appreciated for its own sake and should be used to beautify any environment in which people are. His writings on Aestheticism were highly influential and influenced the entirety of England to move toward being interested in more visually pleasing things simply for the fact that they are visually pleasing. Also, he was a rather influential writer as a whole, both as a critic, social commentator, and fiction writer. He held very deep seated views about how the world was at the time and how it should be changed for the better as time progressed. On the other hand, Van de Velde was an artist in the more traditional sense of the word than Wilde was. Van de Velde was an artist known for his pieces of furniture and house decorations. He was also very well known for his architectural abilities and the incredible buildings he designed in his lifetime. He felt that the visual quality and appeal of an object was highly important. He applied this to his works in both furniture and interior pieces and to the buildings he designed. This application of visual attraction to every day, applied art eventually earned him the label as the father of the Art Nouveau ideology and movement. He felt that this movement was a necessary break away from the traditional methods and ideas of design and those methods and ideologies should progress into the future. (Chipp 56)
Overall, Wilde and Van de Velde have a lot more things in common than they have as differences from each other. Both Wilde and Van de Velde held the visual appeal and quality of a piece of art in very high regard. Wilde was the founder of the Aesthetic movement and felt that the visual element of a piece of art was the most important part of a work. This visual quality was most important since he felt that people should decorate their homes and the environments around them with visually pleasing pieces of art and other attractive objects in order to live the most fulfilling life they can. This both allowed people to be happy in their environments and to be more individualistic, another philosophical issue Wilde was quite concerned with. Along these same lines, Van de Velde felt that a piece of furniture or any other object in a person’s home should be visually pleasing as well. He made pieces that brought out the best of an environment. He even designed entire environments that were visually pleasing in the buildings, homes, and other architecture he made. He felt that pieces should remind people of other things that they had seen and thus should be symbolic of those things. Bringing this symbolism and focus on beauty in the applied arts lead to him essentially creating a visual movement, much as Wilde did, called the Art Nouveau movement. These two...

Find Another Essay On Wilde and Van de Velde

Duurzaam keten beheer Essay

1775 words - 7 pages 2. Wanneer is Fuji film begonnen met duurzaamheid? Er waren altijd alleen Japanse presidenten van Fuji film in Tilburg. Tot 18 Maart 2014 toen Peter Swinkels de voorzittershamer overdroeg aan Peter Struik. Vanaf toen wilde Peter partijen ervan overtuigen dat duurzame economische groei en werkgelegenheid worden gerealiseerd door het bedrijfsleven. Het faciliteren en stimuleren van ondernemers moet daarom hoog op de politieke agenda. Dat is en

Confucianistisch en Communistisch China, overeenkomsten en verschillen.

1642 words - 7 pages te overtuigen om Mao te blijven volgen en steunen.Een logisch verschil tussen het Confucianisme en het Communisme is dat het confucianisme wilde dat het volk de confucianistische principes leerde (staatsexamens), terwijl het communisme natuurlijk wilde dat het volk de communistische principes wist. Wat dan wel weer een overeenkomst met zich mee. En dat is dat beide systemen hun principes en manier van leven al vroeg, bij de jeugd, erin wilde ‘

Verenigd Europa - hemel of hel?

1298 words - 5 pages werkeloosheid. Niet zolang geleden hebben we hiermee te maken gekregen. Door de openstelling van de grenzen mogen bijvoorbeeld Poolse arbeiders hier komen werken. Hiermee kregen we dan ook te maken in de "Zwan-fabriek". Deze fabriek wilde eigen Belgische werknemers ontslagen om goedkopere, Poolse werknemers in dienst te nemen. Een grote staking was natuurlijk de reactie van de Belgische werknemers waardoor zij hier een stokje voor konden steken.Wel

A Comparison of Oscar Wilde and Dorian Gray

1325 words - 5 pages started to really get tough. Wilde was considered to be an alcoholic. He was always drinking, probably to escape the problems going on in his life, and eventually his drinking caused him liver damage. Lord Alfred Douglas abandoned him; whereupon Wilde wrote the book De Profundis a long letter condemning Lord Alfred Douglas and explaining his own life. Although Wilde and Lord Douglas rejoined in 1897, they seperated again in 1898. The aesthetic

haloo

9848 words - 39 pages ons voorbeeld is dat rood. Dus alleen Alice weet dat haar private key rood is. Vervolgens zoekt Alice de complementaire kleur daarbij op, dat cyaan is blijkt te zijn. Dat is haar public key, ze stuurt die kleur dus naar Bob via het internet. Het internet wordt afgetapt dus stel dat een derde persoon, die Charlie heet, het internetverkeer van de twee in de gaten houdt, dan weet hij nu de public key van alice. Bob wilde de kleur geel aan Alice laten

The Life and Writings of Oscar Wilde

1499 words - 6 pages personality and lifestyle. Although he had very little money, he was well-known for being a conversationalist (“Wilde”). In 1895, after being sentenced to two years in prison, Wilde wrote a lengthy, biographic letter to Lord Douglas. Excerpts from it were published and titled De Profundis ten years later. Wilde also published two letters on prison reform while he was incarcerated (Wilde xi-i). After his release in 1897, Oscar wrote and published The

Naar één Europese betaalmarkt

999 words - 4 pages moeten daardoor in alle eurolanden te gebruiken zijn. Voormalig eurocommissaris Charlie McGreevy (Interne Markt) wilde nog verder gaan. Hij zag als één van de doelstellingen van SEPA het wegnemen van alle juridische belemmeringen voor een uniforme Europese betaalruimte. SEPA gaat alleen over eurobetalingen, maar McCreevy wilde betalingen in alle valuta die in de EU worden gebruikt erbij betrekken. 'Overal in de EU voor goederen en

Opdracht 1_2_3 ASM

2337 words - 9 pages elementen (Bob de Wit and Ron Meyer, strategic synthesis):Organizational beliefsValuesPurposeBusiness DefinitionBeschrijf de wijze waarop de mission statement het bedrijf helpt om een strategische visie (richting, legitimatie en motivatie) voor het bedrijf op te stellen.Deze opdracht maakt onderdeel uit van de afronding van taak 1.2. Ik heb binnen deze opdracht dan ook een aantal elementen terug proberen te laten komen die onderdeel uitmaken van de

Nigeria in de ban van de olie

6183 words - 25 pages het PRGF (Poverty Reduction and Growth Facility for fiscal and monetary management). Hiertoe werd het NEEDS (National Economic Empowerment Development Strategy) programma opgezet.De voornaamste punten hierin zijn:Het dereguleren en liberaliseren van de marktHet moderniseren van het bancaire systeemPrivatiseren van inefficiënte overheidsinstellingenHet matigen van lonenRegionale onrusten in verband met oliewinning oplossenHet tegengaan van

Case Study: Ford Ka - Breaking new ground in the Small Car Market (Insead 599-038).

6029 words - 24 pages . 274903e-mail adres nja.geelhoed@port.rotterdam.nlInhoudsopgave1.FORD KA FRANKRIJK32.TRADITIONELE SEGMENTATIE IN DE AUTOMOBIEL MARKT32.1BEOORDELING VAN DE TRADITIONELE SEGMENTATIE42.1.1Veranderingen m.b.t. Dimensie 1; traditionele segmentering naar grootte en prijs auto's42.1.2Veranderingen m.b.t. Dimensie 2; traditionele segmentering naar leeftijd en hoogte inkomen (demografische factoren)42.1.3Conclusie42.2SEGMENTATIE VOOR FORD

Controlling

2846 words - 11 pages elk van hen heeft bewerkstelligd.Nadelen:-De berekening hiervan is omvangrijk, hoewel er slechts enkele producten bij zijn betrokken.-Men gelooft niet dat de gehanteerde veronderstellingen gelden voor het T.P.-systeem.Chapter 7 Measuring and Controlling Assets EmployedMeten en beheersen van de gebruikte activaIn de investment-centers (speciaal soort winstcentrum):Som van de gebruikte activa: investment-base (investeringsbasis

Similar Essays

Noble, A Summary Essay

8644 words - 35 pages . Ook kregen mensen in zijn boek praktisch advies over kleding, muziek en dans en conversatie. De hoveling moest proberen om natuurlijk gracieus over te komen en niet te duidelijk zijn boek na te apen. Het boek werd een hit omdat het een noodzakelijk bezit was voor de hoveling die in de gunst van een prins of koning wilde komen. Zo werden de hoven van vroegmodern Europa gevormd. Stuvia.com - The Marketplace to Buy and Sell your Study Material

De Invloed Van Veiligheid Op De Persvrijheid In De Vsa.

4908 words - 20 pages denken.3.2.2.'National Security Strategy'"Some worry that it is somehow undiplomatic or impolite to speak the language of right and wrong. I disagree. Different circumstances require different methods, but not different moralities."Het eerste rapport over de veiligheidsstrategie van de VS heeft mondiaal als ondernemende Amerikaanse strategie veel aandacht getrokken in de wereld na 11 september. Het nieuwe document dat George W. Bush voorstelde, wordt

Architectural Advances During The Industrial Revolution

1505 words - 6 pages , and a Belgian: Otto Wagner (1841-1918), Adolf Loos (1870-1933), Louis Sullivan (1856-1924), Frank Lloyd Wright (1869-19590), and Henri van de velde (1863-1957) and one Englishman should be added, Oscar Wilde (1854-1900). P27 During the nineties Art Nouveau was only a means of attaining the ornamental clarity of his later wall painting and landscapes. Art Nouveau as a movement does not originally belong to the painting, nor, indeed, is the

Haassen, Hella Oeroeg Begrippen Uit Het Koloniale Discours Toegepast Op De Roman Van Hella Haasse

2813 words - 11 pages hele MULO-tijd. Op het internaat trekken de jongens weer met elkaar op, maar het anders-zijn van Oeroeg, het subtiele verschil in gedrag en geaardheid, schept afstand met de andere jongens. Oeroeg wordt stil. Het handhaven van een gelijkwaardigheidsbesef had hem op de MULO geen moeite gekost, maar nu, op het internaat, wel. 'Kleding noch houding konden hem maken tot wat hij schijnen wilde: een van ons.' (blz. 61).In deze tijd komen de jongens